Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2327
Title: Behçet Hastalığı'nda dijital kayıtlı fundus floresein anjiografi
Other Titles: Fundus fluorescein angiography with digital recording system in Behçet's disease
Authors: Yücel, A. Ali
Atalay, Özen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Behçet hastalığı
Göz tutulumu
Dijital kayıtlı fundus floresein anjiografi
Behçet’s disease
Ocular involvement
Fundus fluorescein angiography with digital recording system
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalay, Ö. (2008). Behçet Hastalığı'nda dijital kayıtlı fundus floresein anjiografi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: AMAÇ: Behçet hastalarında dijital kayıt sistemi kulanılarak fundus floresein anjiografi ile gözün arka segmentinin patolojik bulgularının daha erken ve ayrıntılı olarak saptanması. GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 1996 – Aralık 2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilimdalı’na başvuran ağız aflı 228 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgulara standart göz muayenelerinde görme keskinliği, biyomikroskopik muyene ile ön ve arka segment bulguları, göz içi basınç ölçümü ve hızlı görme azalmalarında görme alanı tetkikleri yapıldı. Tüm olgulara fundus floresein anjiografisi (FFA) uygulanarak bulgular dijital olarak kaydedildi. BULGULAR: Ağız aftlı 228 olgunun 115 (%50,43)’inde değişen derecelerde göz tutulumu saptandı. Olguların 11’inde göz bulgusu ve ağız aftı yanında başka bir kriter bulunmadığı için oküler tutulumlu “Olası” Behçet Hastalığı olarak değerlendirildi. 228 olgunun 173 (%75,87)’ ü Behçet Hastalığı, 39 olgu ise olası Behçet Hastalığı (%17,10) olarak tanımlandı. 16 (%7,01) olguda sadece ağız içi aftı mevcut oup Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu (UBHÇG) diğer kriterlerinden herhangi biri saptanmadı. Oküler Behçet hastası tanısı konan 104 olgunun (208 göz) 180 gözünde (%86,53) tutulum saptandı. 39 Olası Behçet olgusunun 11 inde (2O göz) göz tutulumu vardı. Yaş ortalaması 32,54±9,45 olan oküler Behçet olgularında erkekler (57 olgu, %54,8), kadınlara (47 olgu, %45,19) oranla daha fazla sayıdaydılar. Arka üveit bulguları tek ve çift taraflı olgularda (% 15,38 / %50,96 ) ,ön üveit ( %20,19 / %12,5 ) ve panüveite göre ( %20,19 / %12,5 ) belirgin olarak fazla bulundu. Optik sinir tutulumu çok hafif şiddette olsa da ( 163 göz ,%70,86 ) en sık rastlanan FFA bulgusuydu. TARTIŞMA ve SONUÇ : Mültisistemik tutulumlu Behçet Hastalığı”nda UBHÇG tanı kriterlerine göre tanı konulduğunda her ne kadar görsel yakınmalar yoksa da sanıldığından da daha çok (çok hafif şiddette iridosiklit, vitrit ya da optik disk vasküliti düzeyinde olsa da) göz tutulumu belirtisi görülebilmektedir. Günümüzde Behçet Hastalığı’na bağlı özellikle arka segment bulgularını ve yol açabilceği hasarı erken aşamada, ilk muayenede saptamanın en iyi yolunun dijital kayıt sistemli fundus floresein anjiografi uygulanması olduğunu düşünmekteyiz.
PURPOSE: To determine the detailed pathological findings of posterior segment of the eye in Behçet’s patients using fundus fluorescein angiography with digital recording system in the early stage METHODS: Four hundred fifty-six eyes of two hundred twenty-eight patients with recurrent oral aphthosis were included in the study. Standart ophthalmological examination and fundus fluorescein angiography (FFA) were performed to all patients. Best corrected visual acuities , anterior segment , posterior segment findings, intraocular pressure measurements, visual field testing if it is required and FFA findings with digital recording system were noted. RESULTS: Ocular involvement was present in 115 cases of 228 patients with oral aphthosis.11 patients with ocular involvement had only oral aphthosis and identified “possible” Behçet Disease with ocular involvement. 173 of 228 patients were diagnosed Behçet’s Disease and 39 were “possible” Behçet. 16 had only oral aphthosis and no other criteria of International Study Group for Behçet’s Disease (ISGBD). 180 eyes of 104 Behçet patients had ocular involvement and it was also present in 20 eyes of 11 possible Behçet patients. The patients were 57 men and 47 women between 15 and 64 years of age (mean age: 32,54±9,45). Posterior uveitis was observed much more than anterior uveitis and panuveitis (15,38 unilaterally and %50,96 bilaterally). Optic nerve involvement was the most frequent FFA finding in 163 eyes (%70,86). CONCLUSİON: Criteria of the ISG for Behçet’s Disease are also useful to find out Behçet patients with ocular involvement even though there is no visual complaints. Nowadays we consider that to perform FFA with digital recording system is the best technique to detect posterior segment findings of the eye caused by Behçet’s Disease in the early stage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2327
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289285.pdf11.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons