Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDere, Egemen-
dc.contributor.authorArı, Fatma-
dc.date.accessioned2019-12-23T07:14:43Z-
dc.date.available2019-12-23T07:14:43Z-
dc.date.issued2008-06-30-
dc.identifier.citationArı, F. (2008). Anestezik inhalasyon ajanlarının etkisinin bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3944-
dc.description.abstractBu çalışmada, anestezik inhalasyon ajanlarının Bursa ilinde hizmet vermekte olan 4 farklı hastanede çalışan personel üzerindeki etkisi, bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılmıştır.Toplam 42 ameliyathanede çalışan 60 anestezi teknikeri, anestezik ajana maruz kalma süresine göre 6-10, 11-15 ve 16-20 yıl olacak şekilde 3 deney periyoduna ayrılmıştır. Deney grubu ile aynı yaş aralığında, farklı mesleklere sahip 60 birey kontrol grubu olarak seçilmiştir. 1 yıl boyunca 3'er ay ara ile alınan kan örneklerinde, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GST ve amilaz aktiviteleri ile Na+ , K+, CK-MB, glukoz, üre, total protein, total bilirubin, total kolesterol, trigliserid seviyelerinin, lökosit, eritrosit ve trombosit sayısı ölçülmüştür. Elde edilen verilere istatistik uygulanarak değerlendirmeye alınmıştır.Çalışılan 120 bireyde zaman zaman normal sınırların dışında değerler görülmesine rağmen, 1 yıl boyunca ölçülen bütün parametrelerin ortalamasının, gerek kontrol gerekse deney grubunda normal değerler içerisinde olduğu görülmüştür. Sadece çalıştığımız enzimlerden kadınlarda AST ve LDH, erkeklerde ise ALT enziminin kontrol grubuna göre anlamlı sonuçlar verdiği, Na ve K ise sadece erkeklerde anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05).Sonuç olarak, çalıştığımız parametrelerden elde ettiğimiz verilerin rapor edilebilir değerler içerisinde olmadığı saptanmıştır. Bununla beraber, deney grubuna alınan 60 bireyin anketleri incelendiğinde, bireylerin ortak şikâyetlerinin; halsizlik, uyku hali, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı, sinirlilik, dalgınlık olduğu, bazı bireylerin ise, kansızlık, panik atak, huzursuzluk ve ciltte bozulma gibi şikâyetlere sahip oldukları da dikkati çekmektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe effect of anesthetic inhalation agents on the medical staff working in four different hospitals located in his province of Bursa had been researched in this study. 60 technicians of anesthesia working in operation rooms numbered 42 in total were divided into three experiment periods which, according to the period of exposure to anesthetic agents, were grouped as 6-10, 11-15 and 16-20 years respectively.60 individuals with different professions but same age range with the experiment group were selected as control group. In the blood samples taken regularly every other 3 mounts in a period of year, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GST and amylase activities together with the amount of Na, K, CK-MB, glucose, urea, total protein, total bilirubin, total cholesterol and triglyceride were measured and number of plateletes, leukocytes and erytrocytes were determined. The data obtained were assessed by applying statistics on them.Although results above or below the normal limits were occasionally observed in 120 individuals subject to research, the average of the all parameters measured throughout a whole year were seen to be within the accepted level, whether in the control group or in the experiment one. It was found out that, form the enzymes studied only AST and LDH enzymes in women on one hand, ALT one in men on the other, yielded significant results according to the control group. But Na and K were seen to be important only in men (p<0.05).As a result, the data obtained from the parameters studied were found not to be within level acceptable to be reported. Furthermore, when surveys of the individuals taking part in the experiment group were examined, the average complaints of the individuals were clearly seen to be dizziness, fatigue, debility, forgetfulness, headache, nervousness, absent-mindedness; some individuals even expressed complaints such as anemia, panic attack, uneasiness and skin damage as well.en_US
dc.format.extent152 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnestezitr_TR
dc.subjectAnestezik inhalasyon ajanlarıtr_TR
dc.subjectASTtr_TR
dc.subjectALTtr_TR
dc.subjectALPtr_TR
dc.subjectLDHtr_TR
dc.subjectGlukoztr_TR
dc.subjectÜretr_TR
dc.subjectCKtr_TR
dc.subjectCK- MBtr_TR
dc.subjectLökosittr_TR
dc.subjectTrombosittr_TR
dc.subjectEritrosittr_TR
dc.subjectGSTtr_TR
dc.subjectKolesteroltr_TR
dc.subjectTrigliseridtr_TR
dc.subjectSodyumtr_TR
dc.subjectPotasyumtr_TR
dc.subjectKaraciğertr_TR
dc.subjectBöbrektr_TR
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectAnesthetic inhalation agentsen_US
dc.subjectGlucoseen_US
dc.subjectUreaen_US
dc.subjectLeukocyteen_US
dc.subjectPlateleten_US
dc.subjectErytrocyteen_US
dc.subjectCholesterolen_US
dc.subjectTriglycerideen_US
dc.subjectSodiumen_US
dc.subjectPotassiumen_US
dc.subjectLiveren_US
dc.subjectKidneyen_US
dc.titleAnestezik inhalasyon ajanlarının etkisinin bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe study of the effect of anesthetic inhalation agents through certain biochemical and hematological parametersen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246493.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons