Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3136
Title: Aile şirketlerinde örgütsel bağlılık: Nepotizm ve etkileri üzerine Kocaeli bölgesinde bir çalışma
Other Titles: Organizational commitment in family businesses: Examining the effect of nepotism- a study on family businesses in Kocaeli province
Authors: Efil, İsmail
Üstün, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Nepotizm
Aile işletmeleri
Örgütsel bağlılık
İş performansı
Tükenmişlik
Nepotism
Family business
Organizational commitment
Job performance
Employee burnout
Issue Date: 27-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstün, E. (2017). Aile şirketlerinde örgütsel bağlılık: Nepotizm ve etkileri üzerine Kocaeli bölgesinde bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı nepotizm ve etkilerini aile şirketlerinde örgütsel bağlılık kapsamında araştırmaktı. Bu amaca ulaşmak için Kocaeli bölgesinde bulunan 110 aile şirketi çalışanı ile anket yapılmış ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda işlem kayrımcılığı ve terfi kayrımcılığı ile örgüte duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak sonuçların pozitif ilişkiyi gösteriyor olması araştırma dâhilinde incelenen firmaların daha çok, küçük ve orta boylu bir başka deyişle çalışanlarının daha çok aile bireyleri olduğu ve henüz dışarıdan çok fazla çalışanın işletmeye dâhil olmadığı kuruluşlar olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu görüş doğrultusunda nepotizmin küçük işletmelerde pozitif büyük işletmelerde ise negatif bir etkisinin olabileceği düşünülebilecektir. Bu noktadan hareketle bu çalışmayı takip edecek araştırmacıların nepotizm algı ve etkisini çalışan sayısının fazla olduğu büyük aile şirketlerinde araştırmaları önerilmiştir.
The main aim of this study was set as to find an effect of the nepotism in organisational commitment in family businesses. In order to reach to this aim, questionnaires were conducted with 110 employees who work in family businesses in Kocaeli province and results were obtained by using statistical analysis. According to findings, there is a positive weak but significant relationship between pull strings of employees in processing and promotion and organisational commitment. However, these results may be related to the size of the companies which were examined in this study. They mostly employs low number of employees and mostly do not have too many employees who are not a family member. Therefore, it was suggested to further studies to focus on bigger companies which employ more people outside the family.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3136
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484198.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons