Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2010
Title: Major depresif bozukluk remisyon döneminde olan hastalarda akıl teorisi işlev bozukluğu
Other Titles: Deficiency of theory of mind in patients with remitted major depressive disorder
Authors: Sivrioğlu, Yusuf
Sucaz, Leman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Major depresif bozukluk
Unipolar depresyon
Remisyon
Akıl teorisi
Sosyal biliş
İdari işlevler
Major depressive disorder
Unipolar depression
Remission
Theory of mind
Social cognition
Executive functions
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sucaz, L. (2018). Major depresif bozukluk remisyon döneminde olan hastalarda akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Majör Depresif Bozukluk remisyon döneminde olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, geçirilen atak sayısı, son atak süresi, hastalık süresi, hastaneye yatış öyküsü, özkıyım girişimi öyküsü, bilişsel işlevler, anksiyete gibi klinik değişkenler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya remisyon döneminde olan 100 hasta ve 100 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), İma Testi, Gözler Testi, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ), Muhakeme Becerisi (WAIS-R), Mantıksal Hafıza Alt Testi (WMS-R), Durumluluk Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (STAI-1), Sürekli Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (STAI-2) ve Sayı Menzili testleri uygulanmıştır. Unipolar depresyonun remisyon döneminde akıl teorisi defisitinin bulunduğu, hayatı boyunca en az bir major depresif epizod geçiren kişilerin remisyona girseler de akıl teorisi becerilerinin depresyon geçirmemiş olanlardan daha zayıf olduğu tespit edilmiştir. Akıl kuramı defisitinin, unipolar majör depresif bozukluk remisyon döneminde olan bireyi normallerden ayıran bir etmen olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak akıl kuramı defisitinin majör depresif bozukluğun temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını (belki de ortaya çıkışını) diğer özelliklerinden bağımsız biçimde etkilediği düşünülmüştür.
This study aims to analyze if unipolar depressive patients on remission period has disability on their theory of mind skills in comparison to healty controls and to study the relationship of theory of mind deficiency with clinical variabilities such as age, sex, education level, number of attacks, duration of last attack, disease duration, hospitalization history, history of suicide attempts, anxiety and social cohesion. This study includes 100 patients on remmission period and 100 healthy controls. Demographics and disease history were considered and Hamilton rating scale for depression (HAM-D), Hamilton rating scale for anxiety (HAM-A), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), The Hinting Test, Reading the Mind in the Eyes Test, Social Adaptaion and Self-evulation Scale (SASS), Wechsler Adult İntelligence Scale-Revised (WAIS-R), Wechsler memory scale (WMS-R), State-trait anxiety inventory (STAI) and Digit span tests were applied. It has been found that people with unipolar depression on remission period have theory of mind defisits. It has been observed that theory of mind deficiency is an important factor that seperates major depressive disorder patients on remission period from healty individuals As a result, it has been concluded that theory of mind deficiency takes place on the fundamental pathology of major depressive disorder and theory of mind deficieny effects the presence of pathology (maybe its emergence).
URI: http://hdl.handle.net/11452/2010
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506028.pdf5.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons