Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3490
Başlık: Spor giysilik kumaşların performans özelliklerinin nanoteknolojik ürünler kullanılarak geliştirilmesi ve aplikasyon tekniklerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Advancing the performance properties of sportswear fabrics by nanotechnological products and the comparison of application techniques
Yazarlar: Kut, Dilek
Güneşoğlu, Cem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Su/yağ iticilik
Nanoteknoloji
Parçacık büyüklüğü ve dağılımı
Elektrospin
Plazma
Water/oil repellency
Nanotechnology
Particle size and distribution
Electrospin
Plasma
Yayın Tarihi: 21-Tem-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güneşoğlu, C. (2006). Spor giysilik kumaşların performans özelliklerinin nanoteknolojik ürünler kullanılarak geliştirilmesi ve aplikasyon tekniklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, sıvı iticilik amaçlı uygulanan nanoteknolojik ürünler kullanıldığında spor giysilik kumaşların performans özelliklerinde meydana gelen değişimler araştırılmış ve farklı aplikasyon tekniklerinin kullanılmasının işlem üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, işlem görmüş kumaşların su/yağ iticilik, renk değişimi, renk haslıkları, mukavemet, açığa çıkan formaldehit miktarı, aşınma dayanımı, temas açısı ve film tabakası dayanıklılığı gibi çeşitli performans özellikleri, ilgili yöntemlerle ölçülerek konvansiyonel ürünlerle karşılaştırması yapılmıştır. Nano ve konvansiyonel tip kimyasalların spektrometrik yöntemlerle alınan yapı analizleri, parçacık büyüklüğü ve dağılımı analizleri, kumaş yüzeyinden alınan SEM görüntüleri sonuçları yorumlamakta kullanılmıştır. Ayrıca, elektrospin ve plazma tekniklerinin nano kimyasalların aplikasyonunda kullanımında elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Birinci bölümde çalışmanın amacı, ikinci bölümde tekstil yüzeylerinde sıvı iticilik özelliğinin geliştirilmesi, nanoteknoloji ve tekstilde kullanımına yönelik teorik ve deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde deneysel çalışmada kullanılan materyaller, yöntemler, kimyasal analizler, aplikasyon teknikleri ve ölçüm cihazları verilmiştir. Dördüncü bölümde deneysel çalışmaların sonuçları verilerek değerlendirmeler yapılmıştır, elektrospin ve plazma uygulamalarının kullanımına yönelik yaklaşımlar belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, parçacık büyüklüğünün sıvı iticilik bitim işleminin etkinliği, kalıcılığı ve kumaşların çeşitli perfomans özellikleri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Elektrospin ve plazma tekniklerinin kullanımı da, söz konusu nano bitim işleminin kullanımında çeşitli kazanımlar sunmaktadır.
This study investigates the changes in performance properties of sportswear fabrics when treated with nano chemicals applied for liquid repellency and evaluates the effects of different application techniques. For this purpose, various performance properties of treated fabrics such as water / oil repellency, color change, color fastness, strength, formaldehyde amount, abrasion resistance and film layer resistance are measured with relevant methods and comparisons with conventional products are done. The chemical structure and particle size and distribution analyzes with spectrometric methods of nano and conventional chemicals, the SEM images from fabric surface are also considered for evaluations. Besides, the results which are obtained when applying the electrospin and plasma techniques are determined. The first section gives the purpose of the study. The theoretical and experimental studies on advancing the liquid repellency of textile surfaces, nanotechnology and applications in textile are given in the second chapter. The third chapter gives materials, methods, chemical analyzes, application techniques and measuring devices used in the experimental study. The results and comments are given, some approaches for usage of electrospin and plasma applications are determined in the fourth section. The results of the study show that particle size is effective on the efficiency and durability of liquid repellency treatment and various performance properties of fabrics. Electrospin and plasma applications give some advances in that nano treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3490
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
202295.pdf52.38 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons