Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3095
Title: B 12 vitamini ve holotranskobalamin düzeylerinin serum lipid peroksidasyonu ile ilişkisi
Other Titles: The association of vitamin B12 and holotranscobalamin levels with serum lipid peroxidation
Authors: Gür, Esma
Sönmezışık, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Vitamin B12
Holotranskobalamin
Homosistein
Folik asit
Malondialdehit
Holotranscobalamin
Homocysteine
Folic acid
Malondialdehyde
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmezışık, F. (2009). B 12 vitamini ve holotranskobalamin düzeylerinin serum lipid peroksidasyonu ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmamızda, vitamin B12 eksikliğinin tanısında holotranskobalamin (HoloTC) düzeyleri ölçümünün erken tanı için bir belirteç olarak değerini incelemeyi, farklı düzeylerde vitamin B12 konsantrasyonuna sahip bireylerde HoloTC düzeylerinin homosistein (Hcy) ve folik asit düzeyleri ile ilişkisini incelemeyi ve kobalamin eksikliğinde hiperhomosisteinemiye bağlı olarak arttığı bildirilen oksidatif hasar ile kobalamin ve HoloTC düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemeyi amaçladık.Çalışmaya alınan 400 olgu, biyokimya laboratuvarına B12 vitamini ve folik asit düzeyi ölçümü için başvuran hastalar arasından seçildi. Gönüllüler B12 vitamin düzeylerine göre vitamin B12 eksikliği açısından, kesin olan vakalar (Grup 1, <193 pg/ml), şüpheli olan vakalar (Grup 2, 193?300 pg/ml) ve normal vakalar (Grup 3, >300 pg/ml) olarak 3 gruba ayrıldı. Tüm vaka gruplarının serum vitamin B12, holotranskobalamin, homosistein, folik asit ve malondialdehit (MDA) düzeyleri ölçüldü.Sonuçlarımıza göre, ölçülen tüm parametreler, 3 vaka grubu arasında anlamlı olarak birbirinden farklıydı. Korelasyon analizi sonuçlarına göre vitamin B12 düzeyleri ile HoloTC ve folik asit düzeyleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon, vitamin B12 düzeyleri ile Hcy ve MDA düzeyleri arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. HoloTC ile folik asit düzeyleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon, HoloTC ve Hcy düzeyleri arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu. Hcy düzeyleri folik asit düzeyleri ile negatif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gösterirken, MDA düzeyleri ile pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiliydi.Sonuçlarımız, HoloTC düzeylerinin, vitamin B12 düzeylerinin 193?300 pg/ml arasında ölçüldüğü vakalarda kobalamin durumunun değerlendirilmesinde yol gösterebileceğine dikkat çekmektedir. Diğertaraftan, oksidatif hasarla ilişkisi açısından incelendiğinde ise tek başına HoloTC'nin, total vitamin B12 ölçümü kadar değerli olmadığı anlaşılmaktadır.
The aim of this study was to investigate the usefulness of holotranscobalamin (HoloTC) measurement in early diagnosis of vitamin B12 deficiency, to investigate the relationship between HoloTC, homocysteine (Hcy) and folic acid in volunteers with different vitamin B12 concentrations and to examine if there exists a relation between HoloTC, cobalamin and oxidative stress which is known to increase due to hyperhomocysteinemia in cobalamin deficiency.Four hundred volunteers, who applied to the routine laboratory for vitamin B12 and folic acid measurements were included in the study. Volunteers were divided into 3 groups according to their vitamin B12 levels as: vitamin B12 deficient subjects (Group 1, <193 pg/ml), deficiency suspected subjects (Group 2, 193?300 pg/ml), and normal subjects (Group 3, >300 pg/ml). Vitamin B12, HoloTC, Hcy, folic acid and malondialdehyde (MDA) concentrations were measured in sera of all subjects.According to the results, each parameter showed significant difference between the 3 groups. Vitamin B12 levels showed significant positive correlations with the HoloTC and folic acid levels and significant negative correlations with Hcy and MDA levels. HoloTC and folic acid levels were positively correlated while HoloTC and Hcy levels were negatively correlated. Also, Hcy levels showed negative correlation with folic acid levels and positive correlation with MDA levels.Our results indicate that HoloTC measurement could be a good guide in assessment of cobalamin status in subjects with vitamin B12 levels between 193?300 pg/ml. On the other hand, when evaluated relative to oxidative stress, it can be concluded that HoloTC alone is not as valuable as total vitamin B12 measurement.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3095
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289319.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons