Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3454
Başlık: B 180 numaralı (1763 tarihli) Bursa Mahkemesi Defteri (Analiz ve metin)
Diğer Başlıklar: Numbered B 180 (dated 1763) Bursa Court Report (Text and analysis)
Yazarlar: Sevim, Sezai
Altın, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mahkeme
Bursa
Ev
Mahalle
Veraset
Tayin
Vergi
Law court
House
Quarter
Inheritance
Appointment
Tax
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altın, H. (2004). B 180 numaralı (1763 tarihli) Bursa Mahkemesi Defteri (Analiz ve metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Kadı defterleri, bir şehirde meydana gelen çeşitli sosyal olaylan( dava, alım-satım, ölüm,evlenme, boşanma v.s) ayrıca vali, kadı, müderris, imam v.s görevlilerin tayin ve azilleri, merkezden gönderilen emir, berat gibi yazıların kaydını içeren resmi ve tarihi kayıtlardır. Aynı zamanda bu defterler halkın inanç, duygu, düşünce ve yaşantılarını aksettiren birinci el kaynaklardır. Bu çalışma, Bursa' ya ait 1063 adet kadı defterinden biri olan B 1 80 numaralı defter esas alınarak hazırlanmıştır. Bu defter 1 605 ve 1 763 tarihli kayıtlardan bir kısmım içermektedir. 162 adet belge, transkribe edilerek,belge özetleri çıkarıldıktan sonra tetkik eserlerden de faydalanılarak yorumlanmıştır. Defterdeki belgeler ışığında Bursa'nın o dönemdeki idari, askeri, ekonomik ve sosyal yönlerine değinilmiştir.
Court reports, including various social events happined at a city ( trial, trade, death, marriage, divorce, etc.) also appointment and dismiss of officials lice governer, judge, teacher, imam and record of articles as commend, acquital, are official, historical sources. At thesame time these reports are first hand seurces that reflect belief, sense, thought and life of public. At this work considering only one of 1063 register taking part at Bursa court report archive report number B 180 is considered. The report translated into Turkish. After making the report summies report is interpreted by making use of research works. With the documents in the report Bursa's managerial, economic, social ways at that age is researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3454
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
148057.pdf12.02 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons