Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3050
Title: Çocuklarda bakteriyel enfeksiyonların tanısında C-reaktif protein, prokalsitonin ve serum amiloid-A düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evalution of C-reactive protein, procalcionin and serum amyloid A levels in the diagnosis of bacterial infection disease in children
Authors: Çelebi, Solmaz
Bulur, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuklarda bakteriyel enfeksiyon
C-reaktif protein
Prokalsitonin
Serum amiloid A
Bacterial infection in children
C-reactive protein
Procalcitonin
Serum amyloid A
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulur, N. (2012). Çocuklarda bakteriyel enfeksiyonların tanısında C-reaktif protein, prokalsitonin ve serum amiloid-A düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya Haziran 2009-Haziran 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine bakteriyel enfeksiyon tanısı ile yatırılarak tedavi edilen 120 hasta alınmıştır. Hastalar sepsis, pnömoni, menenjit, piyelonefrit, diğer enfeksiyon olmak üzere 5 grupta incelenmiştir. Hastalardan başlangıçta, 48.saatte, 7 ve 10. günlerde tam kan sayımı, C-Reaktif Protein (CRP), Prokalsitonin (PCT) ve Serum Amiloid A (SAA) çalışılmıştır. CRP, PCT ve SAA gruplar arasında karşılaştırıldığında, CRP değerlerinin gruplar arasında fark göstermediği bulunmuştur. PCT sepsis grubunda pnömoni grubuna ve diğer enfeksiyonlar grubuna göre anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. SAA ise sadece menenjit grubunda pnömoni grubuna göre daha yüksek saptanmıştır, diğer gruplar arasında fark saptanmamıştır. CRP, PCT ve SAA'nın tedavi sürecindeki değişimi değerlendirildiğinde, CRP ve SAA'da 48. saatte başlangıca göre anlamlı düşme görülmezken, PCT tüm hasta gruplarında başlangıca göre 48. saatte anlamlı düşme göstermiştir. Tüm hastalarda başlangıçta, 48.saatte, 7 ve 10. günlerde CRP-PCT ve CRP-SAA arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Hastalar invaziv bakteriyel enfeksiyon ve lokalize bakteriyel enfeksiyon olarak 2 grupta incelendiğinde PCT invaziv enfeksiyon grubunda tüm çalışma günlerinde istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptanırken, CRP ve SAA değerleri her iki grup arasında fark göstermemiştir. Sonuç olarak PCT, invaziv bakteriyel enfeksiyonların tanısında, hastalığın ciddiyetinin belirlenmesinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde daha değerli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastaların klinik durumlarının, semptom sürelerinin, CRP, PCT ve SAA kinetiklerinin de dikkate alınarak birlikte değerlendirilmesi, hastaların tanısında ve izleminde yararlı olacaktır.
In this prospective study 120 pediatric patients who were hospitalized with bacterial infection in Uludag University Medical Faculty Pediatric Clinic between June 2009 and June 2011 are included. Patients are evaluated in 5 groups as sepsis, pneumonia, meningitis, pyelonephritis and other infection groups. Total blood count, C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) and serum amyloid A (SAA) levels of patients are evaluated at admission, at 48th hour of hospitalization and on days 7 and 10.The comparison of levels of CRP did not differ between all groups, while PCT levels of sepsis group was significantly higher than both the pneumonia and other infection groups. SAA levels were only higher in meningitis group than pneumonia group. No other group showed difference between the levels of CRP, PCT and SAA in this study. The levels of PCT decreased at the 48th. hour of hospitalization according to the admission levels in all groups, while CRP and SAA levels did not decrease. The levels of CRP positively correlated with both the levels of PCT and SAA at admission, at the 48th. hour and on days 7 and 10. When patients were divided into two groups as invasive bacterial infection group and localised bacterial infection group; PCT levels were found significantly higher in invasive bacterial infection group than localised bacterial infection group on all studying days while CRP levels and SAA levels showed no significant difference between two groups on all studying days.PCT seems to be a more valuable parameter in diagnosing invasive bacterial infections. In conclusion, evaluating clinical findings and duration of symptoms of patients together with CRP, PCT and SAA levels will be more helpful in diagnosis and treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3050
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308149.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons