Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3377
Title: Obsessif-kompülsif davranış gösteren hastaların klinik, elektrofizyoloji ve psikometrik yöntemler ile incelenmesi
Other Titles: Examination of patients with obsessive-compulsive behavior by clinical, electrophysiology and psychometric methods
Authors: Yılmaztürk, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrofizyoloji
Electrophysiology
Obsessif kompülsif bozukluk
Obsessive compulsive disorder
Psikometri
Psychometrics
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaztürk, M. (1985). Obsessif-kompülsif davranış gösteren hastaların klinik, elektrofizyoloji ve psikometrik yöntemler ile incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu araştırmada 15 obsissif-kompulsif nöroz, 5 BEG patolojisi gösteren obsessif-kompulsif hasta grubu olmak üzere toplam 20 hasta, 33 sağlıkla, kontrol deneği ile karşılaştırmalı olarak, elektrofizyo lojik, psikometrik ve klinik yöntemlerle incelendi. Bu 3 grupta, bu a maçla aşağıdaki yöntemler kullanıldı 1. Tüm deneklere S.A.F. (sosyal Anket Formu), psikoseksüel fiksasyon testi, hastalık tanı ve şiddet derecesini belirlemede yar dımcı, Standart Psikiyatrik Değerlendirme Skalası ve Cornell indeks' i uygulandı. 2. Tanı konduktan sonra birinci olarak sözü edilen hasta gru buna, psikoterapi eşliğinde; Chlomipramine ve benzodiazepin kombi nasyonu, ikinci hasta grubuna karbamazepin verildi. 3. Hasta gruplarında en az iki kez olmak üzere, bütün denek lerin BEG çekimi yapıldı. 4. Deneklerde el, ayak, göz üstünlüğü belirlendi. El üstün lüğünü belirlemede Anne t soru listesi, Hand Dominanz Test (H.D.T.) ve dinamometre, ayak üstünlüğünü belirlemede Lishman ve Mcmeekan' ın kullandığı, göz üstünlüğünü belirlemede Luria yöntemi kullanıldı.- 130 - 5. Hemisfer fonksiyonlarını görsel uyarılar ile incelemek için sağ ve sol hemisfere ayrı ayrı, geometrik şekil ve kelime uya asanları verilip, sağ el ile yazdırılarak, dikotik işitsel uyanlarla ince lemek için ise; sağ ve sol kulağa, sayı dizileri, kelime, şiir ve fıkra işitsel uyarılan verilerek araştırıldı. Bu incelemelerde : 1. Hasta gruplarında öğrenim ve sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olanlar ile evli ve şehirde oturanların çoğunluğu oluşturduğu belirlendi. Hastalığın başlangıcının 25 yaş ya da altında olduğu ve kadınlarda fazla görüldüğü saptandı. Her iki hasta grubunda birinci derecede anal, kontrol grubunda ise fallik fiksasyon saptandı. 2. Obsessif-kompulsif nöroz grubunda % 73 (Chlomipramine+ Chlordiazepoaeed) ile ikinci hasta grubunda % 60 Karbomazepin ile tam düzelme elde edildi. Birinci hasta grubunda temizlik, ikinci hasta grubunda kontrol şeklindeki obsessif-kompulsif ritüeller çoğunlukta olup, her iki hasta grubunun öz ve soy geçmişleri travmatik faktör ler ve ailevi yüklülük bakımından zengindir. 3. Her iki hasta grubunun EEG' ler inde, saptanabilen loka lizasyoa bulgusu, sağ temporal, sağda hakim bileteral temporal, bileteral temporal ve bifrontal patoloji şeklindedir. 4. Grublar arasında el, ayak ve göz üstünlüğü bakımından anlamlı bir fark saptanamadı. Dinamometre herhangi bir lateralizasyon bulgusu vermedi. H.D.T. sonuçlan bu hastalıkta sol hemisfer disfonksiyonunu gösterir niteliktedir.- 13l- 5. Görsel uyaranlardan geometrik şekil uyaranı, sol hemisfer vizio-motor merkezinin, sağa göre daha fazla disfonksiyone olduğunu gösterdi. Kelime uyaranları ile elde edilen bulgular, geometrik şekil uyaranı ile elde edilen sonuçlarla ters düşmektedir. Bu durum sakil ve kelime uyaranları için vizüel algılamada hemisferik domi nansın farklı olmasına bağlandı. Kelime uyaranının güvenilirliğinin geometrik şekil kadar olmadığını da belirtmek gerekir. Dikotik işitsel uyaranlardan, Rakam-1, Rakam-2 ve şiir dikotik işitsel uyaran bulguları her iki hasta grubunda sağ hemisfer diefonksiyonunu göste rir özellikte bulunmuştur ve fikra uyaranları ise çok sol nemisfer dis fonksiyonunu telkin eder özellikle görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3377
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080775.pdf
  Until 2099-12-31
6.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons