Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2390
Title: Çocukluk çağı bağırsak enfeksiyonlarında fekal kalprotektin ve fekal laktoferrinin yeri
Other Titles: Evaluation of fecal calprotectin and fecal lactoferrin in childhood bowel infections
Authors: Özkan, Tanju Başarır
Özdener, Melek
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuklarda diyare
Fekal kalprotektin
Fekal laktoferrin
Diarrhea in children
Fecal calprotectin
Fecal lactoferrin
Çoçukluk çağı bağırsak enfeksiyonları
Childhood bowel infection
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdener, M. (2012). Çocukluk çağı bağırsak enfeksiyonlarında fekal kalprotektin ve fekal laktoferrinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akut gastroenterit bütün dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan ve küçük çocuklar için önemli bir sağlık sorunu ve önde gelen bir ölüm sebebidir.Bu çalışmanın amacı gastroenterit ile başvuran olgularda, enfeksiyöz kaynaklı ishali olan olgularda sistemik inflamatuvar belirteçler ile kolonik inflamasyonu gösteren fekal belirteçler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Fekal kalprotektin ve fekal laktoferrin gastrointestinal inflamasyonunu gösteren, nötrofil kaynaklı, invaziv olmayan, sensitif ve spesifik fekal belirteçlerdir.Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya Mayıs 2011 ? Aralık 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji ve Çocuk Acil polikliniklerine ishal yakınması ile başvuran ve bu tanıyla kliniğe yatırılan 140 hasta alındı. Hastalardan başlangıçta gaita mikroskopisi, hızlı fekal kalprotektin, hızlı fekal laktoferrin, tam kan sayımı, C-Reaktive Protein, sedimentasyon (ESR),laktat dehidrogenaz (LDH) çalışıldı.FC ve FL pozitif saptanan hastaların tümünde gaita mikroskopisinde lökosit pozitifliği mevcuttu. Sistemik belirteçlerden CRP artışı olan, lökositozu olan, ESR artışı olan hastalarda FC ve FL pozitifliği istatistiksel olarak anlamlı saptandı.Sonuç olarak fekal kalprotektin ve fekal laktoferrin çocuklarda tüm gastrointestinal sistemdeki mukaozal inflamasyonu kolayca göstermede sensitiftir ancak tek bir hastalığa spesifik değildir. Hem FC hem de FL infeksiyöz ve non-infeksiyöz ishali ayırt etmede ve hastaların tedavi yönetiminde yol gösterici olmaktadır. Söz konusu fekal belirteçler fonksiyonel bağırsak hastalıklarının ayırıcı tanısında ve mukozal inflamasyonla giden organik hastalıkların belirlenmesinde yardımcıdır.
Acute gastroenteritis is a significant health problem and causes death in infants and young children in the world, especially in developing countries.The aim of this study is to determine the association between fecal biomarkers that identify colonic inflammation and systemic inflammatory markers in patients with infectious gastroenteritis.FC (fecal calprotectin) and FL (fecal lactoferrin) are neutrophil derived, non-invazive, sensitive and spesific fecal markers that indicate gastrointestinal inflammation.In this prospective study 140 pediatric patients who presented with diarrhea to Uludag University Medical Faculty Pediatric Gastroenterology and Emergency Policlinics and hospitalized in clinic between May 2011 and December 2011 were included. Stool microscopy, rapid fecal calprotectin, rapid fecal lactoferrin, total blood count, C-Reaktive Protein, erythrocyte sedimentation rate (ESR), lactate dehydrogenase (LDH) levels of patients were evaluated at admission.All patients with positive FC and FL values had leukocytes in stool microscopy. In patients with increased CRP, leukocyte and ESR levels , positiveness of FC and FL was statistically significant .In conclusion fecal calprotectin and fecal lactoferrin are sensitive but not disease spesific markers to easily detect inflammation throughout the whole gastrointestinal tract in children. Both FC ve FL are useful to differentiate , infectious or non-infectious diarrhea and guide patient management in treatment. The markers abovementioned may identfy an organic disease caused by intestinal mucosal inflammation and the differantial diagnosis of functional bowel disorders.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2390
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314561.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons