Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2682
Başlık: Alopesi areata tanısı almış 9-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde dermatolojik yaşam kalite indeksi ve psikiyatrik komorbidite ile bazı psikososyal özelliklerin araştırılması
Diğer Başlıklar: An investigation of dermatology life quality index, psychiatric comorbidity and some psychosocial features in patients with alopecia areata aged 9 to 18 years
Yazarlar: Taneli, Yeşim
Uslu, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Alopesi areata
Psikiyatrik komorbidite
Yaşam kalitesi
Benlik algısı
Sosyal destek
Alopecia areata
Psychiatric comorbidity
Quality of life
Self concept
Social support
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Uslu, H. (2010). Alopesi areata tanısı almış 9-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde dermatolojik yaşam kalite indeksi ve psikiyatrik komorbidite ile bazı psikososyal özelliklerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Alopesi Areata (AA) yüksek oranda psikiyatrik semptomatoloji ve komorbidite ile giden bir hastalıktır. Bu çalışmada AA tanısı almış 9-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi, psikiyatrik komorbidite ve bazı psikososyal özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.AA tanısı almış 30 hasta (24 erkek, 6 kız), aynı sayıda sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Sosyodemografik Form, Çocuklar İçin Depresyon Envanteri, Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Piers-Harris Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği, Çocuklarda Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Çocuklar için Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi uygulandı. Alopesinin şiddeti SALT skoru hesaplanarak derecelendirildi. İstatistiksel analizlerde SPSS 13 kullanıldı.Yirmi dört hastada (% 80) lokalize tutulum varken, 6 hastada (%20) tüm vücut tutulmuştu. Tutulumun lokalizasyonuna göre ölçek puanları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Alopesinin süresi ile ölçek puanları arasında anlamlı korelasyon saptanmazken, SALT skoru ile Kısa Semptom Envanteri' nin OKB (r=0,427; p=0,021) ve Anksiyete Bozuklukları (r=0,384; p=0,040) alt ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon bulundu.Ölçek puanları cinsiyete göre çalışma grupları arasında karşılaştırıldığında Kısa Semptom Envanteri' nin Belirti Toplamı İndeksi kızlarda erkeklerden daha yüksekti (p=0,050) ve kontrol grubundaki kızlarda Çocuklar İçin Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği'nin Öğretmen alt ölçeğinin puanı daha yüksekti (p=0,015).AA'da her hastanın etkilenme düzeyinin belirlenmesi ve gerektiğinde psikiyatriste yönlendirme, psikososyal işlevselliğin korunmasında katkı sağlayacaktır.
Alopecia Areata (AA) is a disease with high rates of psychiatric symptomatology and comorbidity. In this study, Dermatology Life Quality Index, psychiatric comorbidity and some psychosocial features are aimed to be investigated in children and adolescents with AA aged 9 to 18 years.Thirty patients (24 boys, 6 girls) with AA were compared with a healthy control group of the same size. Sociodemographic form, Children?s Depression Inventory, The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders, Brief Symptom Inventory (BSI), Piers-Harris Childrens Self-Concept Scale, Social Support Appraisals Scale for Children, Pediatric Quality of Life Inventory and Childrens Dermatology Life Quality Index were applied. Severity of alopecia was graded by calculating the SALT score. SPSS v.13 was used for statistical analysis.Twenty-four patients (% 80) had localized involvement, where as in 6 patients (% 20), the whole body was involved. Comparing tool scores by localization showed no statistically difference. There were no significant correlations between the duration of the disease and tool scores, where as a positive correlation was shown between SALT score and OCD (r=0,427; p=0,021) as well as Anxiety Disorder (r=0,384; p=0,040) subscales of BSI.Tool score comparisons according to sex showed higher scores of BTI subscale of BSI (p=0,050) in girls than boys and lower scores of Teacher subscale of Social Support Appraisals Scale for Children (p=0,015) in girl patients than the girls in control group.Determining the degree of impairment for patients individually and considering psychiatric referrals will help retain psychosocial function in AA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2682
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307291.pdf578.68 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons