Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2043
Title: Behçet hastalarında arteriyel "stiffness"
Other Titles: Arterial Stiffness in patients with Behcet’s disease
Authors: Kazazoğlu, Ali Rıza
Serdar, Osman Akın
Uçar, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Behçet hastalığı
Endotelyal disfonksiyon
Arteryel sertlik “stiffness”
Behcet disease
Endothelial dysfunction
Arterial stiffness
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçar, H. (2008). Behçet hastalarında arteriyel "stiffness". Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Behçet hastalığı (BH) bir çokluorgan vaskülitidir. Vasküler endotel fonksiyon bozukluğu patofizyolojide önemli bir rol oynamaktadır. Endotel fonksiyon bozukluğu aynı zamanda aterosklerozun patofizyolojisinde temel rol oynamaktadır. Endotel fonksiyon bozukluğu non-invaziv bir metod olan aplanasyon tonometri yöntemi ile arteryel sertlik “stiffness” ölçümleri yapılarak ortaya konabilmektedir. Amacımız Behçet hastalarında arteryel sertliği değerlendirmektir. Bu amaçla Behçet hastalarında nabız dalga hızı ölçümleri yaparak, kontrol grubu ile karşılaştırdıktan sonra arteryel sertlikde değişiklik olup olmadığını değerlendireceğiz. Böylece Behçet hastalığı olan hastalarda temel patofizyolojik mekanizma olan endotel fonksiyon bozukluğunun ateroskleroz oluşumu üzerine etkisini ortaya koymaya çalışacağız. Çalışmaya Dermatoloji polikliniğinde Behçet hastalığı tanısıyla izlenen ve Kardiyoloji polikliniğine başvuran 50 hasta dahil edildi. Ayrıca sağlam popülasyondan 25 kişilik gönüllü kontrol grubu oluşturuldu. Hastaların ve kontrol grubunun supin pozisyonda, aplanasyon tonometri yöntemiyle sağ ve sol radiyal arter üzerinden arteryel sertlik “stiffness” ölçümleri yapıldı. Hasta ve kontrol grubunun ölçülen arteriyel sertlik parametreleri karşılaştırıldı. Ayrıca Behçet hastalarının kendi aralarında hastalık süresi ve sistem tutulumunun derecesi açısından ölçülen arteriyel sertlik parametreleri karşılaştırıldı. Behçet hastalığı olan grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında arteryel sertlik parametreleri olarak kullandığımız büyük arter elastisite indeksi (BAEI) ve küçük arter elastisite indeksi (KAEI) değerleri için anlamlı farklar saptanmadı. Hasta grubunda BAEI’nın ortalama değeri13,398±3,1633, kontrol grubunda BAEI’nın ortalama değeri 13,684±3,64552 saptandı (p=0,454). Yine hasta grubunda KAEI’nın ortalama değeri 5,206±2,4397, kontrol grubunda KAEI’nın ortalama değeri 6,016±2,6291 saptandı (p=0,214). Ayrıca hasta grubunda hastalık süresi ile BAEI (p=0,267) ve KAEI (p=0,456) değerleri arasında anlamlı korelasyon olmadığı saptandı. Ve son olarak hastalık nedeniyle tutulan sistem sayısındaki artış ile BAEI (p=0,447) ve KAEI (p=0,345) değerleri arasında anlamlı korelasyon olmadığı saptandı. Bu çalışmada Behçet hastalığının aterosklerozun kuvvetli bir göstergeci olarak kullanılan arteryel sertlik parametrelerini değiştirmediği gösterildi. Ayrıca hastalık süresindeki ve hastalık nedeniyle tutulan sistem sayısındaki artışın arteryel sertlik parametrelerini değiştirmediği saptandı.
Behcet’s disease is a multiorgan vasculitis. Vascular endothelial dysfunction plays an important role in pathogenesis. Endothelial dysfunction also plays basic role in the pathogenesis of atherosclerosis. Endothelial dysfunction can be exhibited by measuring arterial stiffness with a non-invasive method, applanation tonometry. Our aim is to investigate arterial stiffness in patients with Behcet’s disease. That’s why, by measuring pulse wave velocity in Behcet’s patients, we will evaluate whether or not there is change in arterial stiffness, following comparison with controls. In this way, we will demonstrate the effect of endothelial dysfunction which is the basic pathopysiologic mechanism in patients with Behcet’s disease, on development of atherosclerosis. Fifty patients with Behcet’s Disease who were followed up in Dermatology outpatient clinic and admitted to Cardiology out-patient clinic, were enrolled in the study. Also control group were formed with 25 healthy individuals. Arterial stiffness measurements of both patients and controls were performed on right and left radial artery with applanation tonometry method in supine position. Arterial stiffness parameters of patients and controls were compared. Additionally, arterial stiffness parameters of Behcet’s patients were compared according to disease duration and degree of systemic involvement among themselves. Significant differences were not found for large artery elasticity index (LAEI) and small artery elasticity index (SAEI) values which were used as arterial elasticity parameters between Behcet’s patients and controls. Mean LAEI values were 13,398±3,1633 and 13,684±3,64552 for patients and controls, respectively (p=0,454). Mean SAEI value of patients were 5,206±2,4397 and of controls were 6,016±2,6291 (p=0,214). Furthermore, in patients group there were no significant correlation between disease duration and LAEI and SAEI (p=0,267 and p=0,456, respectively). Eventually, no significant correlation was shown between increase in systemic involvement and LAEI and SAEI values (p=0,447 and p=0,345, respectively). In this study, it was shown that Behcet’s disease did not change arterial stiffness parameters used as a strong indicator of atherosclerosis. Further, it was determined that disease duration and increase in systemic involvement did not alter arterial stiffness parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2043
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289254.pdf627.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons