Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3028
Title: Türk otomotiv sektörünün doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekme potansiyeli ve rakip ülkelerle karşılaştırılması
Other Titles: The potential of Turkish automotive industry on attracting foreign direct investments and comparison with competitor countries
Authors: Ölmezoğulları, Nalan
Sevinecek, Didem Özal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Yabancı sermaye
Yabancı yatırımlar
Uluslararası rekabet
Otomotiv sektörü
Rekabet gücü
Foreign capital
International competition
Automotive sector
Competitive power
Issue Date: 14-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinecek, D. Ö. (2010). Türk otomotiv sektörünün doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekme potansiyeli ve rakip ülkelerle karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme ile birlikte 20.yüzyılda uluslararası sermeye hareketleri hız kazanmış ve dışa kapalı ulus ekonomiler yerlerini dışa açık ekonomilere bırakmışlardır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları uluslararası sermaye hareketlerinin bir çeşididir ve bir ülkede faaliyet gösteren bir firmanın başka bir ülkede yeni bir firma kurması veya o ülkedeki mevcut bir firmayı satın alması yoluyla meydana gelir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları genel olarak gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru hareket ederler. Gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren firmaları gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapmaya iten temel sebep kârlarını arttırmak istemeleridir. Gelişmekte olan ülkeler ise, yurt içindeki tasarruf açığı sebebiyle ekonomik büyümeyi sağlayan iç yatırımları finanse edemezler ve tasarruf açığını kapatmak için uluslararası sermaye yatırımlarını bir araç olarak görürler. Bu sebeple gelişmekte olan ülkeler arasında, yabancı sermaye yatırımlarını kendilerine çekebilmek için rekabet söz konusudur. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de özellikle 1980 yılının ardından ülkeye yabancı sermaye girişini teşvik eden uygulamalar yürürlüğe girmiştir. Bunun ardından 1980'li yıllardan günümüze kadar Türkiye'ye giren doğrudan yabancı sermaye yatırımları yıllar içerisinde artan bir seyir göstermiş ve bu yatırımlar içerisinde önemli bir payı otomotiv sektörü almıştır. Türkiye'de otomotiv sektörü, yarattığı istihdam, teknolojik katma değer ve üretim hacmi ile ekonomik büyümeyi destekleyen lokomotif sektörlerden birisidir. Günümüzde Türk Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren on beş ana sanayi firması bulunmaktadır ve bu firmalardan on tanesi yabancı sermayeli firmalardır. Türkiye, bulunduğu coğrafya içerisinde, Doğu Avrupa ülkeleri ile otomotiv sektöründe yabancı sermaye yatırımlarını çekme konusunda rekabet halindedir. Bu ülkeler, eski doğu bloğu ülkeler olan Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'dır. Bu çalışmada, Türkiye'nin sözü edilen ülkeler karşısında otomotiv sektöründe doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekme konusunda rekabet gücü incelenecek ve iyileştirme noktaları ortaya konulacaktır.
In 20th century, as a result of globalization, international capital flows has accelerated to spread out and externally closed national economies becomes to be transformed into open economies. Foreign direct investment flow is a kind of international capital movements, and it takes place in form when a company operating in a country establishes a new company or purchase an actual company in another country. Foreign direct investments are mainly from developed countries to developing countries to act. The fundamental reason of the companies operating in developed economies to invest to the developing economies is to increase their profit. In developing countries, domestic investments which provide economic growth can not be financed because of domestic saving deficit and developing countries see the foreign direct investments as a tool of compensating this deficit. Therefore, among developing countries, there is an intense competition to attract foreign direct investments. In Turkey, which takes its place among developing countries , foreign-owned companies has been operating since the Ottoman Empire period but especially after 1980’s foreign direct investments has become encouraged by governmental incentive policies. After 1980’s, entering of foreign direct investments to the Turkey has been increased over years and the automotive industries is the one who has a significant share on foreign direct investment flow to the country. Automotive industry in Turkey, with its employment capacity, created added value, production volumes and exporting facilities, is one of the leader sectors in the economy which encourages economic growth. Today, In Turkish automotive industry there are 15 main constructor companies and ten of them are foreign-owned firms. Turkey competes for attracting foreign direct investments in the automotive with Eastern European countries in its geography. These countries are the former eastern bloc countries, Poland, Hungary, the Czech Republic and Romania. In this study, the countries mentioned in the face of Turkey's automotive sector competitiveness in attracting foreign direct investments will be reviewed and improvements points will be put forward.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3028
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262897.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons