Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3227
Title: Meta analizi ile meme kanserli hastalarda polizomi 17'nin etkisinin incelenmesi
Other Titles: Evaluating the effect of polysomia 17 in breast cancer patients with meta analysis
Authors: Ercan, İlker
Taş, Ezel Özge
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Keywords: Meta analizi
Odds oranı
Polizomi 17
Mantel haenszel yöntemi
DerSimonian laird yöntemi
Meta analysis
Odds ratio
Mantel haenszel method
DerSimonian laird method
Issue Date: 16-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taş, E. Ö. (2017). Meta analizi ile meme kanserli hastalarda polizomi 17'nin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Meta analizi, aynı konuda farklı yer ve zamanda yapılmış birçok çalışma alanında, araştırma sonuçlarını uygun bir özet istatistik seçilerek bir araya getiren yöntemdir. Meta analizi, bir konuda yapılmış birçok çalışma sonuçlarını birleştirmek için tercih edildiği gibi nadir görülen hastalık ve ilgili özellikler söz konusu olduğunda sıklıkla başvurulan sistematik değerlendirme yöntemleridir. Tez çalışmasında, ikili değer alan veriler için özet istatistiği odds oranını (OR) birleştirmek için kullanılan meta analizi yöntemlerinden en çok tercih edilen Mantel Haenszel ve DerSimonian Laird yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaların heterojenitesi Cochran Q testine göre değerlendirilmiştir.Meta analizi öncesi çalışmaların yayın yanlılığını Begg ve Egger testleri ile incelenmiştir. Yayın yanlılığının olması durumunda trim fill yöntemi ile meta analiz uygulanmıştır. Çalışmada, polizomi 17'nin meme kanserli hastalar üzerine immünohistokimya, lenf nodu tutulumu, NPI, östrojen reseptör, progesteron reseptör, grade üzerine etkisinin meta analizi ile araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmalar arasında lenf nodu tutulumu, östrojen reseptör, progesteron reseptör, grade, immünohistokimya ve NPI değişkenleri Her2 amplifikasyonu olmayan bulgular, Her2 amplifikasyonu olan bulgular ve Her2 amplifikasyonu olan ve olmayan bulgular birlikte alınarak üç ayrı şekilde araştırmaya dahil edilmiştir. Sonuç olarak; lenf nodu tutulumunda polizomi 17'nin amplifikasyondan bağımsız olarak bir risk faktörü olduğu, görülmüştür. Grade bakımından ise amplifikasyon olanlarda grade in artmasında polizomi 17'nin risk faktörü olduğu görülmüştür. IHC düzeyleri bakımından ise amlifikasyon olmayanlarda polizomi 17 immünohistokimyanın artışı yönünde bir risk faktörü olduğu görülmüştür. NPI indeksi bakımından ise amplifikasyon olan ve olmayanlarda genelde NPI indeksinin artışı bakımından risk faktörü olarak bulunmuştur.
Meta-analysis is a method that combines the results of research by selecting an appropriate summary statistic in many work areas that have been made in different places and times in the same subject. Meta-analysis is often used to combine the results of many studies conducted in a subject, as well as systematic assessment methods that are frequently used in the case of rare diseases and related characteristics. In this thesis study, Mantel Haenszel and DerSimonian Laird methods, which are the most preferred meta-analysis methods used to combine the summary statistical odds ratio (OR) for binary value data, have been used. The heterogeneity of the studies was evaluated according to the Cochran Q test. The bias of the studies before the meta analysis was analyzed by Begg and Egger tests. In case of publication bias, meta-analysis is applied with trim fill method. In the study, it was aimed to investigate the effect of polysomia 17 on breast cancer patients by immunohistochemistry, lymph node involvement, NPI, estrogen receptor, progesterone receptor, grade on meta-analysis. For this purpose, studies were performed in three different ways, including findings involving lymph node involvement, estrogen receptor, progesterone receptor, grade, immunohistochemistry, and NPI without Her2 amplification, Her2 amplification findings, and Her2 amplification and non-amplification findings. As a result; It has been shown that polysomia 17 in lymph node involvement is a risk factor independently of amplification. In terms of grade, polysomia 17 was found to be a risk factor for increased grade in those with amplification. In terms of IHC levels, polysomia 17 was found to be a risk factor for the increase of immunohistochemistry in non-mplification patients. NPI index was found to be a risk factor for the increase in NPI index in general with and without amplification.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3227
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487115.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons