Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2844
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVural, Ayşe Pınar-
dc.contributor.authorEray, Şafak-
dc.date.accessioned2019-12-11T06:37:55Z-
dc.date.available2019-12-11T06:37:55Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationEray, Ş. (2015). Ergenlerde algılanan duygu dışavurumunun benlik saygısı ve duygusal davranışsal sorunlarla ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2844-
dc.description.abstractDuygu Dışavurumu (DD), kökenlerini, aile içindeki duygusal iklimin psikiyatrik bozukluklarda prognostik bir faktör olup olamayacağına dair çalışmadan alan, ampirik olarak türetilmiş bir kavramdır. Bizim çalışmamızın amaçlarından biri klinik olmayan örneklemde, yaş, cinsiyet gibi sosyodemografik değişkenler ile DD düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Diğer bir amacı ise hasta olmayan popülasyondaki ergenlerin algıladıkları DD ile yaşadıkları duygusal, davranışsal sorunlar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), akran ilişkileri ve sosyal beceriler ve benlik saygısı ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmanın araştırma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Kocaeli-Gebze ilçesi ortaöğretim kurumlarında eğitimine devam etmekte olan lise öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Bilgi Toplama Formu¸Güçler Güçlükler Anketi- Ergen Formu, Kısaltılmış Duygu Durum Ölçeği (KDDÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Ergenlerde algılanan DD, ve alt maddeleri olan Duygusal Destek Yokluğu (DDY), müdahalecilik ve sinirlilik ile duygusal sorunlar (p<0,001), davranışsal sorunlar (p<0,001), DEHB (p<0,001), akran ilişkilerindeki sorunlar (p<0,001) arasında olumlu yönde ileri derecede ilişki bulunmuştur. Sosyal beceriler arasında ise olumsuz yönde ileri derecede ilişki gözlenmiştir (p<0,001). Ayrıca içe atım (p<0,001) ve dışavurum (p<0,001) problemleri ile algılanan DD arasındaki yüksek derecede ilişki izlenmiştir. KDDÖ ve RBÖ arasında ise anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0,05). Koruyucu ruh sağlığı ve psikopatolojilerin tanı ve tedavisinde DD kavramının önemi göz önüne alındığında, DD kavramının klinik olmayan örneklemdeki yerinin hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde yön gösterici olabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada Türk toplumunda klinik olmayan örneklemde DD ile psikopatolojiyi araştıran ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.tr_TR
dc.description.abstractExpressed emotion (EE) is an empirically derived definition, which origins from the study regarding if the emotional climate inside the family. EE defined as a prognostic factor in psychiatric disorders.One purpose of our study is to assess the association between sociodemografic variables such as age and sex, and expressed emotion, in non-clinical samples. Another purpose is to investigate the association between perceived EE and emotional and behavioral problems which they suffer from, attention deficit and hyperactivity (ADHD), peer relationship problems, prosocial behaviour and self-esteem in non-clinical adolescents. The research group was composed of high school students who continue studying in 2014-2015 study term at the secondary education institutions in Gebze/Kocaeli. Data was collected with using Data Collection Form, Strengths and Difficulties Questionnaire - Adolescent Form, Level of EE Scale (LEES) and Rosenberg Self-Esteem Scale(RSS). A positive significant association between expressed emotion perceived in adolescents, and its subtitles Lack of Emotional Support, intrusiveness and irritability; and emotional problems (p<0,001), behavioral problems (p<0,001), ADHD (p<0,001), peer relationship problems (p<0,001). Among prosocial behaviours, a negatively significant association was seen (p<0,001). Also a high association between internalization (p<0,001) and externalization (p<0,001) problems, and perceived EE. There was no significant association between LEES and RSS (p>0,05). Given the importance of EE in diagnoses and treatments of preventive mental health and psychopathologies, it was suggested that expressed emotion in non-clinical samples could be replaced with preventing the disorders and guiding the treatment of disorders. This study is characterized by investigating the EE and psychopathology in non-clinical samples in the Turkish society first.en_US
dc.format.extentIV, 68 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectErgenliktr_TR
dc.subjectDuygu dışavurumutr_TR
dc.subjectPsikopatolojitr_TR
dc.subjectBenlik saygısıtr_TR
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.subjectExpressed emotionen_US
dc.subjectPsychopathologyen_US
dc.subjectSelf-esteemen_US
dc.titleErgenlerde algılanan duygu dışavurumunun benlik saygısı ve duygusal davranışsal sorunlarla ilişkisinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssociation between perceived expressed emotion and emotional-behavioral problems and self-esteem in adolescentsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406678.pdf796.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons