Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2164
Title: Çocuk hematoloji-onkoloji kliniğinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon 4 yıllık sürveyans çalışması
Other Titles: Health care related infections of patients in pediatric haematology-oncology department: A four year surveillance study
Authors: Hacımustafaoğlu, Mustafa
Özdel, Zeynep Gizem Ergün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hastane enfeksiyonları
Çocuk hematoloji onkoloji hastaları
Risk faktörleri
Mortalite
Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon
Nosocomial infections
Pediatric hematology oncology patients
Risk factors
Mortality
Hospital care related infections
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdel, Z. G. E. (2015). Çocuk hematoloji-onkoloji kliniğinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon 4 yıllık sürveyans çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sağlık Bakımı ilişkili Enfeksiyon (SBİE), ciddi boyutlarda mortalite morbidite ve ekonomik kayıplara neden olan önemli bir problemdir. Yöntem: Dört yıl süresince Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde (ÇHOK) yatan hastalarda oluşan SBİE tipleri, en sık etkenler, tutulan sistemler ve mortalite oranları değerlendirildi. Bulgular: Dört yıllık sürede toplam yatan 607 hastanın 123 ünde 232 SBİE atağı (1,89 atak/hasta) saptandı. SBİE hızı %7,55, SBİE dansitesi 5,36/1000 hasta günü bulundu. En sık kan akımı enfeksiyonları (%57,8), daha sonra akciğer enfeksiyonları (%28), yumuşak doku enfeksiyonları (%7,8), abdominal enfeksiyonlar (%7,3) ve üriner sistem enfeksiyonları %4,7 oranında gözlendi. SBİE'ların %55,2'sinde steril bölgelerde, 29 hastada birden fazla üreme oldu. 128 SBİE epizodunda izole edilen toplam 183 mikroorganizmanın %59,3'ü gram negatif bakteri, %23'ü gram pozitif bakteri, %16,9 fungus idi. En sık izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla GSBL(-) Escherichia coli (%9,2) ve non-albicans Candida (%8,2), ayrıca diğer gram negatif bakteriler (%9,6), olarak bulundu. Yatış sırasında toplam 607 hastada SBİE'ye bağlı mortalite %51,6 (16/31), non-SBİE mortalite %13,7 (79/576) ve SBİE'ye atfedilen mortalite %37,9 olarak bulundu. Sonuç: SBİE hızımız gelişmiş ülkelere göre daha yüksek, gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük veya kıyaslanabilir düzeyde bulundu. SBİE önlenmesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji hastalarında mortalite azaltılmasında en önemli faktörlerden biri olarak düşünüldü.
Health care related infections (HCRI) are important reasons of mortality, and morbidity leading to a great economic burden for population. Methods: We evaluated the HCRI types and systems, mortality rates and frequently encountered microorganisms, among patients data in Pediatric Hematology- Oncology Department through out 4 years Results:123 of 607 patients developed 232 HCRI episodes. Mean episode ratio for each patient was 1.89. Incidence of HCRI was %7,55 and HCRI density was estimated 5,36/1000 patient days. Bloodstream infections was the most common HCRI (%57,8), and the rest were as follows: Pneumonia (28,0), soft tissue infections (%7,8), abdominal infections (7,3) and urinary tract infections (%4,7). 183 microorganisms were isolated in 128 HCRI episodes. Gram negative microorganisms (59,3%), gram positive(23%) and fungi (16,9%) found to be the cause of HCRI. The most common microorganism are found to be ESBL (-) Escherichia coli (%9,2) and Non albicans Candida (%8,2) The mortality due to HCRI was %51,6 (16/31), non-HCRI mortality was %13,7 (79/576) and the attributed mortality was %37,9 during the hospital stay. Conclusion: İn our study the HCRI rates are found to be higher than the developed countries and at a lower or comparable levels according to developing countries. Preventing HCRI is thought to be one of the most important factors for decreasing the rates of mortality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2164
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406700.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons