Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3944
Başlık: Anestezik inhalasyon ajanlarının etkisinin bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılması
Diğer Başlıklar: The study of the effect of anesthetic inhalation agents through certain biochemical and hematological parameters
Yazarlar: Dere, Egemen
Arı, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anestezi
Anestezik inhalasyon ajanları
AST
ALT
ALP
LDH
Glukoz
Üre
CK
CK- MB
Lökosit
Trombosit
Eritrosit
GST
Kolesterol
Trigliserid
Sodyum
Potasyum
Karaciğer
Böbrek
Anesthesia
Anesthetic inhalation agents
Glucose
Urea
Leukocyte
Platelet
Erytrocyte
Cholesterol
Triglyceride
Sodium
Potassium
Liver
Kidney
Yayın Tarihi: 30-Haz-2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arı, F. (2008). Anestezik inhalasyon ajanlarının etkisinin bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, anestezik inhalasyon ajanlarının Bursa ilinde hizmet vermekte olan 4 farklı hastanede çalışan personel üzerindeki etkisi, bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile araştırılmıştır.Toplam 42 ameliyathanede çalışan 60 anestezi teknikeri, anestezik ajana maruz kalma süresine göre 6-10, 11-15 ve 16-20 yıl olacak şekilde 3 deney periyoduna ayrılmıştır. Deney grubu ile aynı yaş aralığında, farklı mesleklere sahip 60 birey kontrol grubu olarak seçilmiştir. 1 yıl boyunca 3'er ay ara ile alınan kan örneklerinde, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GST ve amilaz aktiviteleri ile Na+ , K+, CK-MB, glukoz, üre, total protein, total bilirubin, total kolesterol, trigliserid seviyelerinin, lökosit, eritrosit ve trombosit sayısı ölçülmüştür. Elde edilen verilere istatistik uygulanarak değerlendirmeye alınmıştır.Çalışılan 120 bireyde zaman zaman normal sınırların dışında değerler görülmesine rağmen, 1 yıl boyunca ölçülen bütün parametrelerin ortalamasının, gerek kontrol gerekse deney grubunda normal değerler içerisinde olduğu görülmüştür. Sadece çalıştığımız enzimlerden kadınlarda AST ve LDH, erkeklerde ise ALT enziminin kontrol grubuna göre anlamlı sonuçlar verdiği, Na ve K ise sadece erkeklerde anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05).Sonuç olarak, çalıştığımız parametrelerden elde ettiğimiz verilerin rapor edilebilir değerler içerisinde olmadığı saptanmıştır. Bununla beraber, deney grubuna alınan 60 bireyin anketleri incelendiğinde, bireylerin ortak şikâyetlerinin; halsizlik, uyku hali, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı, sinirlilik, dalgınlık olduğu, bazı bireylerin ise, kansızlık, panik atak, huzursuzluk ve ciltte bozulma gibi şikâyetlere sahip oldukları da dikkati çekmektedir.
The effect of anesthetic inhalation agents on the medical staff working in four different hospitals located in his province of Bursa had been researched in this study. 60 technicians of anesthesia working in operation rooms numbered 42 in total were divided into three experiment periods which, according to the period of exposure to anesthetic agents, were grouped as 6-10, 11-15 and 16-20 years respectively.60 individuals with different professions but same age range with the experiment group were selected as control group. In the blood samples taken regularly every other 3 mounts in a period of year, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GST and amylase activities together with the amount of Na, K, CK-MB, glucose, urea, total protein, total bilirubin, total cholesterol and triglyceride were measured and number of plateletes, leukocytes and erytrocytes were determined. The data obtained were assessed by applying statistics on them.Although results above or below the normal limits were occasionally observed in 120 individuals subject to research, the average of the all parameters measured throughout a whole year were seen to be within the accepted level, whether in the control group or in the experiment one. It was found out that, form the enzymes studied only AST and LDH enzymes in women on one hand, ALT one in men on the other, yielded significant results according to the control group. But Na and K were seen to be important only in men (p<0.05).As a result, the data obtained from the parameters studied were found not to be within level acceptable to be reported. Furthermore, when surveys of the individuals taking part in the experiment group were examined, the average complaints of the individuals were clearly seen to be dizziness, fatigue, debility, forgetfulness, headache, nervousness, absent-mindedness; some individuals even expressed complaints such as anemia, panic attack, uneasiness and skin damage as well.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3944
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
246493.pdf2.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons