Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2499
Title: Çocukluk çağı üfürümlerinin ekokardiyografik değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the childhood murmurs with echocardiography
Authors: Bilgel, Nazan
Doğan, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Masum üfürüm
Genel poliklinik
Ekokardiyografi
Innocent murmurs
General outpatient clinic
Echocardiography
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, F. (2012). Çocukluk çağı üfürümlerinin ekokardiyografik değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çocuk hastalarda sıklıkla duyulan kalp üfürümleri, çocuk kardiyologlarına en sık sevk nedenlerinden biridir ve çocukluk yaşlarında duyulan üfürümlerin büyük çoğunluğu masum üfürümlerdir. Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Genel Polikliniğine başvuran hastalardaki üfürüm sıklığı, hastaların ne kadarında masum üfürüm düşünüldüğü, üfürüm duyulan hastalarda anormal ekokardiyografi bulgusu sıklığının tespit edilmesi ve masum üfürümlerin tanısında ekokardiyografinin yerini araştırmak üzere yapılmıştır. Bu amaçla 1 Temmuz 2008 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Genel Polikliniğine ilk kez başvuran 2416 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 448 (%18) hastada üfürüm tespit edildi. 106 hasta ekokardiyografi yaptırmadığı için çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 342 hasta dosya bilgilerine dayanılarak anamnez, fizik muayene, elektrokardiyografi (EKG) ve teleradyografik değerlendirmelerine göre; kesin masum üfürüm düşünülenler (101 hasta), kesin organik üfürüm düşünülenler (34 hasta), masum veya organik olduğuna karar verilemeyenler (207 hasta) olarak üç gruba ayrıldı ve bunlar ön tanı olarak değerlendirildi. Ekokardiyografi sonrası tanılar ise kesin tanı olarak değerlendirildi.Ön tanıda masum üfürüm düşünülen 101 hastanın 54'ünde ekokardiyografi sonrası organik bozukluk tespit edilmiştir. Ön tanının ekokardiyografi sonundaki kesin tanıya göre sensitivitesi %32,5, spesifitesi %88,68 bulunmuş, ilk değerlendirme ve ekokardiyografinin masum üfürüm tanısı koymada uyumunun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle üfürüm duyulan her hastaya bir kez ekokardiyografi yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır.
Heart murmurs that are often heard in pediatric patients are the most common referrals to pediatric cardiologists and most of them are innocent murmurs. The purpose of this study was to determine the frequency of murmurs, the percentage of patients thought to have innocent murmurs, the frequency of abnormal echocardiographic findings in patients with murmurs and the use of echocardiographic findings in the diagnosis of innocent murmurs in patients that are referred to General Outpatient Clinics in the Department of Pediatrics at Uludağ University, Faculty of Medicine. For this purpose, data was collected from the records of 2416 patients that referred to the general pediatric outpatient clinics at Uludag University, Faculty of Medicine between July 1st, 2008 and December 31st, 2008. 448 (18%) patients had murmurs. 106 patients who didn?t want to undergo echocardiography were excluded from the study. 342 patients were included in the study. They were categorized into three groups due to their initial diagnosis. Initial diagnosis was concluded from the history, physical examination, and electrocardiographic and radiographic findings. 101 patients had innocent murmurs, 34 patients had organic murmurs and the remaining 207 patients couldn?t be concluded as organic or innocent murmurs. Echocardiographic findings was used as the gold standard for the final diagnosis.54 of 101 patients with the initial diagnosis of innocent murmurs, had an organic disorder identified after echochardiography. The sensitivity of the initial diagnosis with respect to the echocardiographic findings was 32.5% and the spesificity was 88.68%. There was no correclation between the initial diagnosis and the echographic findings. Therefore, it was concluded that all patients with innocent murmurs should undergo an echocardiographic examination.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2499
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319177.pdf488.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons