Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2610
Title: Radyoloji raporlarının hastaya aktarımı konusunda radyolog, diğer klinisyen ve hasta tercihleri anket çalışması
Other Titles: Preferences of radiologists, clinicians and patients in informing of patients about radiological reports. Survey study
Authors: Savcı, Gürsel
Alan, Oktay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Radyoloji raporlarının hastaya aktarımı
Meme taraması
Anket çalışması
Informing of patients about radiological reports
Breast screening
Survey study
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alan, O. (2012). Radyoloji raporlarının hastaya aktarımı konusunda radyolog, diğer klinisyen ve hasta tercihleri anket çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı, tetkik sonuçlarının hastaya ayrıca aktarımında radyolog, diğer klinisyen ve hasta tercihlerinin ortaya konmasıdır. Ülke genelinden 157 radyolog, Bursa ilindeki çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan 111 diğer klinisyen ve üniversitemizin radyoloji departmanında tetkik yaptıran 156 hasta ile yüz yüze tekniği kullanılarak anketler yapıldı. Anketlerde yaş, eğitim düzeyi, branş, mesleki süre, yaptırılan tetkik ve çalışılan kurum gibi tanıma soruları sonrasında, 7 spesifik radyolojik bulgu ve ‘meme taramasında açıklanamayan, alışılmadık bulgular varlığında radyolog ayrıca bilgilendirme yapmalı mıdır?’ soruları yer aldı. Cevaplar, ‘evet’, ‘hayır’ ve ‘bazen’ olarak katogorize edildi. Veriler sıklık ve yüzde olarak belirtildi. Benign bulgular saptandığında, radyologların %19’u hastaya bilgi verdiğini, %47’si bazen verdiğini, %34’ü vermediğini belirtmiştir. Malign bulgular saptandığında, oranlar sırasıyla %56, %30 ve %14 bulunmuştur. Meme taramasında açıklanamayan, beklenmedik bulgular saptandığında, radyologların %64’ü bilgi verirken, %31’i bazen vermekte, %5’i ise vermemeyi tercih etmektedir. Diğer klinisyenlerin %52’si, benign bulgular varlığında radyoloğun hastaya bilgi verilmesini uygun bulmazken, %28’i uygun bulmakta, %20’si bazen uygun bulmaktadır. Malign bulgular varlığında oranlar sırasıyla, %60, %27, %13 olurken, meme taramasında, %49, %35 ve %16’dır. Benign bulgular varlığında, hastaların %84’ü sonuçlarını radyologdan öğrenmek isterken, %7’si istememekte, %9’u bazen istemektedir. Malign bulgular varlığında oranlar sırasıyla, %83, %6, %11olurken, meme taramasında, %83, %9 ve %8’dir. Bilgilendirme isteyen hastaların %32’si, kendi hekiminden de rapor sonuçlarını öğrenmek istemektedir. Sonuçlarımız, benign bulgular varlığında, radyologların hastalarına bilgi vermede isteksiz davrandığını, malign bulgular varlığında ve meme taramasında yüksek oranda bilgi verdiğini göstermektedir. Diğer klinisyenlerin çoğunluğu, radyolojik bulgular fark etmeksizin, hastaların radyolog tarafından bilgilendirmesini uygun bulmamaktadır. Hastaların büyük çoğunluğu, radyologdan bilgi almayı tercih etmektedir.
The aim of our study is to investigate preferences of radiologists, other clinicians and patients in informing the patients about test results. In our study, a survey was accomplished in a face-to-face fashion with 157 radiologists country-wide, 111 other clinicians working in various hospitals in Bursa province and 156 patients studied in our university radiology department. After introductory questions like age, education, branch, experience on job, institution and performed examination, seven specific radiological findings and the question ‘in case of unexpected and unexplained findings during breast screening should radiologist give verbal information to the patient?’ and reasons were found in the survey. Answers categorized as ‘yes’, ‘no’ and ‘sometimes’. Data denoted as frequency and percentage. When radiologically benign findings were determined, 19% of radiologists stated that they always give, 47% do sometimes and 34% not give verbal information to the patients. When radiologically malignant findings were determined these ratios were 56%, 30% and 14%, respectively. When unexpected and unexplained findings were found during routine breast screening, 64% of radiologists’ response were always, 31% were sometimes and 5% were not giving verbal information. 52% of other clinicians, in the presence of benign findings were not approved radiologists verbal information, 28% approved always and 20% approved sometimes this act. In case of malignant findings these ratios were 60%, 27% and 28%, respectively. Ratios in breast screening were 49%, 35% and 13%, respectively. 32% of patients who want information from radiologist also want to learn the result of reports from their physicians. Our results shows that, in case of benign radiological findings radiologists tend not to give verbal information to the patients, while in case of malignant findings and breast screening they tend to give information. Regardless of radiological findings most of other clinicians do not prefer the radiologists to inform the patient. Most of patients, regardless of the results, prefer taking information from the radiologist.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2610
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308129.pdf575 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons