Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2234
Title: Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların erken tanısında beta glukan testi etkinliğinin araştırılması
Other Titles: The effectiveness of beta glucan test in early diagnosis of invasive fungal infection in patient with hematologic malignancy
Authors: Özkalemkaş, Fahir
Keskin, Mehmet Kürşad
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İnvaziv fungal enfeksiyon (İFE)
(1→3)-β-D glukan (BG)
Erken teşhis
Invasive fungal infections (IFI)
Early diagnosis
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, M. K. (2009). Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların erken tanısında beta glukan testi etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE) özellikle immün sistemi baskılanmış, hematolojik maligniteli, yoğun kemoterapi alan, solid veya hemapoetik kök hücre transplantasyonu uygulanmış hasta gruplarında 1980'lerden bu yana sıklığı giderek artan, ciddi mortalite ve morbiditeye yol açan tedavisi güç ve oldukça pahalı enfeksiyonlardır. Aynı zamanda bu hasta gruplarında, altta yatan ciddi hastalıklar, immün sistemin baskılanması, genel durum bozukluğu ve kanama diatezi nedeniyle tanısal tetkikler çoğu zaman yapılamamaktadır. Bu neden ile bir çok hekim tanı ve tedaviyi yönlendirecek "mükemmel" bir belirteç arayışı içerisindedir. Bu belirteçler içerisinde bir çok patojen mantarın dış hücre duvarında bulunan (1 →3)ß-D glucanın (BG) enfeksiyon sırasında kana salındığı ve serum düzeyinin enfeksiyonun bir göstergesi olabileceği düşünülmektedir.Bu çalışmada nötropenik hematoloji hastalarında İFE tanısı için BG testinin sensitivite ve spesifitesi araştırıldı. Yakın zamanda revize edilen İFE olasılık sınıflamasına göre 81 ardışık yüksek riskli tedavi epizotu gruplandırıldı ve testin tanı değeri için kullanıldı. 4 proven, 14 probable, 7 possible ve 54 İFE olmayan epizot tanımlandı. Sensitivite ve spesifite tayini için eşik değer 80 pg/ml olarak belirlendi. 80 pg/ml cut-off değeri kullanılarak en iyi sensitivite %68.75, spesifite %88.9 değerleri elde edildi.İFE tanımlaması içerisinde hasta gruplarının heterojenitesi bu sonuçlarda etkili olmakla birlikte istatistiksel analizlerde İFE gruplarının tanımlaması ve alınan referans değerleri gibi bir çok değişkenlerden de etkilendiği görülmektedir. Başlangıçta GM çalışmalarında olduğu gibi, sensitivitenin BG için de çok yüksek olduğu ve farklı çalışmalarda farklı sonuçların ortaya çıktığını görmekteyiz. Günümüzde halen %100 sonuç veren bir non invaziv yönteme gereksinim devam etmektedir. BG için de sonuç olarak hasta sayısının ve değerlendirmenin daha rahat yapılacağı geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikardır. Yine de mevcut literatür verileri ve bizim verilerimiz bu hasta gruplarında BG testinin yardımcı bir non invaziv yöntem olduğunu göstermektedir.
Invasive fungal infections (IFI) are common, rising, challenging infections that has serious morbidity and mortality seen particularly in immunosuppressive patients with hematologic malignancy, solid organ and hematopoietic stem cell transplantation and intensive chemotherapy recipient since 1980's. It is a big problem to order further diagnostic tests for these immunosuppressed, bad general conditioned and hemorrhagic disordered patients. Because of this most of the clinicians are looking for "the best marker" to reach the diagnosis. (1→3)- ß -D-Glucan (BG) is a marker which is secreted from most of pathogen fungi's wall during the infection. Serum BG level is thought to be an indicator for fungal infection.In this study we have investigated the sensitivity and specifity of BG test for the IFI in neutropenic hematology patients. We use recently revised IFI probability classification for grouping the 81 consecutive high-risk treatment episode and diagnostic value of the test. 4 proven, 14 probable, 7 possible and 54 non-IFI episodes were defined. Threshold for sensitivity and specifity was defined as 80 pg/ml. By this cut-off level the best sensitivity and specifity was determined as 68, 75% and 88, 9% respectively.As initial Galactomannan (GM) studies it is observed that different sensitivity values were observed in different BG studies. Today, a non-invasive test with 100% sensitivity and specifity is still needed. Obviously, comprehensive studies with large patient population are required to comment on BG. In existing literature reviews and our study shows that BG is an auxiliary non-invasive test for the diagnosis of IFI.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2234
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307163.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons