Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2163
Title: Eritrosit süspansiyonlarında depolanma sürecinin T hücre alt grupları üzerine etkisi
Other Titles: Effect of storage period of red blood cell suspensions on T cell subpopulation
Authors: Oral, Haluk Barbaros
Bal, Salih Haldun
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/İmmünoloji Bilim Dalı.
Keywords: TRIM
İmmünmodülasyon
Transfüzyon
Yardımcı T hücre alt grupları
Lökoredüksiyon
Immunomodulation
Transfusion
Helper T cell subsets
Leukoreduction
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bal, S. H. (2015). Eritrosit süspansiyonlarında depolanma sürecinin T hücre alt grupları üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Allojeneik kan transfüzyonu komplikasyonu olan Transfüzyon İlişkili İmmün Modülasyonun (TRIM), allojeneik lökositlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışma ile TRIM mekanizmalarına yönelik yeni bilgiler elde etmek amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: 10 bağışçıdan sağlanan tam kanlar eritrosit süspansiyonuna (ES) dönüştürüldükten sonra eşit iki bölüme ayrılarak bölümlerden birisi lökosit filtresinden geçirildi. Elde edilen lökositi azaltılmış (LA-ES) ve azaltılmamış (normal) ES'ler (N-ES) üç eşit parçaya ayrılarak 0, 21, ve 42 depo günleri için örnekler oluşturuldu. Bu örneklerin süpernatanlarında, ELISA yöntemi ile IL-4, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, IL-22, TNF-α, TGF-β, IFN-γ düzeyleri ölçüldü. N-ES'lerde Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, Treg hücreleri flow-sitometrik olarak hücre içi sitokin ekspresyonlarına göre araştırıldı. N-ES'lerde T hücre alt gruplarına ait transkripsiyon faktörleri T-bet, GATA3, PU.1, RORC2, AHR ve FoxP3 Real-Time PCR yöntemiyle araştırıldı. BULGULAR: Hücre içi sitokinlerden TNF-α, IL-4 ve IL-5 düzeylerinin 21. günde arttığı; IFN-γ, IL-22 ve Foxp3 düzeylerinin azaldığı; CD4+CD25+CD127- hücrelerin arttığı; transkripsiyon faktörlerinden TBX21, GATA3 ve SPI.1 düzeylerinin azaldığı; N-ES süpernatanında IL-22 düzeylerinin azaldığı ve TGF-β düzeylerinin arttığı saptandı (p<0,05). Hücre içi sitokinlerden TNF-α, IL-4, IL-5 ve IL-17A düzeylerinin 42. günde arttığı; IFN-γ düzeylerinin azaldığı; CD4+CD25+CD127- hücrelerin arttığı; transkripsiyon faktörlerinden AHR, FOXP3 ve RORC2 düzeylerinin arttığı; LA-ES süpernatanında IL-17A düzeylerin arttığı saptandı (p<0,05). Aynı gün N-ES örneklerinde belirlenen TGF-β düzeylerindeki artış sınırda anlamlı bulundu (p=0,051). TARTIŞMA VE SONUÇ: Depolanma sürecinde N-ES'ler içinde aktivite kazanan Th2 (21. ve 42. günler), Th17 ve Treg (42. günler) hücreler ile süpernatanda biriken TGF-β TRIM fenomenine katkı sağlıyor olabilirler. Ancak TRIM etkisinin sadece N-ES'lerle değil, LA-ES'lerle de oluştuğunun düşünülmesi, lökosit dışı etkenlerin de TRIM mekanizmasında rol oynadığını ve yeni çalışmalara gerek olduğunu düşündürmektedir.
Transfusion Related Immunomodulation (TRIM) is an allogeneic blood transfusion complication that is thought to be arised from allogeneic leukocytes. Purpose of this study is to obtain new knowledges about TRIM mechanisms. MATERIAL AND METHODS: Red blood cell suspensions (RBCs) were separated from whole bloods that were donated from 10 blood donors. Every RBCs separated equal two portions. Leukoreduction conducted for one portion of them and achieved both leukoreduced RBCs (LR-RBCs) and non-luekoreduced (normal) (N-RBCs). LR-RBCs's and N-RBCs's were separated to three equal portions as the 0, 21 and 42 storage day samples. IL-4, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, IL-22, TNF-α, TGF-β and IFN-γ levels were measured with ELISA method in all samples. Th1, Th2, Th9, Th17, Th22 and Treg cells were evaluated with flow-cytometry method according to intracellular cytokine production in N-RBCs. Specific transcription factors (T-bet, GATA3, PU.1, RORC2, AHR, FoxP3) of Th cell subsets were investigated with Real-Time PCR method in N-RBCs. RESULTS: Levels of intracellular cytokines TNF-α, IL-4 and IL-5 were increased; whereas IFN-γ, IL-22 and Foxp3 were decreased, levels of CD4+CD25+CD127- cells were increased, levels of transcription factors TBX21, GATA3 and SPI.1 were diminished, IL-22 levels were decreased and TGF-β levels were increased in N-RBCs supernatants at 21. storage days (p<0,05). Levels of intracellular cytokines TNF-α, IL-4, IL-5 and IL-17A were increased; whereas IFN-γ were decreased, CD4+CD25+CD127- cell levels were increased, levels of transcription factors AHR, FOXP3 ve RORC2 were elevated and IL-17A levels were increased in LR-RBCs supernatants at 42. storage days (p<0,05). At the same day TGF-β levels were also increased in N-RBCs supernatants (p=0,051). DISCUSSION AND CONCLUSION: During the stroge time, elevation of Th2 (21st and 42nd days), Th17 and Treg (42nd days) cell activity and accumulation of TGF-β in N-RBCs may be involved in the TRIM phenomenon. But it is being considered that TRIM can occur related with not only N-RBCs but also LR-RBCs. Therefore, we should take into account effects of other factors different from allogeneic leukocytes on the TRIM mechanisms. Keywords: TRIM, Immunomodulation, Transfusion, Helper T cell subsets, Leukoreduction
URI: http://hdl.handle.net/11452/2163
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390151.pdf4.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons