Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1973
Title: Gastrointestinal sistemde malignite şüpheli lezyonlardan elde edilen endoskopik fırça ve biyopsi materyallerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the endoscopic brush and biopsy materials obtained from the lesions that suspicious for malignancy in gastrointestinal tract
Authors: Yerci, Ömer
Çetin, Elif
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Fırça sitolojisi
Gastrointestinal sistem
Endoskopi
Brush cytology
Gastrointestinal tract
Endoscopy
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, E. (2013). Gastrointestinal sistemde malignite şüpheli lezyonlardan elde edilen endoskopik fırça ve biyopsi materyallerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı aynı olguya ait fırça sürüntü materyalleri ve endoskopik biyopsi sonuçlarının karşılaştırılarak, tanılar arasında ki uyum, fırça sitolojisinin sensitivite ve spesifitesinin belirlenmesi ve gastrointestinal sistemde malignite şüphesi taşıyan lezyonlarda endoskopik biyopsiye ek olarak fırça yardımı ile alınan sitolojik örneklemenin kesin tanıya katkısı ve gerekliliğinin araştırılmasıdır. Özofagus, mide, duodenum ve kolorektal bölgedeki malignite şüphesi olan lezyonlardan eş zamanlı hem fırça hemde biyopsi örneklemesi yapılan 110 olgu çalışmaya dahil edildi. Bu olguların patoloji raporları retrospektif olarak incelendi ve raporlardan elde edilen yaş, cinsiyet, biyopsi ve fırça sürüntü materyalinin alındığı gastrointestinal sistem bölgeleri ve sitolojik ve histolojik tanı parametreleri belirlendi. Çalışmamızda fırça sitolojisinin sensitivitesi %69,2, spesifitesi %94,8, pozitif prediktif değer %92,3, negatif prediktif değer %77,4, yanlış pozitiflik oranı %5,1, yanlış negatiflik oranı %30,7 olarak bulundu. Örneklerin alındıkları yerler ayrı ayrı incelendiğinde en yüksek sensitivite kolonda (% 91,6), en düşük sensitivite duodenumda (%33,3), en yüksek spesifite mide ve duodenumda (%100), en düşük spesifite ise kolonda (%84,6) izlendi. Sonuç olarak; çalışmamızda spesifite literatürle uyumlu iken sensitivite literatürdeki çalışmalara kıyasla düşük olarak bulundu. Özellikle lamina propria, submukoza ve daha derin yerleşim gösteren taşlı yüzük hücreli karsinoma ve malign melanoma gibi lezyonlarda yüksek yanlış negatiflik oranları nedeniyle endoskopik ince iğne aspirasyonu yapılmasının daha uygun olacağı düşünüldü. Ayrıca daha doğru ve kesin sonuçlar elde edilebilmesi açısından değerlendirmelerin gastrointestinal sistemde deneyimli sitologlar tarafından yapılmasının ve fırça sitolojisinin biyopsiyle birlikte kullanılmasının daha faydalı olacağı sonucuna varıldı.
The aim of our study is evaluation of the accordance between diagnoses, determining of the sensitivity and specificity of brush cytology and investigation of the contribution of cytological sampling in addition to endoscopic biopsy to exact diagnosis by comparing the diagnosis of brush cytology and endoscopic biopsy samples obtained from same patient. 110 patients performed both brush and biopsy sampling simultaneously from the lesions that suspicious for malignancy and located on esophagus, stomach, duodenum, colorectal region, were included in our study. Pathology reports of these patients were investigated retrospectively and evaluated parameters including age, gender, regions of the gastrointestinal tract where obtained biopsy and brush cytology samples, and cytological and histological diagnoses. In our study sensitivity of the brush cytology was 69.2%, specificity was 94.8%, positive predictive value was 92.3%, negative predictive was 77.4%, false positive value was %5.1 and false negative value was 30.7%. Regions of the gastrointestinal tract that samples taken were evaluated separately and the highest sensitivity value was obtained in colon samples (91.6%), the lowest sensitivity value was obtained in duodenum samples (33.3%), the highest specificity value was obtained in stomach and duodenum samples (for each region, 100%), the lowest specificity value was obtained in colon samples (84.6%). Consequently, in our study the specificity of brush cytology was consistent with literature but the sensitivity of brush cytology was lower compared with previous studies. We suggested that endoscopic fine-needle aspiration is more appropriate according to brush cytology because of high false negative values of the brush cytology in lesions located on the lamina propria, submucosa, and the deeper layers such as signet ring cell carcinoma and malignant melanoma. Additionally, we thought that the carrying out of evaluation by experienced cytologist and the using of brush cytology with biopsy are more beneficial to obtain accurate and exact results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1973
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340593.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons