Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3820
Title: Yerel yönetimlerde stratejik planlama sürecinde karşılaşılan yönetsel ve kültürel sorunlar: Bursa İli örneği
Other Titles: The managemental and cultural problems that are faced during strategic planning process in local governments: The case of Bursa Province
Authors: Efil, İsmail
Kurt, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Örgüt kültürü
Stratejik planlama
Bürokrasi
İl özel idareleri
Organizational culture
Strategic planning
Bureaucracy
Local administrations
Issue Date: 14-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, A. (2017). Yerel yönetimlerde stratejik planlama sürecinde karşılaşılan yönetsel ve kültürel sorunlar: Bursa İli örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dakiklik, çabukluk, açıklık, süreklilik, belgesellik, kesinlik gibi üstün özellikleri ile hiyerarşik bir düzen içinde ve son derece disiplinli bir biçimde işleyen bürokratik yönetim; uzmanlaşmanın alt birim çatışmaları yaratması, fonksiyonel bölüm amaçlarının örgütün genel amaçlarının önüne geçmesi, sabit kurallar, rutin dışıyla yüzleşmede hareketsiz kalma, işlemlerde gizlilik, bilgi ve enformasyon akışında kısıtlama, otonomi eksikliği, değişime adapte olamama, esneklik sorunu, katılımcılığı önemsememe, kırtasiyecilik gibi zayıflıkları da bünyesinde taşımaktadır. Örgütleri başarılı kılan etmenler arasında her örgütün sahip olduğu o örgüte özgü kimliğin, iş yapış biçiminin ve paylaşılmış değerlerin, kısaca kültürün, dahası örgüt kültürünün önemli bir yeri olduğu ve örgütte sadakati artırmanın yanında örgütsel bütünleşme, motivasyon, verimlilik, etkililik, performans, kontrol, koordinasyon, iletişim, sosyalleşme, sorun çözme aracı olarak da rol oynadığı anlaşılmaktadır. Kıt kaynakları nihai sonuç almada, önceliklendirilmiş alanlarda değerlendirmeyi amaçlayan stratejik planlama ile örgüt kültürünün amacı ve işlevleri ile örgütte ulaşmak istedikleri birlikte incelendiğinde, paralellik göstermektedir Bu çalışmanın ana amacı, Türk kamu yönetiminin bir unsuru olarak yerel yönetimlerde stratejik planların etkinliğini etkileyen faktörleri ve bunların Bursa İl Özel İdaresi örneğinde; ne ölçüde etkili ve belirleyici olduğunu amaçsal örneklem yöntemi aracılığıyla seçilen nitel, keşfedici bir örnek olay çalışması çerçevesinde betimlemektir. Çalışma, bürokrasi, örgüt kültürü ve stratejik planlama kapsamında literatür taramasıyla oluşan kavramsal bir çerçeveye sahiptir. Çalışmanın analiz birimi örgütler olup; çalışmaya ilişkin temel veriler, tabakalı örneklem yöntemi yardımıyla seçilen 23 kamu, uzman ve sivil toplum kuruluşunun ve 3 siyasal partinin 42 temsilcisi ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulguları, stratejik planların etkinliğini etkileyen çevresel koşullar, örgütsel yapı, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, performans değerlendirmesi, esneklik, insan kaynakları yönetimi, açık iletişim, geri besleme, sonuca ve stratejilere odaklanma, öğrenen örgüt olma, örgütün yolunu berraklaştırma, tüketici merkezli bakış açısı, optimali arama anlayışı, eyleme yönelik olma, tasarruf ve verimlilik ile izleme ve değerlendirmeye daha fazla önem verme gibi örgüt kültürü boyutlarının, etmenlerin stratejik planlamadan beklenilen kamusal faydanın gerçekleştirilmesini ne ölçüde ve ne yönde etkilediklerine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın başlıca önerisinin yerel yönetimlerde etkin ve etkili bir stratejik planlama yapıp uygulayabilmenin, güçlü bir örgüt kültürüne bağlı olduğunu vurgulamasıdır denilebilir.
Bureaucratic administration, which functions within a hierarchical systemin a highly disciplined manner along with its distinguished qualities such as punctuality, promptness, transparence, continuity, documentarism, precision; also incorporates weaknesses such as emergence of conflict among subunits due to specialization, coming into prominence of targets of functional units by overshadowing that of the organization, fixed rules, inertia of dealing without-of-routine situations, confidentiality of operations, restrictions to access to information flows, lack of autonomy, incapability to adapt changes, inflexibility, indifference to participation, red tape. It is understood that among the factors that render an organization successful, authentic identity of the organization itself, business manner and shared values, in short, culture, more precisely, organizational culture, plays a significant role and it also has a role in organizational coalescence, motivation, efficiency, effectiveness, control, coordination, communication, socialization, problem solving in addition to reinforcing loyalty to the organization. If the target of the strategic planning, which is using scarce resources to arrive at a final outcome, and in prioritized fields, and that of the organizational culture and its functions and are examined together, it is observed that they coincide. The main target of this research is to describe the factors that determine the effectiveness of strategic planning in local administrations, as a component of Turkish public administrations, in the case of Bursa Provincial Special Administration, and their effectiveness and decisiveness within the framework of a qualitative, exploratory case study selected via purposive sampling method. The theoretical framework of this study is based on a literature review formed within the scope of work life, bureaucracy, organizational culture and strategic planning. Organizations being the unit of analysis of the study, the basic data are collected through semi-structured interviews with 23 public institutions, specialized agencies, and non-governmental organizations and 3 political parties of 42 members, which are selected via stratified sampling method. The findings of the research focus on to what extent and in what direction organizational culture elements and factors, such as peripheral factors that determine effectiveness, organizational structure, participation, transparence, accountability, performance evaluation, flexibility, human resource management, open communication, feedback, focusing on outcomes and strategies, being a learning organization, clarification of path of organization, consumer-centered perspective, quest for optimum, being directed towards action, saving and efficiency, and giving more importance to tracking and evaluation, influence realization of public benefit, which is what is expected from strategic planning. The main claim of this study is that making and implementing an active and effective strategic planning in local administrations depends on a strong organizational culture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3820
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487323.pdf6.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons