Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4041
Title: Sınıf öğretmeni adayların eleştirel düşünme gücü
Other Titles: The critical thinking ability of the pre-service teachers
Authors: Bilgin, Asude
Çetin, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Eleştirel düşünme
Eleştirel düşünme gücü
Eleştirel düşünme becerileri
Sınıf öğretmeni adayları
Critical thinking
Critical thinking ability
Critical thinking skills
Pre-service teachers
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, A. (2008). Sınıf öğretmeni adayların eleştirel düşünme gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın genel amacı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme gücü düzeyleri ile bu gücü oluşturan düşünme becerilerindeki düzeylerinin belirlenmesi, karşılaştırılması ve eleştirel düşünme gücüne etki eden kimi faktörlerin incelenmesidir.Araştırmanın çalışma evrenini, 2006?2007 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin sınıf öğretmenliği bölümünde birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 493 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma 308 sınıf öğretmeni adayından elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Tarama modelli bu araştırmanın verileri "Kişisel Bilgi Formu" ile birlikte Watson-Glaser tarafından hazırlanan, Çıkrıkçı tarafından Türkçe'ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan "Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir.Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 13.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizi, bağımsız örneklemler için "t" Testi ve ikiden fazla küme karşılaştırmalarında ise Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ile yapılmış olup anlamlı farklılıkların kaynağını belirlemek amacıyla LSD testi uygulanmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi p= .05 olarak alınmış olup bulgular tablolar halinde özetlenmiştir.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmeni adayların eleştirel düşünme gücü düzeyleri ile bu gücü oluşturan düşünme becerilerindeki düzeylerinin "orta" düzey dilimi içerisinde yer aldığı, ancak eleştirel düşünme gücü düzeyi açısından dördüncü sınıfların lehine anlamlı bir farklılık olduğu; cinsiyetin, bitirilen orta öğretim kurumunun, anne ve baba eğitim düzeyinin onların eleştirel düşünme gücü üzerinde belirleyici bir etmen olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
The main purpose of the study was to determine and compare the level of general ability for critical thinking and level of the skills that construct this general ability of the first and fourth grades pre-service teachers, at Uludag University Educational Faculty, and to examine some factors which have influence on it. There were totally 493 pre-service teachers in the first and fourth grades in the Educational Faculty of Uludag University in the spring term of 2006-2007. The study has been realized by obtaining information from 308 of them. This was a descriptive study. The data was obtained by using the instruments “Personal Information Form” and “Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal” (WGCTA) which is compiled by WatsonGlaser and translated into Turkish and also proven to be validity and reliability by dÕNUÕNoÕ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 13.0 program has been used for analyzing information obtained from the study. Analyzing of data has been done with “t” test for independent sample and “One Way Anova” for comparing of more than two groups and LSD have been applied in order to determine the source of significant differences. Significance level in the statistical comparison was accepted as p= .05 and findings have been summarized as tables. According to the findings obtained in result of study, it was concluded that the critical thinking ability level and critical thinking sub skills’ level of pre-service teachers were in average level but in view of general critical thinking ability level, there were significant differences on behalf of fourth-years students, and sexuality, secondary education and parent education level were no diagnostic factor on critical thinking ability of students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4041
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220978.pdf427.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons