Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2106
Title: Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde yeme bozukluklarının araştırılması
Other Titles: Determining the eating disorders in the students of Uludag University
Authors: Özçakır, Alis
Işık, Beyhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yeme bozuklukları
EAT-40
Anoreksiya nervosa
Yeme tutum testi
Bulimia nervosa
Eating disorders
Anorexia nervosa
Eating attitudes test
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, B. (2009). Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde yeme bozukluklarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Beslenme alışkanlıklarını bilmek, ekonomik, sosyodemografik faktörler ve sağlık ile olan ilişkilerini saptamak, beslenme alışkanlıklarının neden ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. Modern dünyanın yaşam alışkanlıklarını giderek daha fazla benimseyen Türk üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarını irdelemek, bu öğrenciler arasında olası yeme bozukluğu riskini saptamak giderek daha fazla önem kazanmaktadır.Bu çalışma Uludağ Üniversitesinin Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları birinci sınıflarında okuyan 1250 öğrenci arasında yapıldı. Formları eksiksiz dolduran ve teslim eden 1000 öğrenci değerlendirmeye alındı. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçüldükten sonra ?Yeme Tutum Testi? (Eating Attitudes Test : EAT-40) ve sosyodemografik sorular içeren anket formu doldurtuldu.Araştırma kapsamına alınan toplam 1000 üniversite öğrencisinin yaş ortalaması 18,7 ±1,3 yaş olup, %53,1'i (n: 531) kız, %46,9'u (n:469) erkekti. Kız ve erkek öğrenciler arasında sigara içimi, alkol kullanımı, egzersiz alışkanlığı, yemek seçimleri, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalamaları ve obezite sıklığı yönünden belirgin farklılık görüldü. Öğrenciler arasında obezite (BKİ?30 kg/m2) görülme sıklığı %1,9 olarak bulundu. Ebeveynlerden herhangi birisi ya da her ikisi kilolu olduğunda öğrenci kilolu olma eğilimindeydi. Öğrencilerin gelir düzeyleri arttıkça ; fast food beslenme eğilimleri ile televizyon ve bilgisayar başında geçirdikleri süreler artmaktaydı. Yine öğrencilerin gelir düzeyleri arttıkça egzersiz yapma eğilimleri artmaktaydı. Yeme Tutum Testi skorundan 30 puan ve üzerinde alan öğrenci oranı %22,6 bulundu. Başta kız öğrenciler olmak üzere Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde yeme bozukluğu riski, literatür verilerine oranla daha yüksekti.Tüm bu veriler ışığında üniversite öğrencilerinin birinci basamak koruyucu hekimlik kapsamında yeme bozuklukları açısından özellikle bilgilendirilmeleri, sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersize daha fazla özendirilmeleri gerektiği söylenebilir.
To know eating attitudes and determine their connection with the economic, socio-demografic factors and health, help to evaluate the reasons and the results of eating attitudes. To evaluate eating attitudes in the Turkish University students , who are increasingly adopting the habits of the modern World and to find out likely risk of eating disorder among these students gradually get more importance.This study was done among 1250 first year students of Uludag University's Faculties and Vocational Collages. Thousand students who filled the forms completely and handed them over were assessed. After measuring height and weight of the students, they were made to fill the Eating Attitudes Test (EAT) and a questionnaire which included socio- demografic questions.The mean age of the total 1000 students who were examined was 18.7±1.3 and 53.1% (n:531) were female, 46.9% (n:469) were male. There were clear differences between females and males in terms of smoking , using alcohol , exercising habits, eating preferences , Body mass index ( BMİ ) averages and obesity frequency. The frequency of obesity (BMİ ≥30 kg/m2) among the students was 1.9%. If both or any of the parents were overweight, the students are apt to be fat. The more the income of the students get higher, the time they spent across the TV (Television) and PC (Computer) were increasing and the tendency to exercise were decreasing. The rate of the students who took 30 point and over from EAT was 22.6 %. Compared with the literature data, the risk of eating disorders were higher (especially in female students) among the students of Uludag UniversityIn the light of these data, it can be said that all University students should be informed especially about eating disorders under the principles of primary care preventive medicine and also encouraged them to healthy eating and regular exercising.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2106
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307164.pdf929.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons