Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4127
Title: İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik aile içi bedensel ceza
Other Titles: Corporal punishment in family towards the first, second and third classes primary school students
Authors: Bilgin, Asude
Demiraslan, Hayriye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Aile
Çocuk
Bedensel ceza
İlköğretim
Aile içi şiddet
Family
Children
Corporal punishment
Primary school education
Violence with in family
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demiraslan, H. (2007). İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik aile içi bedensel ceza. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın genel amacı ilköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrencilere anne ve babaları tarafından çocuklara uygulanan şiddet içermeyen disiplin, psikolojik saldırganlık, hafif fiziksel saldırganlık, şiddetli fiziksel saldırganlık ve yok şiddetli fiziksel saldırganlığın saptanması ile anne ve babanın eğitim düzeyi, yaş ve ailedeki çocuk sayısı ile çocuğun cinsiyetine göre farklılaşma durumunu incelemektir. Araştırmanın evrenini, 2005-2006 eğitim-oğretim yılında Bursa ili sınırları içerisinde bulunan resmi ilköğretim okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklerini ise Bursa ili sınırları içinde bulunan Ahmet Tanpınar İlköğretim Okulu'nun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarından 53 kız ve 47 erkek öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anne, baba ve çocuklar (6-9 yaş arası) arasında yaşanan çalışmalarda kullanılan çözüm taktiklerini anlamaya yonelik, CTS33 PIcture-Card Version For Young Children Of The Parent-To-Child Confict TactIcs Scales, (Carolyn Mebert ve Murray A. Straus (2002) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Taktigi Ölçeğinin Resimli Kart Versiyonu) kullanılmıştır. Bu ölçeğin yaratıcılarından olan Straus ile yazılarak, Ölçeğin kullanımı ile ilgili izin alınmıştır. Verilerin çözümlenmesi Kay-Kare Bağımsızlık Testi yardımıyla incelenmiştir. Uygulama sonucunda, gruplar arası fark ve bu fark ortaya çıkaran değişkenler ile gruplar arası farkı kaynağı belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen bulgular istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Bulgular tablolar halinde özetlenmiştir. Araştırma sonucunda; elde edilen bulgulara gore anne ve baba tarafından uygulanan şiddet içermeyen disiplinin, psikolojinin . saldırganlığın, hafif fiziksel saldırganlık, şiddetli fiziksel saldırganlık ve yok şiddetli fiziksel saldırganlığın, anne ve babanın eğitim, yaşı ve çocuk sayısı ile çocuğun cinsiyetine göre farklılıklar saptanmıştır . Araştırma bulguları, anne ve babanın eğitim düzeyi, yaşı, ailedeki çocuk sayısı ve çocuğun cinsiyeti ile uyguladıktan disiplin yöntemleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlara dayanak olarak araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmeye çalışılmıştır.
The main target of the research is to analyze the effects of the literacy and age of parents, the number and the gender of the children in the family on parental discipline shown towards the first, second and third. classes primary school students. These disciplinary attitudes will be examined under five subcategories; disciplinary attitudes without violence, aggressiveness in psychological terms, little-, heavy- and extreme physical aggression. The universe of this research is composed of the first, second and third classes primary school students who attended public schools in the 2005-2006 Education Year within the borders of the city of Bursa. The sampling of the research is composed of a total 100; 53 female, 47 male students who attended Ahmet Hamdi Tanpınar İlkogretim Okulu in Bursa. As data collecting means, CTS33 Picture-Card Version for Youhg Children Of the Parent-to-Child Conflict Tactic Scales (developed by Carolyn Mebert and Murray A.Straus in 2002) are used to understand the negotiative tactics used in conflicts between parents and 6-9 aged children. Data analysis is carried out through Chi-square independence test. As a result of the Chi-square test; for variables, for which the difference between groups are found statistically significant, percentage of each group is tried to be detemlined as the source of the difference. Findings are statistically evaluated and summarized in tables. Instatistical comparisons, level of significance is taken as p<0.01. As a result of the research the finding have shown that disciplinary attitudes applied by parents (attitudes without violence aggressiveness in psychological terms little heavy and extreme physical aggression) are determined to show variety according to the literacy and age of the parents the number and gebder of the children in the family. The research has shown that there is a significant relationship between the parents age their level of education and the number of children in the family and disciplanary methods and techniques applied by the parents. At the end of the research some suggstions to minimize conflicts between the parents and the children are proposed by the researcher according to the research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4127
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210154.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons