Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22243
Title: Hodgkin hastalığında tedavi sonuçlan ve prognostik faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Analysis of results and prognostic factors in hodgkin's disease
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Kayıhan, Engin
Keywords: Hodgkin hastalığı
Prognostik faktörü
Kanser
Onkoloji
Nükleer tıp
Radyoterapi
Kemoterapi
Histopatolojik
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, K. (1992). ''Hodgkin hastalığında tedavi sonuçlan ve prognostik faktörlerin incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19(1), 93-101.
Abstract: Hodgkin lenfomalar literatür bilgilerine göre tüm kanser olgularının yaklaşık % 1'ini, tüm malign lenfoma olgularının ise % 25'ini oluşturmaktadırlar. Ülkemizde ise 1988 yılında Onkoloji Merkezine başvuran tüm yeni olgular arasında ise % 2 oranında yer tutmuşlardır. Bu çalışmada 1984-1986 yılları arasında Okmeydanı Hastanesi, Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi'ne başvuran 142 olgu incelenmiştir. 0lguların % 66.9'u erkek, % 33.1'i kadın idi. Yaş gruplarına dağılıma bakıldığında en çok olgunun % 22.6 ile 51-60 yaş grubunda ve % 21.8 ile 21-30 yaş grubunda bulunduğu görüldü. En çok karşılaşılan histopatolojik subtip mixed tip idi (% 55.6). İlk tümör lokalizasyonu % 50 olguda servikal bölge idi. Olguların ancak yedisinde (% 4.9) evreleme aşamasında laparotomi yapılmıştı. OlguIann % 21.8'i Evre 2A 'da, % 20.4'ü Evre 3B'de, % .6' ı Evre 2B'de bulunmuştur. Olgulara uygulanan tedavi protokolü Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre olgulann % 18.3'üne yalnızca radyoterapi, % 36.6'sına yalnızca kemoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi ve kemoterapinin birlikte uygulandığı olgu oram % 40.8'dir. Tüm olgular göz önüne alındığında ortalama izlem süresi 28 ± 3 (SE) dır. Ortalama izlem Evre 1 için 42 ± 3 ay, Evre 2 için 31 ± 2 ay, Evre 3 için 25 ± 2 ay, ve Evre 4 için 22 ± 4 ay olarak bulunmuştur. Histopatolojik subtipler ve B semtomonunun bulunup bulunmamasına göre ortalama izlem süreleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak çalışmamı da Hodgkin hastalığında olgu karakteristikleri verilmiş ve en önemli prognostik faktörlerin evre, B semptomunun olup olmaması ve histopatolojik subtip olduğu vurgulanmıştır.
Hodgkin 's lymphoma is a rare disease which constitutes 1 % of all cancer cases and 25 % of lymphoma cases in western countries. In this country, 2 % of all cases who were admitted to the Center of Oncology & Nuclear Medicine, Istanbul, in 1988 were diagnosed as Hodgkin's disease. 66.9 % of the cases were male and 33.1 % female. Male/female ratio was 2. Two peaks were observed in 51-60 and 21-30 age groups (22.6 % and 21.8 % respectively). The most commonly seen histopathological subtype was mixed cellularity type (55.6 %). Cervical region was the first involvement area in 50 % of the cases. Staging laparotomy was performed only in 4.9 % of the cases. 21.8 % of the cases were staged as stage 2A, 20.4 % stage 3B, 17.6 % stage 2B. Treatment protocols used during 1984-1986 were shown in Table 18.3 % of the cases were treated with radiation therapy alone, 36.6 % with chemotherapy alone. Combined modality treatment ( radiotherapy plus chemotherapy) was administered in 40.8 %. Average survival for all cases was 28 ±3 (mean SE) months (median of 29, range 4-79 months ). Mean survival was 42±3 months for stage 1,31 ± 2 months for stage 2, 25 ± 2 months for stage 3 and 22 ± 4 months for stage 4. It is concluded that the most important prognostic factors for Hodgkin 's disease were stage, histological subtype and the presence or absence of B symptoms.
Description: 18. Ulusal Kanser Kongresinde sunulmuştur (İstanbul , Mayıs 1989).
URI: http://hdl.handle.net/11452/22243
Appears in Collections:1992 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_13.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons