Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3898
Title: Faik Baysal'ın romanlarında sosyal meseleler
Other Titles: The social problems in Faik Baysal's novels
Authors: Sınar Uğurlu, Alev
Akdağ, Ayşe Bengisu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Faik Baysal
Roman
Toplum
Sosyal meseleler
Ekonomi
Kadın
Eğitim
İş
Din
Novel
Society
Social problems
Economy
Woman
Education
Work
Religious
Issue Date: 22-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdağ, A. B. (2017). Faik Baysal'ın romanlarında sosyal meseleler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Faik Baysal, Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik anlayışıyla eser veren yazarlarımızdan biridir. Romanlarında toplumdaki ekonomik, dinî, ailevî meseleler ve sosyal adaletsizlik, toplumdaki yozlaşma gibi konuları ele almıştır. Bu tezde Faik Baysal'ın romanlarında toplumdaki sorunlara dikkat çeken, tekrar eden bu meseleler maddeler halinde tahlil edilmiştir. Bu tahliller doğrultusunda Baysal'ın sanat anlayışı ve toplumun romanlara yansıması üzerine incelemeler yapılmıştır. Tezin giriş bölümünde toplumcu gerçekçi sanat anlayışı ile roman türü üzerine açıklamalar verilmiştir. Birinci bölümde yazarın hayatına ve sanatına kısaca değinildikten sonra eserler hakkında özet bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde köy ve şehir hayatını ele alan romanlardaki sosyal meseleler, üçüncü bölümde ise savaş temini ele alan romanlardaki sosyal meseleler incelenmiştir. Çalışma, genel bir değerlendirmenin anlatıldığı sonuç ve kaynakça bölümleri ile bitirilmiştir.
Faik Baysal is one of our authors who gave works in post-Republican Turkish literature with the concept of social realism. In his novels, he handled economic, religious, family matters and social injustice in society, corruption in society, and so on. In this thesis, the repetitive matters of Faik Baysal's novels, which draw attention to the problems in the society, have been analyzed in an itemised way. In the direction of these analyzes, Baysal's artistic understanding and reflection on the society's novels were examined. In the introduction section of the dissertation, socialist realistic artistic understanding and description of the novel type are given. In the first part, brief information about the life and art of the author is given after briefly mentioned. In the second chapter, social issues in novels dealing with village and city life, and in the third chapter, social issues in novels dealing with the subject of war were examined. The study was completed with bibliography and a conclusion including a general evaluation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3898
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481438.pdf2.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons