Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3986
Title: Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda serum homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the serum homocysteine levels in patient with obstructive sleep apnea syndrome
Authors: Ege, Ercüment
Yavuz, Zekiye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obstrüktif uyku apne sendromu
Homosistein
Obstructive sleep apnea syndrome
Homocysteine
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, Z. (2006). Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda serum homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku boyunca tekrarlayan apne ve hipopne epizodları ile karakterize bir hastalıktır. Erkek cinsiyet, ileri yaş, obezite, anatomik anormallikler, heredite ve uyku sırasında solunum kontrolündeki insitabilite uyku apne gelişiminde risk faktörleri olarak rapor edilmiştir. OUAS birçok kardiyovasküler hastalıkla birlikte görülebilir. Çok sayıda çalışmada saptanmıştır ki OUAS, hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığını da kapsayan kardiyovasküler hastalıklarda önemli bir risk faktörü olabilir. Homosistein metiyonin metabolizmasında oluşan sülfür içeren bir amino asittir. Serum homosistein seviyelerinde yükselme kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile birliktedir. Birçok klinik ve epidemiyolojik çalışmalar total serum homosisteinindeki hafif artışın hiperlipidemi ve sigara gibi diğer konvansiyonel risk faktörlerine benzer şekilde tıkayıcı periferik arter hastalığı, koroner arter hastalığı ve beyin damar hastalığı için risk olduğu konusunu doğrulamaktadır. Araştırmamızda OUAS’lu olguların serum homosistein düzeyleri ile sağlıklı kontrol grubunun homosistein düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık. OUAS grubunda 62, kontrol grupta 12 hastanın serum homosistein düzeyleri immulite 2000 analyzer sistemi ile ölçüldü. OUAS grubunun serum örneklerinde homosistein düzeylerini kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulduk (p<0,05). Sonuç olarak çalışmamızda OUAS yüksek serum homosistein seviyeleri için; cinsiyet, beden kitle indeksi, sigara kullanımı, diabetes mellitus ve koroner arter hastalığından bağımsız bir risk faktörü olduğunu saptadık.
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a disorder which is characterised by repetitive episodes of apnea or hypopnea during sleep. Male gender, advancing age, obesity, anatomical abnormalities, heredity and instability of respiratory control during sleep, have been reported as risk factors for the development of sleep apnea. OSAS is associated with several cardiovascular diseases. Several studies have demonstrated that OSAS may be one of the most important risk factors of cardiovascular disorders, including hypertension, and ischemic heart disease . Homocysteine is a sulfur-containing amino acid formed during the metabolism of methionine. Elevated levels of serum homocysteine are also associated with cardiovascular morbidity and mortality. Several clinical and epidemiologic studies confirm that a modarete increase in serum homocysteine levels was a risk for obstructive peripheric arterial diseases, coroner arterial diseases and cerebrovascular diseases as in case other conventional risk factors such as hyperlipidemia and tobacco. In our study, we investigated the homocysteine levels of serum in obstructive sleep apnea syndrome and compared with healty control group. OSAS group consisted of sixty two patients and control group consisted of twelve patients. Levels of homocysteine in serum were measured with immulite 2000 analyzer for quantitative determination. In serum homocysteine levels were significantly higher in the OSAS group, compared with the control group (p<0,05). As a result of our study we determined that OSAS was a risk factor for high serum homocystein levels independent of gender, body mass index, smoking status, diabetes mellitus and cardiovascular disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3986
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193363.pdf260.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons