Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2538
Title: Mahalli idarelerin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri: Belediyeler örneği
Other Titles: The effects of local government on regional development: Municipality sample
Authors: Çetinkaya, Özhan
Mutlu, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: Yerel yönetimler
Kalkınma
Bölgesel kalkınma
Belediyeler
Local administrations
Development
Regional development
The Municipalities
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, M. (2010). Mahalli idarelerin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri: Belediyeler örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bölgesel eşitsizlikler günümüz dünya ekonomisinin en belirgin özelliğidir. Bu problemler, bölgeler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları azaltmak için tüm ülkeleri çözüm arayışlarına sokmuştur. Kalkınma, küresel fırsatlarla yerel donanımların uyumlaştırılması sonucunda yaşanan bir dönüşüm sürecidir. Kalkınma kavramının başka bir boyutu olan “Bölgesel Kalkınma” olgusu ise bugün güncelliğini koruyan konulardan biri olma özelliğini sürdürmektedir. Bu nedenledir ki; günümüzde bölgesel kalkınma politikalarının ülkelerin makro politikalarında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Ülkeler, bir yandan küresel ekonomilere entegre olabilme, diğer taraftan ülke içinde bütünleşmeyi gerçekleştirme amacına yönelik yoğun çabalar göstermektedir. Geçmişten günümüze kadar Türkiye’nin doğu bölgeleri ülke standartlarının altında kalan az gelişmiş ve düşük gelirli bölgeler iken, batı bölgeleri ülke standartlarına göre daha gelişmiş ve daha yüksek gelire sahiptir. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden daha hızlı gelişme göstermektedir. Mahalli idarelerin en etkin kurumlarından biri olan belediyeler kalkınma sürecine doğrudan katkı sağlamaktadır. Kalkınma ekonomik, sosyal ve siyasal yönden büyümeyi ifade eder. Bölgesel kalkınma ve belediyeler arasındaki ilişkinin toplumun huzur, refah ve yaşam kalitesinin arttırılması için uyumlu olması gerekmektedir.
Regional disparities are most evident feature of the today’s world economy. These problems have caused all countries to look for solutions to reduce economic and social disparities among their regions. Development is a transformational process that occurs as a result of harmonization of global opportunities with local endowments. “Regional Development” concept which is another dimension of development concept is a current subject nowadays. Therefore, todays’ regional development policies have an important place in countries’ macroeconomic strategies. On the one hand countries want to prepare their strategies according to global economic factors, and on the other hand, they perform to provide the integrity of the national economy. From past to present eastern provinces of Turkey are underdeveloped and low incomed and western provinces of Turkey are more developed and high incomed. Marmara, Agean and Mediterrenean Regions are more developed than Eastern Anatolia, Southeastern Anatolia, Interior Anatolia and Black Sea Regions. The municipalities that are one of the most effective institutions of local administrations provide contribution directly to develepment period. Development means growing up in terms of economic, social and political. In order to increase the quality of society’s life quality and peace the relationship between regional develeopment and municipalities have to be compatible with each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2538
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262890.pdf901.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons