Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2102
Başlık: Osmanlı döneminde Tiran (XIX. yüzyıl)
Diğer Başlıklar: Tiran in Ottoman period (XIX. century)
Yazarlar: Yediyıldız, M. Asım
Kaçeli, Behar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tiran
Ottoman city
Osmanlı şehri
Osmanlı kazası
Arnavutluk
Ottoman district
Albania
Yayın Tarihi: 9-Eyl-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaçeli, B. (2019). Osmanlı döneminde Tiran (XIX. yüzyıl). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: “Osmanlı Döneminde Tiran” adlı tez çalışmamız giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızda giriş kısmında araştırmanın amacı ve hedefi belirtilmiş, konu ile alakalı olarak arşiv belgelerin, basılmış eser ve kaynakların tanıtımı yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde fiziki ve beşeri durum, külliyeler, mabetler, kaleler gibi konular işlenmiştir. İkinci bölümde Osmanlı öncesi ve Osmanlı sonrası, başta Akçahisar sonra Tiran kazasının idari ve sosyal yapısı, yerleşim ve nüfusu, sosyoetnik ve dini bağlamında ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Tiran kazasının ekonomik yapısı, ticaret yolları, panayırlar, pazarlar, tarım, vergi ve kaynak gelirlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise eğitim ve kültürel yapısı incelenmiştir. Bugün ise Tiran, Arnavutluk’un başkenti ve en büyük şehri konumundadır. Tez, söz konusu döneme ait birincil kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.
Our thesis entitled “Tirana of the Ottoman Period” consists of an introduction and four chapters. The main aim of the study is stated in the introduction part of our research project In the introduction part of the current research we have stated the main aim the study enterprise, while we have introduced the topic related archival documents, printed works and other sources. In the first chapter of our research we have made efforts to depict the physical and human conditions, such as education complexes, temples and castles. Throughout second chapter we have examined the administrative and social structure of Kruja and Tirana districts, such as settlements and population, as well as changes in the socio-ethnic and religious realms. In the third chapter we have discussed the economic structure, trade routes, markets, fairgrounds, agriculture, taxes and revenue sources of the Tirana district. While in the fourth chapter we offer data and information on the educational and cultural structure. As for today, Tirana is Albania’s capital and its most urbanized area. Our thesis is prepared using primary sources relating to the researched period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2102
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
701522031.pdf3.62 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons