Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2626
Başlık: Aort darlığı ve ciddiyeti ile serum fetuin-A düzeyinin ilişkisi
Diğer Başlıklar: The relation of serum fetuin-A levels with existence and severity of aortic stenosis
Yazarlar: Yeşilbursa, Dilek
Tütüncü, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Aort darlığı
Fetuin-A
Dejeneratif aort darlığı
Aortic stenosis
Feutin-A
Dejenerative aortic stenosis
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tütüncü, A. (2012). Aort darlığı ve ciddiyeti ile serum fetuin-A düzeyinin ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Edinilmiş romatizmal olmayan aort darlığı batılı toplumlarda en yaygın kalp kapak hastalığıdır ve yaşla birlikte sıklığında artış gözlenir. Dejeneratif aort darlığı, mekanik stresle başlayan ve birçok faktörün dahil olduğu aktif bir süreçtir. Serum fetuin-A önemli bir sistemik kalsifikasyon inhitörü olup inflamasyon, metabolik sendrom, valvüler ve vasküler kalsifikasyon gibi birçok mekanizmada rol alır. Çalışmamızda dejeneratif aort darlığı ve ciddiyeti ile serum fetuin-a düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirildi.Çalışmaya diyabetes mellitus veya böbrek hastalığı olmayan dejeneratif aort darlığı tanısı olan 26 hasta ile kontrol grubu 25 olgu alındı. Ekokardiyografik incelemeleri ayrıntılı olarak yapıldı.Aort darlığı ve kontrol grubunda serum fetuin-A düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,337). Ayrıca aort darlığı ciddiyeti ve serum fetuin-A düzeyi incelendiğinde de anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,605).Sonuç olarak, serum fetuin-A multifonksiyonel protein olmasından dolayı birçok etkenden etkilenmektedir. Serum fetuin-A ile dejeneratif aort darlığını değerlendirmek için hasta gruplarının iyi irdelendiği ve örneklem sayısının fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.
Aortic stenosis without rheumatic fever is the most common heart valve disease and its frequency rises with increasing age. Degenerative aortic stenosis is an active process that rises with mechanical stress and is influenced with several factors. Serum fetuin-A is an important systemic calcification inhibitor which takes place in many mechanism like inflammation, metabolic syndrome, valvular and vascular calcification. The aim of this study is to find out the role of serum fetuin-A level in degenerative aortic stenosis and severity.Twenty six patient with aortic stenosis and 25 healthy control groups included in this study and none of the study or control group patients have diabetes mellitus or renal disease. Both study and control group patients had detailed echocardiographic examination.There is no statistically significant relation between serum fetuin-A levels in aortic stenosis and control groups (p=0,337). Also there is no statistically significant relation between severity of aortic stenosis and level of serum fetuin-A levels (p=0,605).In conclusion serum fetuin-A is influenced by many factors due to being a multifunctional protein. Well-designed and more sample sized studies are needed to elucidate the relationship between serum fetuin-A level and degenerative aortic stenosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2626
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
308132.pdf232.41 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons