Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23491
Title: Abbâsî-Bizans ilişkileri bağlamında Mu‘tasım Billâh’ın Ammûriye/Amorium fethi
Other Titles: The conquest of Amorium by Mu‘tasım Billah within the context of Abbâsîd-Byzantine relations
Authors: Oruçoğlu, İlhami
Vuran, Hasan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
0000-0002-8865-0870
Keywords: Ammûriye
Amorium
Mu‘tasım Billâh
Theophilos
Abbâsî
Bizans
Fetih
Abbâsid
Byzantium
Conquest
Issue Date: 23-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Vuran, H. (2021). Abbâsî-Bizans ilişkileri bağlamında Mu‘tasım Billâh’ın Ammûriye/Amorium fethi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın konusu “Abbâsî-Bizans İlişkileri Bağlamında Mu‘tasım Billâh’ın Ammûriye / Amorium Fethi”dir. Amaç IX. yüzyılda Batı Anadolu’da coğrafi konumu itibariyle tebarüz eden Bizans şehri Ammûriye’nin çeşitli yönleriyle tanıtılması ve ikili ilişkiler çerçevesinde kentin fethi hakkında yapılan araştırmaların aktarılmasıdır. Çalışmamızda giriş, üç ana bölüm ve sonuç bulunmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın tanımı mahiyetinde özet bilgiler verilmiştir. İlk bölümde araştırmaya konu olan şehir tanıtılmış ve kısa tarihi ele alınmıştır. İkinci bölümde İslam-Bizans ilişkilerine değinilmiş ve mezkûr sefere götüren süreç değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde de seferin başından fethin sonuna kadar vuku bulan hadiseler ana kaynaklardan aktarılarak yorumlanmıştır. Tüm anlatımın sonunda bir sonuç bölümü eklenerek konu tamamlanmıştır.
This research aims to investigate Mu‘tasim Billah’s Conquest of Ammûriye/Amorium within the concept of Abbâsîd-Byzantine relations. The main purpose is to acquaint the reader with the Amorium which is a Byzantine city in the West Anatolia and to quote the researches which has been carried out about the conquest pursuant to the bilateral relations. Our research consists of an introduction, three main chapters and a conclusion. A summary regarding to the presentation of the research is submitted in the introduction. In the first chapter, the city which is the research object is introduced and its history is narrated briefly. In the second chapter, Islam-Byzantine relations are touched upon and the process which led to the aforementioned conquest is assessed. As for the third chapter, all the events which occurred from the beginning of the expedition until the end of the conquest are narrated. The study is brought to completion, thereby adding up a conclusion to the end of all the expression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23491
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan_VURAN.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons