Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4129
Title: İneklerde pneumovagina ve ürovaginanın karşılaşılma sıklığı ve fertiliteye etkisi
Other Titles: The incidence of pneumovagina and urovagina and its effect on fertility in cows
Authors: İntaş, Kamil Seyrek
Kumru, İsmail Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İnek
Pneumovagina
Ürovagina
Cow
Pneumovagina
Urovagina
Issue Date: 2-Oct-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kumru, İ. H. (2009). İneklerde pneumovagina ve ürovaginanın karşılaşılma sıklığı ve fertiliteye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İneklerde kongenital konformasyon bozukluğu, perineal atrofi, güç doğum sonrası rektovaginal yaralanmaları takip eden fistül ve üçüncü derece laserasyonlar sonucu şekillenen pneumovagina ve/veya ürovaginanın uterus hastalıklarına predispozisyon yaratması ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışma ile Tigem Karacabey Tarım İşletmesindeki sütçü ineklerde kongenital veya edinsel perineal yapısal bozukluklar ile pneumovagina ve ürovaginanın insidansı, fertiliteye etkisi, takiben medikal ve operatif tedavi yöntemleri sonrasında sağaltımdaki başarının karşılaştırması amaçlandı. 1537 inek ve düvede yapılan taramada, 193 süt sığırında pneumovagina belirtileri tespit edildi. Çalışma grupları medikal tedavi (Grup 1) (n=113), operatif tedavi (Grup 2) (n=20) ve kontol (Grup 3) (n=60) grubu olmak üzere üç grup oluşturuldu. Medikal tedavi grubu [(ceftiofur hidroklorid (Grup 1a) (n=50), oksitetrasiklin (Grup 1b) (n=63)], olmak üzere iki ayrı alt grupta incelendi. Muayene sonuçlarımıza göre; pneumovagina insidensi % 12,5, ürovaginanın insidensi % 3,1 olarak hesaplandı. Çalışma sonunda pneumovagina gruplarının her birinin gebelik oranları; medikal tedavi % 46,8, operasyon % 65 ve kontrol % 23,3 olarak saptandı. Ürovagina gruplarının gebelik oranları aynı gruplar için sırasıyla % 37,5, % 80,0 ve % 25,0 olarak bulundu. Bu sonuçlar operasyon ile tedavinin, medikal tedaviye kıyasla daha etkili olabileceğini gösterdi. Pneumovagina tedavisi sonrası gebe ve gebe kalmayan ineklerin nötrofil yüzdeleri arasındaki fark istatistikî açıdan anlamlı olarak tespit edildi (P<0,01). Pneumovagina belirtileri görülen ve görülmeyen ineklerin arcus ischiadicum üzerindeki vulva uzunluğu ortalamaları arasındaki farkın istatistiki açıdan önemli olduğu bulundu (P<0,01).Pneumovagina, ürovagina ve bunlara bağlı endometritislerin kısraklarda olduğu gibi sığırlarda da sık karşılaşılan bir problem olduğu görüldü. Pneumovagina veya ürovaginanın kolayca gözden kaçabildiği, bu nedenle de süt sığırı işletmelerinde fertilite açısından önemli problemlere yol açabileceği ve buna paralel seviyede ekonomik kayıplara yol açtığı kanısına varıldı.
Pneumovagina and urovagina occur due to congenital perineal malconformation, perineal atrophy, rectovaginal laceration, or fistula following dystocia and predispose cows to uterine diseases causing serious economic losses. The objective of this study is to determine the incidence and compare the success and their effect on fertility of medical and operative treatments of congenital and acquired perineal malconformation, pneumovagina, and urovagina in the Tigem Karacabey State Farm. According to the study, following the examination of 1537 cows, pneumovagina or urovagina was detected in 193 cows. The study groups were formed as medical treatment group (Grup 1) (n=113), operation group (Grup 2) (n=20), control group (Grup 3) (n=60). Medical treatment group was divided into two subgroups [(ceftiofur hidroklorid (Grup 1a) (n=50), oksitetrasiklin (Grup 1b) (n=63)]. According to the results, the incidence of pneumovagina was 12.5% and urovagina was 3.1%. The pregnancy rates of pneumovagina in the medical treatment, operation and control groups were 46.8%, 65% and 23.3%, respectively. Considering the same groups the incidence of urovagina was 37.5%, 80% and 25%, respectively. The results revealed that the operative treatment might more effective in comparison to medical treatment. The proportion of neutrophils following the treatments were significantly different among pregnants and non-pregnants (P<0.01). The mean length of vulva over the arcus ischiadicum had significant difference between the pneumovagina and normal cows (P<0.01).As opposed to a common belief in the veterinary practice, it was seen that pneumovagina, urovagina and related endometritis are not only important problems in mares, but also frequently encountered problems in cows. We concluded that pneumovagina and urovagina can easily be overlooked resulting major problems in fertility and consequent economic losses in the dairy farms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4129
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247294.pdf3.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons