Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2542
Title: Kumaşlarda dikiş büzülmelerinin optoelektronik yöntemle algılanması
Other Titles: Detection of seam puckers on fabrics by using optoelectronic method
Authors: Musa, Eldar
Demirer, Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optoelektronik
Çizgi lazer
Kamera
3 boyutlu modelleme
Dikiş büzülmesi
Objektif değerlendirme
Temassız muayene
Görüntü işleme
Sinyal işleme
Destek vektör makinesi
Regresyon analizi
Korelasyon
Optoelectronic
Line laser
Camera
3D modeling
Seam pucker
Objective evaluation
Non-destructive testing
Image processing
Signal processing
Support vector machine
Regression analysis
Correlation
Issue Date: 25-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirer, M. (2010). Kumaşlarda dikiş büzülmelerinin optoelektronik yöntemle algılanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dikiş büzülmesi, hazır giyim endüstrisinde önemli kalite faktörlerinden biri olan giysi görünümünü etkileyen parametreler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüz giysi üretiminde dikiş büzülmesi, genellikle görsel değerlendirmeye dayanan subjektif yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu yöntemler, hissi ve kararlı olmayan, zaman alıcı inceleme yöntemleridir. Günümüz üretim sistemlerinde dikiş büzülmesinin ölçümü ve derecelendirilmesi için hızlı ve objektif değerlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışmada dikiş büzülmelerinin objektif olarak değerlendirilebilmesi için bir ölçüm sistemi ve değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. Ölçüm sistemi, çizgi lazer, kamera, hareketli platform ve bir bilgisayardan oluşmaktadır. Hareketli platform üzerine konulan dikiş büzülmesi oluşmuş kumaş yüzeyi çizgi lazer ile taranmakta, kamera ile elde edilen görüntüler bilgisayara aktarılmaktadır. Görüntü analiz teknikleri kullanılarak kumaş yüzey profili 3 boyutlu olarak bilgisayarda modellenmektedir. Kumaş yüzeyine ait veriler, farklı hesaplama teknikleri ve işaret işleme yöntemleri ile işlenerek dikiş büzülmesine ait sayısal değerler elde edilmiştir. Elde edilen sayısal değerler, kumaşta oluşan dikiş büzülmesi için daha önceden belirlenmiş subjektif derecelendirme değeri ile karşılaştırılmıştır. Uygun sayısal değerlerin kullanılması ile dikiş büzülme dereceleri hızlı bir şekilde ve yeterli hassasiyette objektif olarak hesaplanmıştır.Yeterli hassasiyette ölçüm ve değerlendirme yapılabilmesi için ölçüm düzeneğinin tasarım ve geliştirilmesinde dikkate alınan kriterler vurgulanmıştır. Tarama alanının ebatları, lazer ışınının yönlendirilmesi, lazer ışın kalınlığı, kumaş üzerinde oluşan lazer ışın şiddeti, kamera yerleşim açısı ve yüksekliği, örnekleme aralığı gibi kriterlerin seçimi ve ölçüm hassasiyetine etkileri incelenmiştir.
Seam pucker takes an important place at the effective parameters of clothing appearance which is one of the important quality factors in garment manufacturing industry. Evaluation of seam pucker is mainly carried out by using subjective methods based on visual evaluation in today?s garment manufacturing. These evaluation methods are known as intuitive, unstable and time-consuming. In today's manufacturing systems, there is a need for rapid and objective evaluation systems to measure and evaluate seam pucker.In this study, a measurement system and an evaluation method were developed in order to evaluate seam pucker objectively. The measurement system consists of a line laser, a camera, a moving stage, and a computer. Placing on the moving stage, the surfaces of the puckered fabric samples were scanned by the laser. The images obtained by the camera were transferred to the computer. 3D surface models of fabrics were created using image analysis techniques. Surface data was processed by various calculation techniques and signal processing methods and some numerical results were obtained. These results were compared with the ratings that were evaluated by experts subjectively in the previous study. By using the appropriate numerical values, seam pucker degrees were calculated rapidly, objectively, and accurately.In order to make the measurements and the evaluations accurately, important design principles of the measurement system were emphasized. Selection of the criterions such as dimensions of the scanning area, direction of the laser light, thickness and the intensity of the laser light formed on the fabric, placement height and angle of the camera, and the sampling interval based on the measurement accuracy is analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2542
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340052.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons