Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3309
Title: Guatrlı olgularda kromozom aberasyonlarının incelenmesi
Other Titles: Analysis of chromosomal aberations in goiter patients
Authors: Tarım, Ömer
Gülten, E. Tuna
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Guatr
İyot eksikliği
Kromozom aberasyonları
Genetik
Radyasyon
Goiter
Iodine deficiency
Chromosom aberrations
Genetic
Radiation
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülten, E. T. (1999). Guatrlı olgularda kromozom aberasyonlarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İyot eksikliğinin tiroid bezinin iyot tutulumunda ve guatr sıklığında artışa neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle eğer endemik iyot eksikliği bölgelerinde, ortamda radyoaktif iyot bulunursa, mutajenik etkiler ve kromozom aberasyonlarının ortaya çıkması beklenebilir. Bu çalışmada guatrh hastalarda herhangi bir mutajen etkisine bağlı olarak kromozom düzeyinde hasar olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Toplam 41 guatrh olguda ve aynı yaş dağılımına sahip 57 kontrol bireyinde periferik kan lenfosit hücre kültürü yöntemiyle kardeş kromatid değişimi (sister chromatid exchange = SCE) ve kromozom aberasyonları incelendi. Bu amaçla guatrh olgularda olası bir DNA hasan olup olmadığını kromozomal düzeyde gözlemek için, vaka ve kontrol grubundaki her bireyden lenfosit hücre kültürü hazırlandı ve sister chromatid exchange (SCE= kardeş kromatid değişimi) yöntemi uygulandı. Değerlendirme her olgudan 25 'er plak sayılarak yapıldı. Vaka ve kontrol gruplarının SCE değerleri karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Gerek vaka, gerek kontrol grubunda SCE değerlerinin literatür değerlerinin altmda gözlenmesi ise, çalışılan gruplarda yaş ortalamasının, literatüre göre oldukça küçük olmasına bağlandı. Bunun yanısıra kromozom aberasyonlarını incelemek için, olgu ve kontrol grubundan, periferik venöz kandan lenfosit hücre kültürü hazırlandı ve elde edilen metafaz plaklarına GTG (Giemza bantlama) yöntemi uygulandı. Her iki grupta düşük oranlarda asentrik fragmanlarla kromatid tarzı gap ve kırıklara rastlandı, ancak istatistiksel olarak karşılaştırmada anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Bundan başka, sadece vaka grubunda 4bireyde disentrik kromozomlara rastlandı, ancak bu bulgu çok düşük bir oran gösterdiği için anlamlı bulunmadı. Ayni zamanda iyot konsantrasyonlarının ölçülmesi amacıyla ayni bireylerden idrar toplandı. Bu değerlendirmenin sonucunda her iki grupta da orta derecede iyot eksikliği olduğuna karar verildi. Yine vaka ve kontrol gruplarında kromozom aberasyon ve SCE değerlerinin, idrar iyot konsantrasyonu ile ilişkilerini ayrı ayrı gözlemek için yapılan istatistiki karşılaştırmada da anlamlı bir fark gözlenmedi.
Iodine deficiency increases iodine uptake of the thyroid gland and the incidence of goiter.Therefore, mutagenic effects and chromosomal aberrations are expected if exposure to radioactive iodine occurs in an area of endemic iodine deficiency. In this investigation, we aimed to determine whether or not there is any mutagenic chromosomal damage in patients with goiter. Sister chromatid exchange (SCE) method was used as a cytogenetic investigation to observe the DNA damage of goiter patients at the chromosomal level. Peripheral blood lymphocyte culture was obtained from each person and 25 metaphases were scored. There was no statistical difference between the groups. The fact that SCE in both groups were lower than those in the literature was attributed to the younger age range of our subjects. In addition a total of 41 patients with goitre and 57 controls were studied for chromosomal aberrations in peripheral blood culture. For the analysis of the chromosomal aberrations, Giemsa-banding technique was used in metaphase spreads. Acentric fragments and chromatid type gaps and breaks were seen in both groups as a result of chromosomal aberrations, but no statistical difference was found between the groups. In the patient group, four patients had dicentric chromosomes in the metaphases, but this aberration had such a low frequency that it was not likely to have any clinical relevance. In addition, iodine concentration was measured in urine samples. Moderate iodine deficiency was detected in both case and control groups. Inaddition when the values of chromosomal aberration and SCE were correlated with the urine iodine concentration values of both groups, no statistical correlation was observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3309
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079989.pdf
  Until 2099-12-31
2.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons