Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3139
Title: Akut koroner sendromlu hastalarda, stabil koroner arter hastalığı olan ve koroner arter hastalığı olmayan hastalarda kendini değerlendirme formları ile ölçülen depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of depression and anxiety levels determined by self rating scales in patients with acute coronary syndrome, patients with stable coronary artery disease and patients without coronary artery disease
Authors: Yeşilbursa, Dilek
Yetgin, Zeynal Abidin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Akut koroner sendrom
Stabil KAH
Depresyon
Anksiyete
Acute coronary syndrome
Stable coronary artery disease
Depression
Anxiety
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yetgin, Z. A. (2010). Akut koroner sendromlu hastalarda, stabil koroner arter hastalığı olan ve koroner arter hastalığı olmayan hastalarda kendini değerlendirme formları ile ölçülen depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada akut koroner sendrom tanısı ile yatırılan hastalardaki depresyon ve anksiyete düzeylerinin ayaktan takip edilen stabil koroner arter hastaları ve koroner arter hastalığı olmayan hastalardaki depresyon ve anksiyete düzeyleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.Her grupta yüzer hasta olmak üzere 3 grupta toplam 300 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Öncelikle hastalara standardize mini mental test uygulanmış, bu testten 23 puan ve üzerinde alan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların sosyodemografik bilgileri kaydedildikten sonra hastalara Geriyatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Durumluk ve Sürekli Anksiyete Ölçekleri (Stai Form-1 ve Stai Form-2) olmak üzere beş psikiyatrik ölçek hekim eşliğinde uygulanmıştır.AKS grubunda tüm ortalama ölçek puanları diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (p<0.001). AKS grubunda erkek hastalarda kadın hastalara göre GDÖ, BDE ve BAÖ puanları anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Bu grupta CABG, PTCA ve/veya stent ve kalp yetmezliği öyküsü, sigara, alkol, hipertansiyon ve DM gibi faktörler ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında ilişki saptanamazken dul bireylerde GDÖ, BAÖ ve BDE puanları istatistiksel olarak daha yüksek olarak saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca çalışmada AKS'lu hastalarda eğitim düzeyi arttıkça hastalarda daha düşük BDE puanları saptanmıştır (p<0.05). AKS'li hastalar STEMI, NSTEMI ve USAP gruplarına ayrılarak incelenmiş, STEMI grubunda tüm test puanları daha yüksek olmasına rağmen bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı düzeyde saptanmamıştır. AKS tedavi niteliği ile depresyon ve anksiyete skorları arasında ilişki saptanmamıştır. AKS'li hastaların hastanede kalış süresi ile tüm ölçek skorları arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Bu hastalarda KAG işlemi ile ölçek skorları arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır.Çalışma sonucunda AKS'li hasta grubunda depresyon ve anksiyete skorları ve dolayısıyla da depresyon ve anksiyete düzeyleri diğer gruplardan daha yüksek olarak saptanmıştır. Akut koroner sendrom tanısı ile koroner yoğun bakım ve kardiyoloji kliniklerine yatırılan hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri mutlaka değerlendirilmelidir. Böylece hem hastaların hayat kaliteleri arttırılacak hem de yeni kardiyovasküler olay sayısının azalmasıyla mortalite ve morbidite oranları da azalacaktır.
In this study we aimed to compare the levels of depressive and anxiety symptomps of patients hospitalized with acute coronary syndromes to those with stable coronary artery disease and without coronary artery disease.We included totally 300 patients,100 in each group. Firstly all patients were evaluated with standardized mini mental test. Patients whose standardized mini mental test scores were 23 or higher were enrolled to the study. After getting demographic characteristics the patients were given Geriatric Depression Scale (GDS), Beck Depresyon Inventory (BDI), Beck Anxiety Scale (BAS), anxiety scales Stai Form-1and Stai Form-2. Then the forms were filled by the patients.The patients with acute coronary syndromes were found to have higher depression and anxiety scores when compared to patients in the other two groups, and the difference was statistically significant (p<0.001). GDS, BDI and BAI scores were higher for men in this group (p<0.05). The history of cardiac dieases such as CABG, PTCA and/or stenting, heart failure and factors such as smoking, alcohol intake, hypertension and diabetes mellitus were found not to be assciated to depressive and anxiety symptoms in acute coronary syndrome group. On the other hand in this group the GDS, BAI and BDI scores for divorced patients were significantly higher than the others (p<0.05). Moreover in the same group higher education levels were found to be associated to low BDI scores (p<0.05). The acute coronary syndrome group was divided into three subgroups, STEMI, NSTEMI, USAP. When these subgroups were compared, the scores for STEMI group were higher than the others, but the difference was not statistically significant. No relation could be found between the type of therapy and depression and anxiety scores. The duration of hospitalisaton was positively correlated with depression and anxiety scores in ACS group. In the same group there was no relation between scale scores and coronary angiography process.In conclusion depression and anxiety scores and thus depression and anxiety levels of patients with acute coronary syndromes were higher than the other two groups. Patients diagnosed and hospitalised with acute coronary syndrome should be evaluated for depression and anxiety symptoms Thus the life quality of patients will be improved and morbidity and mortality will be decreased by reducing future cardiovascular events.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3139
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307248.pdf731.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons