Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2740
Title: İlköğretim çağındaki çocuklarda astım ve oezite arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between astma and obesity in primary school children
Authors: Sapan, Nihat
Çilek, Meryem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Astım
Obezite
Beden kitle indeksi
Bel çevresi
Bel çevresi/boy oranı
Asthma
Obesity
Body mass index
Waist circumferance
Waist circumferance/height ratio
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çilek, M. (2012). İlköğretim çağındaki çocuklarda astım ve oezite arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Astım ve obezite birçok ülkede yaygın bir halk sağlığı sorunudur ve dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilemektedir. Son yirmi yılda hem erişkin hem de çocuklarda her iki hastalığın prevalansında paralel artışların görülmesi astım ve obezite arasında ilişki olabileceğini düşündürmüştür.Bu çalışmanın amacı 7-15 yaş arası okul çocuklarında astım ve obezite arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Bu nedenle ilköğretim çağındaki astımlı ve sağlıklı çocukların beden kitle indeksi (BKİ), BKİ persentili, bel çevresi (BÇ), BÇ persentili, BÇ/boy oranları ve BÇ/boy oranı persentillleri incelenmiştir.International Study for Asthma and Allergies in Childhood (İSAAC) anket formları değerlendirilerek astım tanısı konulan 318 çocuk ile kontrol grubu olarak belirlenen sağlıklı 319 çocuk çalışmaya dahil edildi. Çalışma ve kontrol grubundaki çocukların boy, kilo ve BÇ ölçümleri yapıldı. Tüm olguların BKİ ve BÇ/boy oranları hesaplandı.Astımlı çocukların BKİ, BÇ ve BÇ/boy oranları kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p=0,001, p=0,002, p<0,001). BKİ 95 persentilin üzerinde olanlar astımlı grupta daha fazlaydı (p=0,039). 7-10 yaş arası kızlarda, BKİ'i 95 persentilin üzerinde olanlar, astımlı grupta daha fazla bulundu (p=0,021).Astımlı kızlarda BÇ 90 persentilin üzerinde olanlar kontrol grubundaki kızlara göre daha fazla bulundu. (p=0,042).Çocukların BÇ/boy oranı persentilleri sırası ile Hong Konglu çocuklar için ve Türk çocukları için hazırlanan persentil eğrilerinde değerlendirildi. BÇ/boy oranı persentili, 90 persentilin üzerinde olanlar, astımlı grupta kontrol grubuna göre daha fazla saptandı (p=0,007, p=0,037). BÇ/boy oranı 90 persentilin üzerinde olan kızlar astımlı grupta kontrol grubuna göre daha fazlaydı (p=0,018, p=0,013). Yaşları 7-10 yıl arası olan çocuklarda BÇ/boy oranı 90 persentilin üzerinde olanlar astımlı grupta kontrol grubuna göre daha fazlaydı (p=0,001, p=0,015). 7-10 yaş grubu kızlarda, BÇ/boy oranı 90 persentilin üzerinde olanlar astımlı grupta kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p=0,005, p=0,005).Sonuç olarak; BKİ, BÇ ve BÇ/boy oranı persentilleri kullanılarak yapılan değerlendirmelere göre, astımlı çocuklarda sağlam çocuklara oranla obezite daha sık saptanmıştır. Astımlı çocukların takibinde bu parametrelerin de gözönünde bulundurulmasında fayda olabileceği söylenebilir.
Asthma and obesity are common public health problem in many countries and affect approximately 300 million people in the world. The fact that, during last two decades, the prevelance of both diseases have increased, shows possible relationship between these two conditions.The aim of this study was to investigate the relationship between asthma and obesity in school children between the ages of 7-15. For this reason body mass index (BMI), BMI percentile, waist circumference (WC), WC percentile, waist to height ratio (WC/height ratio) and WC/height percentile of children with astma and healthy control group of primary school age children was investigated whether there is a difference between these.Three hundred eighteen asthmatic children, diagnosed by using Internatiaonal Study for Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) questionnaire forms, and 319 healthy children as controls were involved into the study. Height, weight and waist circumference of astmatic children and healthy controls were measured. BMI and WC/ height ratios were calculated for all participiants.BMI, WC, WC/height ratios were found to be higher in asthma patients than in controls (p=0.001, p=0,002, p<0,001). Children, more than 95th percentile of the BMI were found to be higher in asthma group (p=0,039). İn 7-10 years of old girls, children, more than 95th percentile of the BMI, were higher in asthma group, than in controls (p=0,021).Asthmatic girls, having WC more than 90th were found to be higher than controls (p = 0.042).WC/height ratio percentile of the participiants were evaluated by using percentile curves prepared for Hong Kongnese children and Turkish children, respectively. Children, more than 90th percentile of WC/height ratio, were found to be higher in asthmatic group than controls (p=0,007, p=0,037). Girls, more than 90th percentile of WC/height ratios were, higher in asthmatic group than in controls (p=0,018, p=0,013). In 7-10 years old children, more than 90th percentile of WC/height ratios were, higher in asthmatic group, than incontrols (p=0,001, p=0,015). In 7-10 years old girls, more than 90th percentile of WC/height ratios were, higher in asthmatic group than in controls (p=0,005, p=0,05).As a result, obesity was found to in a higher ration in asthmatic children, than in healthy controls, when BMI, WC, WC/height ratio percentile were used for evaluation. It was suggestted that, during the follow up of asthmatic children, these parameters should be taken in to consideration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2740
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303469.pdf683.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons