Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4082
Title: Bursa Bölgesinde bronşiyal astım tanılı çocuklarda allerjen duyarlılıklarının araştırılması
Other Titles: The research of the allergen sensitivities of the children with diagnosis of bronchial asthma in Bursa Region
Authors: Sapan, Nihat
Perçin, Kadriye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Bronşiyal astım
Allerjen duyarlılığı
Prick testi
Bronchial asthma
Children
Allergen sensitivity
Prick test
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Perçin, K. (2006). Bursa Bölgesinde bronşiyal astım tanılı çocuklarda allerjen duyarlılıklarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bronşiyal astım çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıktır. Çocukluk çağı bronşiyal astımında allerjen duyarlılığı önemli rol oynamaktadır. Allerjen duyarlılıkları iklim ve coğrafi özellikler gibi çevresel faktörlere bağlı olarak toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu çalışma; bölgemizde bronşiyal astım tanısı konmuş olan çocuk hastalarda çeşitli allerjenlere karşı duyarlılık oranlarının, bronşiyal astıma en sık neden olan allerjenlerin, allerjen duyarlılığına etki eden çeşitli faktörlerin (yaş, cinsiyet) saptanması, spesifik IgE testi ile prick testi sonuçlarının karşılaştırılması, bronşiyal astımlı hastalarda yeni gelişen allerjen duyarlılık oranları ile varolan allerjen duyarlılıklarının kaybolma oranlarının, allerjen duyarlılıkların birlikte görülme oranlarının ve allerjen duyarlılığı ile total IgE arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile planlanmıştır. Bu çalışmaya UÜTF Çocuk Allerji Polikliniğine başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bronşiyal astım tanısı konan 560 hasta alındı. Çalışmada yer alan hastaların 357’i (% 64) erkek ve 203’ü (% 36) kız idi. Hastaların ortalama ilk başvuru yaşlarının 6,08±3,21 yaş olduğu saptandı. Birinci derece akrabalarında allerjik hastalık görülme oranı % 30,5 olarak bulundu. Çalışma populasyonumuzu oluşturan bronşiyal astımlı çocukların ilk başvurularında atopi saptanma oranı prick testi ile % 47,6, spesifik IgE testi ile % 52,5 olarak saptandı. Hem prick ve hem de spesifik IgE testleri ile en sık duyarlılık saptanan allerjenlerin D. Pteronyssinus ve D. Farinae olduğu görüldü. Çalışmamızda allerjen duyarlılığı saptanması (besin allerjenleri dışında) açısından prick testi ve spesifik IgE testi arasında anlamlı fark olmadığı görüldü. Allerjen duyarlılıklarının birlikteliği incelendiğinde D. Pteronyssinus’a karşı duyarlı olan bronşiyal astımlı hastaların % 97,6’inin D. Farinae’ da karşı duyarlı oldukları saptandı. Polen duyarlılığı olan hastalarda da ev tozu akarı duyarlılığının sık olduğu saptandı. Erkek ve kız hastalar arasında prick testi ile allerjen duyarlılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, spesifik IgE testi ile çimen polen karışımına karşı erkek hastaların kız hastalara göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla duyarlı olduğu saptandı. Diğer allerjenler için ise spesifik IgE testi ile kız ve erkek hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Yaş gruplarına göre bakıldığında hem prick testi hem de spesifik IgE testi ile en az allerjen duyarlılığının 0-3 yaş grubundaki hastalarda görüldüğü ve allerjen duyarlılığının yaşa paralel olarak arttığı saptandı. Yaşa paralel olarak duyarlılık artışının en belirgin olduğu allerjenlerin ev tozu akarları ve polenler olduğu bulundu. Benzer şekilde hastaların ortalama total IgE değerlerinin de yaşa paralel olarak artma eğiliminde olduğu görüldü. Hastalarımızın çoğunda tekrarlanan prick ve spesifik IgE testlerinde yeni allerjenlere karşı duyarlanma olduğu görülmekle birlikte allerjenler içinde istatistiksel anlamlı olarak en fazla ev tozu akarlarına ve çimen polenlerine karşı yeni duyarlanma meydana geldiği bulundu. Hastalarımızın ortalama total IgE değerleri 307±21,3 IU/ml olarak saptandı. Çalışmaya alınan hastaların % 70’inde yaş gruplarına göre normalden yüksek total IgE değerleri saptandı. Çalışmamızda bronşiyal astımlı çocuklarda en sık ev tozu akarlarının saptanması allerjen duyarlılığı araştırılırken ev tozu akarlarına öncelik verilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Çalışmamızda 0-3 yaş grubunda allerjen duyarlılığının diğer yaş gruplarına kıyasla belirgin düşük saptanması ve allerjen duyarlılığının yaşa paralel olarak artış gösterdiğinin bulunması özellikle küçük yaştaki hastalarda ilk başvuru anında herhangi bir allerjene karşı duyarlılık saptanmasa da belli aralıklarla bu testlerin tekrarlanması gerektiğini düşündürmüştür. Bu çalışma ile elde edilen verilerin, bronşiyal astımlı hastaların ilk değerlendirmelerinde ve takiplerinde göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
Bronchial asthma is the most common seen chronic disease in childhood. Sensitivity to allergens has a great role in this situation. Allergen sensitivities have main variables such as climatic and geographic changes among the human society. This study is planned for the investigation of the of sensitivity of the pediatric patients with the diagnosis of bronchial asthma to allergens, determination allergic causes of the bronchial asthma such as age and sex, comparison of the results specific IgE tests and prick tests, diagnosis of aggravation and regression of new allergen sensitivities and relation of total IgE levels. 560 patients who were applied to Uludağ University Medical Faculty pediatric allergy outpatient clinic and were diagnosed as bronchial asthma. 357 patients were male ( 64 % ), 203 were female ( 36 % ). Mean age of diagnosis was calculated as 6.08±3.21 years. Primary familial relativity among parents ratio was 30.5 %. Incidence of atopy was found 47.6 % and 52.5 % with the prick test and specific IgE tests at the time of appliance to the clinic among asthmatic patients. D. Pteronyssinus and D. Farinae were determined as the most common allergens causing sensitivity in both prick test and specific IgE tests. There were no statistically significant difference between prick test and specific IgE test among the sensitivity causing allergens except food in our study. Patients who were allergic to the D. Pteronyssinus were found also allergic to the D. Farinae at 97.6%. House dust mite sensitivity was also common among the patients who were sensitive to the polens. There was no statistically significant difference in the prick test for sensitivity to the allergens between male and female patients. Male patients were found more statistically sensitive to the mixture of grass and pollen than girls in the total specific IgE test. But no other allergens were found statistically different between male and female patients in this test also. 0-3 year group was found to be least sensitive to allergens in both prick and specific IgE tests when age groups were investigated. Allergen sensitivity was seen to be increased by age. The most significant allergens were pollens and house dust mites due to increasing age. Mean total IgE levels are measured to increase parallel to the increasing age. Repeated prick and specific IgE tests proved sensitizations to new allergens but only new sensitizations to grass and house dust mite was found to be statistically significant. Mean total IgE levels were 307±21.3 IU/ml. 70 % of patients in all age groups were determined to have higher total serum IgE levels. In our study we determined sensitivity to house dust mites is most common in children with bronchial asthma. When these patients are investigated house dust mite sensitivity must be considered first. Also we found that minimum sensitivity to allergens at 0-3 years and begin to increase via age. So any patient at these ages applying to a pediatrician without any sensitivity proven must be checked with regular tests for the risk of new sensitization to any allergens. The data analyzed in this study is thought to be useful for the diagnosis and follow up of the asthmatic patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4082
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193702.pdf665.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons