Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2314
Title: Yaygın değişken immun yetmezlik ve selektif IgA eksikliğinde in vitro sitokin salınımı
Other Titles: Cytokine response in lymphocytes of patients with CVID and sIgAD
Authors: Kılıç, S. Şebnem
Kamber, Kadri
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Selektif IgA eksikliği
Yaygın degişken immun yetmezlik
IL- 4
IL- 10
CD40 ligand
Selective IgA deficiency
Common variable immunodeficiency
CD40L
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kamber, K. (2008). Yaygın değişken immun yetmezlik ve selektif IgA eksikliğinde in vitro sitokin salınımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Selektif IgA eksikliği (sIgAE); sekretuvar IgA yokluğu ve serum IgA düzeyinin 5 mg/dl altında olması ile karakterize, en sık görülen immun yetmezliktir. IgA eksikliğinin patogenezi bilinmemekle birlikte, Ig sınıf değişimi ve sitokinlerinde içinde olduğu izotip değişiminde anormallikler gösterilmiştir. YDİY, hipogamaglobulinemi, antikor yapımında bozukluk ve tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon ile karakterize, heterojen bir hastalık grubudur. Defektif T hücre aktivasyonu, tam fonksiyonel B hücre aktivasyonu için gerekli olan T ve B hücreler arasındaki ilişkiyi belirleyen CD40L ekspresyonundaki bozukluk ve/veya T hücre farklılaşmasında ihtiyaç duyulan sitokinlerin üretiminde anormalliklere yol açabilir. Bu da YDİY hastalarında bozulmuş sitokin üretimi açıklamalarından biri olan proliferasyon ve/veya farklılaşma bozukluklarına benzemektedir.Aynı genetik kökene sahip olduğu düşünülen YDİY'li ve sIgA eksikliği olan hastalarda, ortak bir immunolojik bozukluğun olup olmadığını araştırmaya yönelik, sitokin yanıtlarını araştırmayı planladık.Biz bu çalışmamızda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İmmunoloji Bilim Dalı Polikliniğinde takip edilen 15 YDİY'li, 10 sIgA eksikliği olan hastada ve 24 sağlıklı kontrol grubunda lenfositler Fitohemaglutinin (PHA) ile uyarılarak sitokin düzeyleri ELISA ile ölçüldü ve uyarı öncesi ile karşılaştırıldı.YDİY'li hasta US grubunda kontrol US grubuyla karşılaştırıldığında IL-10 düzeyi anlamlı derecede yüksek saptandı. YDİY'de uyarı sonrası kontrolle karşılaştırıldığında IL-4 düşük iken, IL-10'da artış saptandı. SIgA eksikliğinde ise uyarı sonrası kontrole göre IL-4 düşük saptandı. Tüm hasta ve kontrol gruplarında PHA ile uyarı sonucunda sitokinlerde anlamlı derecede yükselme saptandı. Bu da bize PHA'nın lenfositler üzerine iyi bir uyarıcı olduğunu gösterdi.Sonuç olarak her iki hasta grubunda gözlenen IL-4 düşüklüğünün hipogamaglobulinemi ve Ig dönüşümündeki defekti açıklayabilecek bir neden olabileceği düşünüldü. YDİY'de IL-10 yüksekliğinin artmış inflamatuar süreçten yükselmiş olabileceği ya da azalmış proinflamatuar sitokin yanıtına sekonder olarak yükselmiş olabileceği düşünüldü.
Selective IgA deficiency (sIgAD), using 5 mg/dl of serum IgA as the upper limit for diagnosis and concomitant lack of secretory IgA, is the most common form of primary immunodeficiency. The pathogenesis of IgA deficiency is not known, although abnormalities in Ig class switching and the cytokines involved in isotype switching have been implicated. Common Variable Immunodeficiency (CVID) is a heterogenous group of B cell deficiency syndromes characterized by hypogammaglobulinemia, impaired antibody production and recurrent bacterial infections. Defective T-cell activation may lead to an impairment in cognate T-B-cell interaction due to impaired expression of CD40 ligand and/or abnormalities in the production T-cell-derived cytokines required for fully functional B-cell activation, proliferation and/or differentiation which could indeed explain the impairment in antibody production present in CVID patients. It has been found that cytokines are produced in low levels due to the decreased T cell function which occur as a result of the defect in CD40L expression in CVID patients.The aim of this study is to determine the possible common immunological pathway by exploring CD40L expression and cytokine responses in CVID and sIgAD patients.In our study, lymphocytes are stimulated by phytohemaglutinin (PHA) and then cytokine levels are measured by ELISA and compared with pre-stimulation in 15 CVID, 10 sIgAD patients and in 24 healthy controls admitted to Pediatric Immunology Department in Uludag University Faculty of Medicine. CD40L expression on lymphocytes is measured by flow cytometry.IL-10 levels were significantly higher in unstimulated (US) lymphocyte supernatant of CVID patients compared with control US group. Following PHA stimulation, low IL-4 and high IL-10 levels were found in CVID patient. In sIgAD, IL-4 was low compared to control group after PHA stimulation. CD40L expression was normal in lymphocytes in both patient groups.It was suggested that low IL-4 in both groups might be one of the responsible factor of hypogammaglobulinemia and defective immunoglobulin isotype switching. The increase in IL-10 in CVID might be secondary to the increase in inflammatory process or due to decrease in proinflamatory cytokine response.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2314
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289278.pdf371.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons