Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2023
Title: Tip 2 Diyabetes Mellitus tanısı konmuş bireylerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of quality of life in individuals diagnosed for Type 2 Diabetes Mellitus
Authors: Özdemir, H. Hakan
Bayraktar, Güsün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tip 2 diyabet
Yasam kalitesi
Diyabete Özgü Yasam Kalitesi Ölçeği (DQOL)
Type 2 diabetes
Quality of life
Diabetes Quality of Life (DQOL)
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, G. (2008). Tip 2 Diyabetes Mellitus tanısı konmuş bireylerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diyabetes Mellitus, hiperglisemi ile karakterize, karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmalarının bozukluğu ile seyreden, kronik ve progressif bir hastalık olup seyri sırasında mikrovasküler, makrovasküler ve nörolojik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Diyabet gibi kronik bir hastalığa sahip olmak fiziksel sınırlılıklara neden olabildiği kadar, sosyal yaşamı, eğitimi, meslek yaşantısını, iş bulma olanağını ve ulaşım gibi aktivitelerin kısıtlanmasına da neden olabilmekte ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmaya Tip 2 Diyabet tanısı konmuş veya konulan 100 hasta dahil edildi. Hastalara sosyo-demografik özellikleri, öz ve soy geçmişleri ile ilgili bilgilerini sorgulayan bir form ve yaşam kalitelerini değerlendirmek için “Diyabete Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (Diabetes Quality Of Life:DQOL)” uygulandı, sistemik muayeneleri ve laboratuvar tetkikleri yapıldı. Çalışmamızda; düşük sosyo-kültürel seviye, kadın cinsiyeti, diyabete yönelik eğitimin yetersizliği, diyabete eşlik eden hastalıklar, kan şekeri ölçüm cihazının olmaması, obezite, açlık kan şekeri yüksekliği, total kolesterol ve LDL-kolesterol yüksekliği gibi faktörlerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gözlemlendi. Toplumun sosyo-kültürel seviyesinin yükseltilmeye çalışılması, düzenli ve doğru beslenme ile düzenli egzersiz alışkanlığının kazandırılmaya çalışılması, diyabete yönelik yeterli eğitimin verilmesi ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasının daha iyi yaşam kalitesi ile sonuçlanacağı açıktır. Diyabet ve yaşam kalitesi ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması ve yıl içinde hastaların laboratuvar verilerine ve diğer parametrelere belli aralıklarla bakılması ve bunların yaşam kalitesi ölçekleri ile karşılaştırılması ile elde edilecek sonuçlar yaşam kalitesini arttırmak için yapılabilecekler konusunda bize aydınlatıcı olacaktır.
Diabetes Mellitus is a chronic and progressive disease that is characterized by hyperglycemia, and courses with disorders of carbohydrate, protein, and lipid metabolisms, and during its progress microvascular, macrovascular, and neurological complications may develop. Having a chronic disease like diabetes may cause not only physical limitations, but also restriction of activities such as social life, education, professional life, opportunity of finding a job, and transport, and may negatively affect quality of life of individuals. A hundred patients previously or newly diagnosed for Type 2 Diabetes were included in this study. A form questioning information about their sociodemographic features, and self and family histories was applied to the patients and “Diabetes Quality Of Life (DQOL)” scale to evaluate their quality of life. Systemic examinations and laboratory tests were performed. In our study, factors such as low socio-cultural level, female gender, inadequate education on diabetes, diseases concomitant to diabetes, lack of blood glucose measuring devices, obesity, increased fasting blood glucose, and increased total cholesterol and LDL-cholesterol were observed to affect the quality of life negatively. Trying to elevate socio-cultural level of the society, trying to form a habit of regular and correct nutrition with regular exercise, giving adequate education on diabetes, and offering a better health service to patients will clearly result in a better quality of life. In addition, carrying out further study on diabetes and quality of life, and perhaps, checking laboratory data of the patients with certain intervals within a year and comparing with their quality of life would be more reliable and would be leading about those could be done to increase quality of life
URI: http://hdl.handle.net/11452/2023
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289251.pdf505.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons