Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19282
Title: 12.201 Hastanın koroner risk faktörleri ve koroner anjiografi sonuçları
Other Titles: Coronary risk factors and coronary angiography results of 12.201 patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Günay, Şeyda
Serdar, Osman Akın
Özyılmaz, Sinem Özbay
Dereli, Seçkin
Aydınlar, Ali
Güllülü, Sümeyye
Yeşilbursa, Dilek
Baran, İbrahim
Özdemir, Bülent
Kaderli, Aysel Aydın
Şentürk, Tunay
Sağ, Saim
Keywords: Koroner arter hastalığı
Coronary artery disease
Risk faktörleri
Türkiye
Risk factors
Turkey
Issue Date: 18-Dec-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ş. vd. (2014). "12.201 Hastanın koroner risk faktörleri ve koroner anjiografi sonuçları" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(3),131-136.
Abstract: Giriş: Koroner arter hastalığı (KAH) Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olup erişkin ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çalışmamızın amacı merkezimizde koroner anjiyografi ile değerlendirilmiş olgularda koroner risk faktörlerinin prevalansını belirlemek, risk faktörleri ile KAH yaygınlığı ve topografik olarak damar tutulumu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Metod: Bu çalışmaya 1993 ve 2012 yılları arasında elektif şartlarda koroner anjiyografisi yapılmış 12.201 hasta alındı. Retrospektif olarak hastaların dosyaları incelenerek anjiyografi sonuçları ve risk faktörleri saptandı. Risk faktörlerinin KAH yaygınlığı (non-kritik, 1 damar, 2 damar, ≥3 damar hastalığı) ve kritik koroner lezyon yerleşim yeriyle ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 8085 erkek, 4116 kadın hasta alındı. KAH yaygınlığı 80 yaş altında erkeklerde daha fazla iken ≥80 yaş grubunda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark saptanmadı. ≥3 damar tutulumu diyabetik hastalarda daha fazla iken, hipertansiyon ve hiperlipidemi KAH yaygınlığı ile ilişkisizdi. ≥80 yaş grubunda kritik koroner yerleşimi açısından cinsiyetler arası anlamlı fark saptanmazken, 80 yaş altında kritik koroner lezyon yerleşimi tüm koronerlerde kadınlara göre erkeklerde daha fazlaydı. Sonuç: Türk hastalarda KAH riskini doğru değerlendirmek için kullanılan skorlama sistemlerinde yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak diyabet varlığı diğer risk faktörlerine göre daha ağırlıklı bir değere sahip olmalıdır.
Introduction: Coronary artery disease (CAD) is a common health problem and the leading cause of death in Turkey. Many studies have shown the relationship between the risk factors and CAD development and severity. The aim of this study is to determine the prevalance of CAD risk factors in different age groups and genders, also to evaluate if there is a relationship between these risk factors and CAD extensity, type of diseased coronary vessels, or not in a Turkish patient group who underwent elective coronary angiography. Method: In this retrospective study, we analyzed 12.201 patients who underwent elective coronary angiography from 1993 to 2012. Patients were grouped according to age, gender and exisiting CAD risk factors. Coronary angiography results were noted based on the data from patient registry system. The relationship between these CAD risk factors and CAD extensity, type of diseased coronary vessels were evaluated. Results: 8085 patients were male and 4116 patients were female. CAD was more extensive in male patients under age of 80. While ≥3 vessel disease was more common in diabetic patients, there was not a relationship between CAD extensity and hypertension, hyperlipidemia. Conclusion: For Turkish patients, it is necessary to use risk scoring systems owerweighing diabetes mellitus.
Description: 26-29 Ekim 2013 tarihinde Antalya’da düzenlenen 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421334
http://hdl.handle.net/11452/19282
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_3_2.pdf347.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons