Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3762
Title: Vardiyalı çalışan hemşirelerde horlama, uyku bozuklukları ve iş kazaları
Other Titles: The prevalence of snoring, sleep disorders and occupational accident in shifthwork nurses
Authors: Uzaslan, Esra
Sönmez, Sevginar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Horlama
Hemşire
İş kazaları
Snoring
Nurses
Occupational accident
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, S. (2006). Vardiyalı çalışan hemşirelerde horlama, uyku bozuklukları ve iş kazaları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada vardiyalı çalışan hemşirelerde uykuda solunum bozuklukları semptomların sıklığı ve iş kazaları ile arasındaki ilişkisi araştırıldı Araştırmada 410 hemşirenin verileri değerlendirildi. Görüşülen kişilere uygulanan anketle sosyodemografik bilgileri, tanıklı apne olup olmadığı, horlayıp horlamadıkları, gündü aşırı uyku hali ve diğer semptomların sıklığı ile iş kazası yapıp yapmadıkları soruldu. Olgularda habitüel horlama prevalansı % 5.4, tanıklı apne sıklığı % 22.4, gündüz aşırı uyku hali sıklığı % 47.1 olarak saptandı. Fazla kilolu olanlarda horlama sıklığı (p<0.0001) ve tanıklı apne sıklığı (p<0.0001) daha yüksek bulundu. Habitüel horlaması olanlarda BKİ (p<0.0001), boyun çevresi (p=0.03), ek hastalık (p=0.01), tanıklı apne sıklığı (p<0.0001) istatiksel olarak anlamlı oranda artmıştı. Olguların %12.4’ü iş kazası geçirmişti. Horlama (p=0.008) , Epworth skoru değerleri (p=0.001) iş kazası yapan grupta anlamlı olarak daha yüksekti. Katılımcıların 63’de (%15.4) Epworth Skoru 10’nun üzerinde saptandı. Epworth Skoru > 10 olanlarda iş kazası riskinin 4.1 kat (2.06-8.25) arttığı saptandı. Sonuç olarak uykuya bağlı solunum semptomlarının sorgulanması ve şüpheli durumlarda tanısal inceleme ve tedavinin yapılması ile morbiditenin azalacağı kanısındayız.
This study aimed to investigate the prevalance of symptoms of sleep releted breathing disorders in shiftwork nurses and to evaluate relationship between occupatinal accident and the symptoms. Data of 410 nurses was evalueted. A questionnare was administered to get information on their sociodemographic data, the precense of witnessed apnea during sleep, the prevalence of snoring, excessive daytıme sleepiness and other symptoms and occupational accident. The prevalence of habituel snorig, witnessed apnea, excessive daytıme sleepiness was 5.4%, 22.4%, 47.1% respectively. Snoring (p<0.001) and witnessed apnea (p<0.001) prevalence was higher in overweight nurses. The prevalence of witnessed apnea (p<0.001), comorbid disease (p<0.001) and mean values of the body mass index (p<0.001) and neck circumflex (p=0.03) among the nurses with habituel snoring were statistically higher than the nurses without habituel snoring. 51 nurses (12.4%) had been involved in an occupatinal accident. The prevalence of snoring (p=0.008) and mean Epworth sleepiness score (ESS) were higher than the group without accidents. The ESS was higher than 10 points in 63 (15.4%) of the interviewes. In this group occupational accident prevalence was 4.1 times higher than the group with less than 10 points ESS. We come to the conclusion that questionning the sleep related disorders symptoms in adults and also performing diagnostic procedures and treatment in case of suspection may decrease the morbidity of sleep releted breathing disorders.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3762
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193350.pdf302.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons