Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2140
Title: Simetrik çok değişkenli dağılımlarda aykırı değer belirleme yöntemlerinin performanslarının incelenmesi
Other Titles: Evaluation of outlier detection methods performance in symmetric multivariate distributions
Authors: Ercan, İlker
Uzabacı, Ender
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Keywords: Aykırı değer
Çok Değişkenli Veri
Sağlam İstatistikler
Mahalanobis Uzaklığı
Outlier
Multivariate data
Robust statistics
Mahalanobis distance
Issue Date: 22-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzabacı, E. (2017). Simetrik çok değişkenli dağılımlarda aykırı değer belirleme yöntemlerinin performanslarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Aykırı değer belirleme yöntemleri, tüm bilimsel çalışmalarda elde edilecek sonuçların güvenilir olması açısından önemli bir temel oluşturmaktadır. Çok değişkenli veri setlerinde aykırı değer belirleme yöntemlerinin kullanımı tek değişkenli duruma göre daha zor ve karışıktır. Bu tez çalışmasının amacı, çok değişkenli veri setlerinde aykırı değer belirleme yöntemlerinden BACON (Blocked Adaptive Computationally Efficient Outlier Nominators) algoritması, Hızlı Minimum Kovaryans Determinantı yöntemi (Fast-MCD) ve Robust Mahalanobis uzaklığı yöntemini incelemektir. Bu amaçla; çok değişkenli normal, çok değişkenli Cauchy ve çok değişkenli Laplace dağılımlarından farklı örneklem büyüklüğü ve değişken sayısına göre veriler türetilerek, aykırı değer belirleme yöntemlerinin performansları karşılaştırılmıştır. Performans değerlendirmesi için ölçüt olarak yanlış negatif ve yanlış pozitif değerler kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, yöntemlerin performansının dağılım tipine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yanlış negatif ölçütü açısından BACON yönteminin, yanlış pozitif ölçütü açısından Robust Mahalanobis uzaklığı yönteminin diğer yöntemlerden daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.
Outlier detection methods constitute an important basis in terms of obtaining reliable results in all scientific studies. Determining outliers in multivariate data sets is more difficult and complicated than in univariate case. The aim of this thesis is to evaluate BACON (Blocked Adaptive Computationally Efficient Outlier Nominators) algorithm, Fast Minimum Covariance Determinant method (Fast-MCD) and Robust Mahalanobis distance method in multivariate data sets. For this purpose, outlier detection methods were compared by deriving data from multivariate normal, multivariate Laplace and multivariate Cauchy distributions with different sample size and number of variable. False negative and false positive values were used to evaluate performances. As a result of this work, it is determined that performance of methods varies according to distribution type. In terms of false negatives, BACON method and in terms of false positives, Robust Mahalanobis distance method were determined to perform better than the other methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2140
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487372.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons