Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19884
Title: Kontrollü koşullar altında perlit ve volkanik tüf ortamlarında hıyar (Cucumis sativus L.) üretimi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the production of cucumber (Cucumis sativus L.) in the media of perlite and volcanic tufa under the controlled conditions
Authors: Eriş, Atilla
Özgür, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Perlit ve volkanik tüf
Hıyar
Cucumber
Perlite and volcanic tufa
Issue Date: 11-Nov-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, M. (1991). Kontrollü koşullar altında perlit ve volkanik tüf ortamlarında hıyar (Cucumis sativus L.) üretimi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, sera hıyar yetiştiriciliğinde topraktan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve birim alandan daha yüksek ve daha kaliteli ürün almak amacıyla topraksız kültür sisteminde yapılmıştır. Yetiştirme ortamı olarak ülkemizde bol bulunan ve ucuza temin edilebilen agregatlardan volkanik tüf ve perlit kullanılmıştır. Serada kontrollü koşullarda yapılan çalışma 1988 ve 1989 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan Maram F1 hıyar çeşidinin vegetatif gelişimine ilişkin olarak, ana gövde üzerindeki boğum sayıları ve boğumlar arası uzunlukları tesbit edilmiş ve verim ile meyve özellikleri belirlenerek değerlendirilmiştir. Boğum sayıları ve boğumlar arası uzunluklar ile meyve özelliklerinde verimi etkileyecek önemli farklılıklar bulunmazken; erkenci ve toplam verimde önemli artışlar sağlanmıştır. Erkenci verimde volkanik tüf ortamından, toprağa göre, birinci yıl %34, ikinci yıl %25 daha yüksek ürün alınmıştır. Perlit ortamında ise bu artışlar %25 ve %13 olmuştur. Toplam verimde de toprağa göre elde edilen maksimum ürün artışları; volkanik tüf ortamında %25, perlit ortamında %21 olarak tespit edilmiştir.
This study was conducted in the soilless culture system with the aim of abolishing the soil-originated problems and getting higher and more quality yield per unit area in greenhouse cucumber growing. Volcanic tufa and perlite which are among the abundant and cheap aggregates in our country were used as growing media. The study was conducted in 1988 and 1989 in greenhouse under controlled conditions. With Maram F1 cucumber cultivar which was used in the research, the number of nodes on the main stem and internode lengths were determined as vegetative development criteria and the yield and fruit characteristics were determined and evaluated. Significant differences that would effect the yield were not found with respect to number of nodes, internode lengths, and fruit characteristics, whereas marked increases were obtained with early and total yield. With respect to early yield, the volcanic tufa medium gave 34% more yield in the first, 25% more yield in the second year, compared with soil. In the perlite medium, these increases were 25% and 13% respectively. By the total yield,maximum yield increases were determined as 25% in volcanic tufa medium and as 21% in perlite medium compared with soil.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19884
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016433.pdf
  Until 2099-12-31
6.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons