Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2107
Title: Emek beldesi 0-6 yaş grubu çocukların genel sağlık durumu ve büyüme geriliği araştırılması
Other Titles: General health status and failure to thrive among 0-6 aged children in Emek district
Authors: Bilgel, Nazan
Tunç, Elmira
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Büyüme geriliği
Antropometrik ölçümler
Z skoru yöntemi
Failure to thrive
Anthropometric indices
Z-score method
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunç, E. (2009). Emek beldesi 0-6 yaş grubu çocukların genel sağlık durumu ve büyüme geriliği araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Bursa'nın Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Anadolu'dan yoğun göç alan bölgelerinden biri olan Emek Beldesindeki 0-6 yaş çocukların genel sağlık ve büyüme durumları değerlendirilmek istenmiştir. Bu amaçla Emek Aile Hekimliği Uygulama Merkezine belli tarihler arasında çeşitli nedenlerle başvuran 200 çocuk çalışma kapsamına alınmıştır. Çocukların öz ve tıbbi geçmişleriyle ilgili bilgiler annelerinden elde edilmiş, genel fizik muayeneleri yapılmıştır. Büyüme durumlarını değerlendirmek için antropometrik ölçümler yapılmış ve DSÖ referansı ile ölçüm değerleri kıyaslanarak Z skoru (standart sapma) yöntemiyle sonuçlar elde edilmiştir. Yaşa göre boy, yaşa göre ağırlık, boya göre ağırlık ve baş çevresi ölçümleri değerlendirilmiştir.Çalışma grubundaki her 4 çocuktan birinin annesinin hiç eğitim almamış olduğu ve çok az bir kısmının lise ve üstü düzeyde bir eğitim aldığı; babalarının eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ailelerdeki ortalama çocuk sayısının 2 civarında olduğu, annelerin yarısından çoğunun 19-29 yaşlar arasında bulunduğu, ailelerin ekonomik durumunun kötü olduğu gözlenmiştir. Çalışma grubundaki çocukların %89,5'inin miadında doğduğu; % 14'ünün düşük doğum ağırlığı ile dünyaya geldiği; doğumların % 65,5'inin normal doğum olarak ve %91'inin de hastanede gerçekleştirildiği saptanmıştır.Çalışma grubunun, tüm antropometrik ölçümler için DSÖ referansının gerisinde olduğu, en yaygın büyüme geriliğinin bodurluk olduğu, erkek çocuklarındaki büyüme geriliğinin kız çocuklara göre daha fazla olduğu ve büyüme geriliklerin daha çok 36-47 ay olmak üzere 24 aydan sonraki dönemlerde ortaya çıktığı saptanmıştır. Çalışma grubu içinde aşırı kiloluluk ve şişmanlığın da erkek çocuklarda daha yaygın olmak üzere var olduğu gözlenmiştir.Çocukların bağışıklanma düzeyleri Türkiye değerlerinin üstünde bulunurken yaşa göre ağırlık ölçütünün Türkiye ortalamasıyla benzeştiği görülmüştür. En sık olarak geçirilen hastalığın solunum yolu enfeksiyonları olması ve bunu ishalli hastalıkların izlemesi de Türkiye verileriyle uyumlu bulunmuştur. Elde edilen bulgularla ailelerin sosyo-ekonomik bazı özellikleri karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.Çalışma grubundaki çocukların genel sağlık durumları bakımından Türkiye verileriyle benzeştiği, yaygın görülen kısa boyluluk ve bodurluk şeklindeki büyüme geriliği bakımından ise daha başka araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
In this study I want to asses the general health status and failure to thrive among 0-6 aged children who were living in Emek district which is one of the most settled areas of Bursa by migrants from the north-eastern part of Anatolia. For this purpose, 200 children between 0-6 ages, who visited the Emek Family Medicine Centre during a given period, were taken into the study. The family and medical history of these children were taken from their mothers, their physical examination was performed and for assessing their physical growth some anthropometric measurements were taken. These measurements were compared with the WHO reference and were assessed by using the Z- score (standard deviation) method. Length/height for age; weight for age, length for weight and head circumference measures were used.Mother of one of every 4 child in the study group was illiterate. Very few mothers had an educational attainment of high school and more. The educational level of fathers was better than the mothers. More than half of the mothers were aged between19-29 and they had 2 children on average. The economic situation of the families was poor. Some 89,5% of children were born in term, 14,0% with low birth weight; 65,5% of the births were normal birth and 91,0% were in hospital.All of the anthropometric indices were below the WHO standards. The most seen failure was stunting. Stunting was prevalent among boys than girls. Failure to thrive was prevalent after 24 months and mostly seen among 36-47 months. Excessive weight and obesity were also observed and was prevalent among boys.The immunization rates of children were higher than those for Turkey. Weight for age measurement was similar to Turkish children. The mostly diagnosed illness was respiratory infections followed by diarrhoeal diseases. I found no statistical significant relationship between socio-economic characteristics of the family and the results of this study.I concluded that the general health status of the children in the study group was similar to Turkish children. The failure thrive which was assessed as stunting should be examined with further research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2107
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307166.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons