Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2127
Title: Kadın girişimcilikte başarı ve başarıyı etkileyen faktörler: Bursa örneği
Other Titles: Women entrepreneurship success and factors affecting success: The case of Bursa
Authors: Efil, İsmail
Arıkan, Canan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Girişimcilik
Başarı
Kadın girişimciliği
Kadın girişimciler
Entrepreneurship
Success
Woman entrepreneurship
Woman entrepreneurs
Issue Date: 12-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arıkan, C. (2013). Kadın girişimcilikte başarı ve başarıyı etkileyen faktörler: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya nüfusunun ve potansiyel işgücünün yaklaşık yarısını oluşturan ve karşılaştığı cinsiyet temelli engeller nedeniyle çalışma hayatının dışında kalan kadınların kendi işlerini kurarak ekonomiye katılımlarının artması işsizliği azaltmakta ve ekonomik büyümeyi önemli ölçüde desteklemektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliği, kadın istihdamı sorununun çözümünde önemli araçlardan birisi olarak görülmekte ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje, program ve çalışmalar yürütülmektedir.Kadınların girişimcilik süreçlerine yoğun olarak katılarak kalkınmaya ve dolayısıyla da ülke kalkınmasına katkı sağlamaları, girişimci kadınların yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara etkin çözümler üretilebilmesi ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, Bursa ilinde yaşayan kadınların; mevcut girişimcilik faaliyetlerini tespit etmek, kadınları girişimci olmaya yönlendiren faktörleri ortaya koymak, girişimcilik önündeki engelleri incelemek, girişimcilikte başarı ve başarısızlığa etki eden faktörleri belirlemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma Bursa ilinde firma sahibi olan 90 kadınla online anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda kurumsal engeller, gerekli finansmana ulaşamamak, sermaye eksikliği başarıyı azaltan değişkenlerdir. Kurumsal destek ve girişimci özellikleri ise başarıyı arttıran anlamlı ve etkili değişkenlerdir.
The participation of the women, who constitute half the world’s population and the potential workforce and have to stay out of the working life due to gender-based obstacles, on the economy building their own business declines the unemployment and significantly supports the economical spurt. As in many countries all over the world, women entrepreneurship in our country is considered as one of the most powerful tools in solution of women employment problems and several projects, programs and studies are being conducted in order to support the women entrepreneurship. Women’s participating to the entrepreneurship processes and contributing to the development and thus to the national development will be possible only by detecting the problems entrepreneur women face and producing efficient solutions to these problems. In this direction, the purpose of this study is to detect the current entrepreneurship activities of women in Bursa, note the factors encouraging women into entrepreneurship, investigate the problems in entrepreneurship, to identify the factors affecting the success or failure in entrepreneurship, and offer solutions aimed at the problems identified in the guidance of the findings acquired. The study was conducted through online survey with 90 women who have their companies in Bursa. This study found out that institutional barriers, not reaching the required finance, lack of capital are variables that reduce the success. Institutional support and the entrepreneurial characteristics are variables that increase the success meaningfully and effectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2127
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333920.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons