Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3190
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzkocaman, Vildan-
dc.contributor.authorAşık, Mehmet Ali-
dc.date.accessioned2019-12-16T07:48:07Z-
dc.date.available2019-12-16T07:48:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationAşık, M. A. (2015). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hematoloji bilim dalında mantle hücreli lenfoma tanısı ile takip edilen hastalara uygulanan kemoterapi rejimlerinin retrospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3190-
dc.description.abstractMantle Hücreli Lenfoma (MHL) agresif seyirli bir B hücre kökenli non-hodgkin lenfoma (NHL) subtipidir. Toplumda görülme sıklığı %5-7 oranındadır. Tüm gelişmelere rağmen birinci basamak tedavide kabul görmüş standart bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Her merkez deneyimi, teknik donanımı ve yatak sayısına göre pratikte tedavi seçimi yapmaktadır. Biz çalışmamızda MHL hastalara başlanan kemoterapi türlerini ve etkinliklerini değerlendirmeyi planladık. Çalışmamıza Ocak 2000 - Aralık 2014 tarihleri arasında MHL tanısı konmuş olup kemoterapi başlanan hastalar alındı. Toplamda 26 hasta bulundu ve bunlardan bir tanesi dış merkezden otolog kök hücre nakli (OKHN) açısından değerlendirilmek üzere gönderilmiş olup dosya bilgilerine tam ulaşılamadığı için çalışmaya dahil edilmedi. Toplam 25 hastanın tanıdaki yaşı, evresi, tüm basamaklarda aldıkları kemoterapiler ve tedavi yanıtları, tedaviyle ilişkili komplikasyonlar ve toksisiteler ve OKHN durumları kaydedildi. Ortalama takip süresi 37 (6-132) ay olan çalışmada medyan yaş ortalaması 54 yıldı. Kadın erkek oranı 1/5'ti. Hastaların %92'si ileri evreydi. Birinci basamakta 23 hastaya ayaktan kemoterapi uygulanmış olup en sık R-CHOP (Rituksimab- Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin, Prednisolon) rejimi kullanılmıştı. Yanıt oranları değerlendirildiğinde 9 (%36) tam yanıt, 9 (%36) kısmi yanıt, 1 (%6) stabil hastalık ve 6 (%24) progresyon saptandı. Progresyonsuz sağkalım (PFS) 17 (2-39) ay olarak bulundu. Medyan genel sağkalıma (OS) ise ulaşılamadı. 3. ve 5. yıllara ait OS sırasıyla %52 ve %28 saptandı. Oranların literatür ile benzer olduğu görüldü. İkinci basamakta yanıt değerlendirilen 10 hastanın 3 (%30) tam yanıt, 3 (%30) kısmi yanıt, 1 (%10) stabil hastalık ve 3 (%30) progresyon saptandı. Oranların literatür ile benzer olduğu görüldü. Toplam 7 hastaya OKHN yapılmıştı. OKHN yapılan hastalarda genel sağkalım oranları diğerlerine göre yüksek olarak bulundu. Bu durum yüksek riskli genç hastalarda ilk remisyondan sonra OKHN ile konsolidasyon yapılmasının önemini göstermiştir. MHL; kötü prognozlu ve kür şansı olmayan bir hastalıktır. Kemoterapi yanıtlarımıza bakıldığında literatür ile benzer olarak bulundu. Kemoterapi seçiminde hastanın yaşı ve performans durumu göz önüne alınarak tedavi seçimi yapılmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractRetrospective Evaluation of Chemotherapy Regimes Administered to Patients Followed by Uludağ University Faculty of Medicine, Field of Hematology Due to Diagnosis of Mantle Cell Lymphoma Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive B cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) subtype. Its prevalence rate is 5-7% in society. Despite all the developments, a standard treatment method accepted in primary care is not available. Each center performs treatment selection in practice according to experience, technical equipment and number of beds. In our study, we aimed to evaluate the types and efficiencies of chemotherapy applied to the MCL patients. The patients who were diagnosed with MCL between January 2000 and December 2014 and applied with chemotherapy were included in our study. There were 26 patients in total and one of them was sent from the outside center to be evaluated in terms of autologous stem cell transplant (ASCT) and as the file information of this patient could not be obtained fully, the said patient was excluded from the study. The information such as age, stage, chemotherapies taken in all the stages and treatment responses, complications related to the treatment and toxicities, and ASCT conditions in diagnosis of a total of 25 patients were recorded. In the study where the average following period was 37 (6-132) months, the median average age was 54. Proportion of female to male patients was 1/5. 92% of the patients were in the advanced stage. In the first stage, 23 patients were applied with ambulatory chemotherapy, R-CHOP (Rituximab plus cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristin and Prednisolon) regimen was used most frequently. When response rates were evaluated, it was detected that 9 (36%) had complete response, 9 (36%) had partial response, 1 (6%) had stable disease and 6 (24%) had progression. PFS (progression-free survival) was found as 17 (2-39) months. Median OS (overall survival), however, was not found. OS belonging to 3rd and 5th years were detected as 52% and 28%, respectively. It was observed that the rates were similar to the literature. In the 10 patients whose responses were evaluated in the second stage, 3 (30%) had complete response, 3 (30%) had partial response, 1 (10%) had stable disease and 3 (30%) had progression. It was observed that the rates were similar to the literature. A total of 7 patients underwent ASCT. Overall survival rates were found higher in the patients who underwent ASCT than the others. This showed the significance of performing consolidation with ASCT after the first remission in the high risk young patients. MCL is a disease with poor prognosis which cannot be cured. Looking at the chemotherapy responses, they were similar to the literature. Chemotherapy treatment selection should be made by taking the age and performance condition of the patient into consideration.en_US
dc.format.extentVI, 49 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMantle hücreli lenfomatr_TR
dc.subjectKemoterapitr_TR
dc.subjectKök hücre naklitr_TR
dc.subjectMantle cell lymphomaen_US
dc.subjectChemotherapyen_US
dc.subjectStem cell transplanten_US
dc.titleUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hematoloji bilim dalında mantle hücreli lenfoma tanısı ile takip edilen hastalara uygulanan kemoterapi rejimlerinin retrospektif değerlendirilmesi.tr_TR
dc.title.alternativeRetrospective evaluation of chemotherapy regimes administered to patients followed by Uludağ University Faculty Of Medicine, field of hematology due to diagnosis of mantle cell lymphomaen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406684.pdf796.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons