Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2907
Title: Çocuklarda glomerüler filtrasyon hızının değerlendirilmesinde serum sistatin C ile kreatinin düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of serum cystatin C and creatinine levels in determination of glomerular filtration rate in children
Authors: Dönmez, Osman
Yakıcı, Nalan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Glomerüler filtrasyon hızı
Sistatin C
Kreatinin
Kronik böbrek hastalığı
Child
Glomerular filtration rate
Cystatin C
Creatinine
Chronic kidney disease
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakıcı, N. (2009). Çocuklarda glomerüler filtrasyon hızının değerlendirilmesinde serum sistatin C ile kreatinin düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı tarafından, kronik böbrek hastalığı tanısıyla takipte olan hastalarda, serum kreatinin ve sistatin C düzeylerinin belirlenmesi, elde edilen sonuçlarla kreatinin ve sistatin C ilişkili glomerüler filtrasyon hızı değerlerinin tespit edilerek bu değerlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.Veriler 01 Nisan 2009 ile 30 Haziran 2009 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı tarafından kronik böbrek hastalığı tanısıyla takipte olan 166 hastadan elde edilmiştir. Yaş ve cinsiyet bakımından benzer 29 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alınmıştır.Hastalarımız 86'ı kız (%51.8), 80'i erkek (%48.2) toplam 166 hastadan oluşmakta idi. Yaş ort±SH 10.3±0.4 yıl (1?18 yaş arasında), boy ort±SH 132.6±2.0 cm, ağırlık ort±SH 36.4±1.5 kg, ort±SH vücut kitle indeksi 19.1±0.3 , ort±SH kreatinin düzeyi 0.69±0.03 mg/dl (0.27?3.0 mg/dl arasında), ort±SH sistatin C düzeyi 0.76±0.03 mg/L (0.17?3.20 mg/L arasında), ort±SH Schwartz GFH 121.5±2.6 ml/dk/1.73m2 olarak bulundu. Kontrol grubunda ort±SH kreatinin düzeyi 0.55±0.01 mg/dl (0.42-0.80 mg/dl), ort±SH sistatin C düzeyi 0.60±0.02 mg/L (0.25-0.89 mg/L) olarak bulundu.Hasta ve kontrol grubunda kreatinin ile yaş, boy ve vücut kitle indeksi arasında anlamlı ilişki saptanırken, sistatin C ile bir ilişki saptanmamıştır.Kreatinin ve sistatin C'nin düşük glomerüler filtrasyon hızını saptamadaki duyarlılığı Receiver Operating Characteristic analizi yapılarak değerlendirildi. Sistatin C sınır değeri 0.62 mg/L, duyarlılığı %70.8, eğri altında kalan alan 0.63±0.05 (p<0.05) olarak saptandı. Kreatinin sınır değeri ise 0.58 mg/dl, duyarlılığı %66.7, eğri altında kalan alan 0.52±0.06 (p>0.05) olarak saptandı. Düşük glomerüler filtrasyon hızının belirlenmesinde sistatin C'nin, kreatinine göre daha duyarlı olduğu görüldü.Elde edilen kreatinin ve sistatin C sonuçları ile glomerüler filtrasyon hızları hesaplandı. Bu glomerüler filtrasyon hızı sonuçları ile kreatinin klirensi arasındaki uyum değerlendirildi. Sistatin C ilişkili glomerüler filtrasyon hızı değerlerinin kreatinin klirensi ile daha uyumlu olduğu görüldü.Sonuç olarak, kronik böbrek hastalığının tanısında, yaş, boy ve vücut kitle indeksi gibi faktörlerden etkilenmeyen sistatin C'nin daha pratik ve uygulanabilir bir belirteç olduğu sonucuna varıldı.
The aim of this study was to establish serum cystatin C and creatinine levels in patients with chronic kidney disease. We also aimed to determine glomerular filtration rate both assosiated with serum cystatin C and creatinine levels and compare them.Data were collected from 166 patients with chronic kidney disease followed-up at the Uludag University Medical Faculty, Department of Pediatric Nephrology between 01 April 2009 and 30 June 2009. Age and sex matched 29 healtly children were included as control group.The study included a total of 166 children (86 female, 80 male). The mean age was 10.3±0.4 years (1-18 years), the mean height was 132.6±2.0 cm, the body mass index was 19.1±0.3, serum creatinine level was 0.69±0.03 mg/dl (0.27?3.0 mg/dl), mean cystatin C level was 0.76±0.03 mg/L (0.17?3.20 mg/L), mean Schwartz glomerular filtration rate 121.5±2.6 ml/dk/1.73m2. The mean serum creatinine and cystatin C levels of the control group was 0.55±0.01 mg/dl (0.42-0.80 mg/dl) and 0.60±0.02 mg/L (0.25-0.89 mg/L).Although there was a significant corelation between serum creatinine and age, height and body mass index in both patient and control groups, no corelation was determined according to cystatin C.Receiver Operating Characteristic analysis was used to evaluate sensitivity of the serum creatinine and cystatin C for determining low glomerular filtration rate. For cystatin C, cut-off level was 0.62 mg/L, sensitivity was 70.8%, and area under curve was 0.63±0.05 (p<0.05). for creatinine cut-off level was 0.58 mg/dl, sensitivity was 66.7% and area under curve was 0.52±0.06 (p>0.05). Cystatin C was found to be more sensitive than creatinine for determining low glomerular filtration rate.Glomerular filtration rate calculated according to cystatin C and creatinine levels. The corelation between glomerular filtration rate result and creatinine clearance was evaluated. It was found that cystatin C assosiated glomerular filtration rate was in accordance with creatinine clearance.As a result it is concluded that serum cystatin C, which is not affected from age, height and body mass index, might be used as a more practically and appreciatle marker in diagnosis of chronic kidney disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2907
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307217.pdf327.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons