Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21848
Title: Hz. Peygamber (sav) döneminde ekonomik hayat
Other Titles: Economic life in the time of the Prophet Muhammad
Authors: Apak, Adem
Gümüştekin, İbrahim Halil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
0000-0003-4529-4164
Keywords: Hz. Peygamber (sav)
Câhiliye
Mekke
Medine
Ekonomik Yapı
Prophet Muhammad
Ignorance
Mecca
Medina
Economic structure
Issue Date: 26-Jul-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüştekin, İ. H. (2021). Hz. Peygamber (sav) döneminde ekonomik hayat. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı câhiliye dönemi ekonomik yapısını göz önünde bulundurarak Hz. Peygamber (sav) dönemi ekonomik yapısını, ilk kaynakları temel alarak ve Hz. Peygamber’in (sav) ekonomik alanda ortaya koyduğu ilkeleri bir tarihçi nazarıyla incelemektir. Bu itibarla öncelikle câhiliye döneminde Hâşim tarafından ortaya konulan îlâf müessesi sayesinde önemli bir ticaret merkezi haline gelen Mekke, dinî bir görünüm arz etse de Mekkeli müşrikler için iktisadî bir kaynak olan Kâbe’nin de bulunmasıyla ekonomik açıdan bölgenin en güçlü şehirlerinden birisi olmuştur. Kureyş tarafından ortaya konulan ahmesîlik (hums) kurumuyla birlikte bölgenin ticaret merkezi olan panayırların burada ve civar yerlerde kurulmuş olması Mekke’yi daha da güçlü hale getirmiştir. 610 yılında Hz. Muhammed’e (sav) peygamberlik verilmesiyle İslâm’ın Mekke dönemi başlamıştır. İlk aşamada dayanışma ve yardımlaşmaya dayalı pasif bir ekonomik sistem oluşturan Hz. Peygamber (sav), Medine’ye hicretiyle birlikte İslâm’ın ekonomik yapısını ortaya koymuştur. Müslümanlara ait bir pazar yeri kurup buradan vergi alınmayacağı ve sabit mekanlar edinilmeyeceğini beyan ederek pazarı ticaret açısından cazip hale getirmiştir. Medine pazarından uygulattığı alışveriş ilkeleriyle cahiliye ve İslâmî dönemin ekonomik yapısının farkını ortaya çıkarmamızı sağlamıştır. Buna ilaveten tarım ve hayvancılık konusunda teşvikte bulunmuş, boş arazileri tarıma açmayı emretmiştir. Kişinin en hayırlı kazancının el emeği olduğunu söyleyip, Müslümanları zanaat işlerine yönlendirmiştir. Medine’ye hicretiyle birlikte ticaret konusunda mâhir olan muhacirler ile tarım konusunda bölgenin en iyileri olan Ensar’ı birbiriyle kardeş ilan edip şehirde üretim-ihracat döngüsünün kurulmasını sağlamış, böylelikle siyasî açıdan güçlenen Medine İslâm devleti ekonomik olarak da güçlenmeye başlamıştır.
The aim of this study is to compare the economic structure of the Islamic period with the economic structure of the ignorant period based on the first sources. It is to look at the principles laid out by the Prophet (SaaS) in the economic sphere with the evil eye of a historian. In this respect, the establishment in the era of ignorance ilaf laid by Hashim primarily thanks to Mecca, which became an important center of trade, here is religious in appearance, but also an economic resource for the discovery of the Kaaba, which is Meccan pagans economically, has been one of the most powerful cities in the region. The fact that the fairs, which are the commercial center of the region together with the ahmesilik institution laid out by the Quraysh, were established here and in the surrounding places has made Mecca even stronger. In the year 610 Hz. The Mecca period of Islam began here with the prophethood of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him). Here, at the first stage, Hazrat Mahdi (as), who creates a passive economic system based on solidarity and assistance. The Prophet (SaaS) revealed the economic structure of Islam with his emigration to Medina. He established a market place owned by Muslims here and declared that taxes would not be levied and fixed places would not be acquired, making the Sunday attractive from a trade point of view. He allowed us to reveal the difference between the economic structure of ignorance and the Islamic era with the principles of shopping that he applied from the Medina market. In addition, he encouraged agriculture and animal husbandry and ordered the opening of empty land for agriculture. He said that the most beneficial gain of a person is manual labor and directed Muslims to craft work. In addition, with the emigration to Medina, the Muhajirs, who were skilled in trade, and the Ansar, who were the best in the region, declared each other brothers and established a production-export cycle in the city, thus the politically strengthened Islamic State of Medina began to strengthen economically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21848
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İBRAHİM HALİL GÜMÜŞTEKİN.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons